Публикации: Право

СУДОВА ВЛАДА ТА ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Згідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Основним засадам організації і діяльності судової гілки влади в Україні присвячено частина VIII Конституції України "Правосуддя". Як... [читать дальше]

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Франція є одним із перших членів Європейського союзу та країною з давньою практикою протидії політичній корупції в державному управлінні. Сучасна історія Франції (кінець 1980-х – початок 1990-х років), як і інших країн Західної Європи, свідчить про низку гучних корупційних... [читать дальше]

Типологія держав

Типологія держав – це класифікація держав на групи (типи) за характерними ознаками, найбільш значущими рисами та особливостями. Класифікація держав постійно була предметом уваги науковців. За різними критеріями її намагалися здійснити видатні давньогрецькі мислителі... [читать дальше]

Форма реалізації адміністративно-правових норм

Реалізація адміністративно-правових норм здійснюється у таких формах: 1) виконання – активна поведінка суб'єктів адміністративно- правових відносин відносно виконання юридичних обов'язків (одержання паспорта, сплата податків, подання декларації); 2) використання –... [читать дальше]

Система оподаткування в Україні

Однією з провідних складових податкової системи с система податків. Згідно до положень статті 13 Закону України "Про систему оподаткування" види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України, поділяються на загальнодержавні та місцеві. До... [читать дальше]

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якість правосуддя значною мірою залежить від того, скільки часу суддя витрачає на вирішення судових справ, не відволікаючись на питання, безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя. Через те для ефективної організації робочого часу судді мають бути звільнені... [читать дальше]

Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод

Колективні переговори з укладення колективних договорів і угод є однією з форм соціального діалогу. Міжнародні стандарти відносно їх проведення визнані та встановлені у низці міжнародно-правових договорів, серед яких Конвенція МОП № 98 про застосування принципів права... [читать дальше]

Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

Особливе становище притаманне суб'єктам внутрішньогосподарських відносин, до яких відносять: відокремлені підрозділи, філії чи представництва зі статусом юридичної особи; цехи, лабораторії, відділи, департаменти господарських організацій; органи управління та... [читать дальше]

Стаття 11. Повага до людської гідності

1. Підчас кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи. 2. Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує її гідність, поводженню чи... [читать дальше]

Правове регулювання біржової торгівлі

Правовому регулюванню біржової торгівлі присвячено, зокрема, статті 278-282 ГК (відносно товарної біржі) та статті 360-361 ГК (відносно фондової біржі). Терміном "біржа" в літературі і практиці біржової торгівлі позначається: 1) сукупність осіб, що постійно в певному місці... [читать дальше]