Поделиться Поделиться

Питання до самоконтролю

1. Що у цілому характеризувало пізній феодалізм як систему суспільного виробництва?

2. Яким був стан базових елементів феодального способу виробництва (власність на землю і становище основного робітника-кріпака) у Російській імперії напередодні реформи 1861 р.?

3. Які пропозиції відносно звільнення селян висували передові представники інтелігенції в Україні?

4. Які зміни відбувалися в продуктивних силах у період пізнього феодалізму і через що вони вимагали зміни виробничих відносин?

5. Де і коли відбулася перша буржуазна революція?

6. Через що англійська буржуазна революція (1640-1689 році.) мала великий вплив на інші країни?

7. Коли і де вперше відбувся промисловий переворот і в через що він виявився?

8. Що являє собою капіталістичне товарне виробництво?

9. У через що суть дії ринкового механізму і що означає теза А.Сміта стосовно "невидимої руки"?

10. У через що полягають особливість і перевага капіталістичної організації виробництва перед феодальною?

11. У через що суть капіталізму вільної конкуренції і які його історичні межі?

12. Які особливості капіталізму епохи вільної конкуренції були найбільш суттєвими?

13. Хто такі лудіти і де відбувався їх рух?

14. Через що і за рахунок чого капіталізм вільної конкуренції був періодом надзвичайно потужного і спресованого в короткому історичному часі розвитку продуктивних сил?

15. Які визначальні ознаки науково-технічної революції кінця XIX ст. привели до кардинальних змін у продуктивних силах розвинених країн?

16. Через що і як розвиток конкуренції привів до утворення монополії?

17. Чи була поява монополій об'єктивним для товарного виробництва явищем?

18. Які найпростіші монополістичні об'єднання мали місце на початку становлення монополій і чим вони характеризувались?

19. Що являє собою картель і в якій країні ця форма монополій довго переважала?

20. Що таке синдикат, які його особливості і в якій країні наприкінці XIX ст. вони були найбільш поширені?

21. Які ознаки характеризують трест і в якій країні трести й сьогодні дуже поширені?

22. Що таке концерн і які його особливості як форми монополії?

23. У через що з появою монополій полягають головні зміни у відносинах власності і взаємодії банківського й промислового капіталів?

24. Чи зберігається за панування монополій традиційна конкурентна боротьба і коли так, то переважно в яких галузях?

25. Через що монополія в конкурентній боротьбі з аутсайдерами не може остаточно ліквідувати останніх?

26. Чи має місце конкурентна боротьба поміж монополіями і в через що найчастіше вона виявляється?

27. Чи може бути конкурентна боротьба всередині монополій?

28. Як у цілому поява монополій змінює конкурентну боротьбу?

29. Через що можливості монополії відносно встановлення монопольних цін реальні, реалізуються, проте завжди ж таки мають певну межу?

30. Порушує чи тільки модифікує дію закону вартості монопольна ціна, якому встановлюють монополії?

31. Які позитивні моменти несе з собою монополія з погляду розвитку суспільного виробництва?

32. Які негативні наслідки має виникнення монополій з погляду дії ринкового механізму і гостроти соціальних суперечностей у суспільстві?

33. У яких країнах і коли з'являється перше антимонопольне законодавство?

34. Які зміни в продуктивних силах привели в другій половині XX ст. до появи державного монополізму, чи змішаної економіки?

35. До яких суттєвих змін у робочій силі призвели революційні зміни в техніці і технології в другій половині XX ст.?

36. Які зміни відбуваються в другій половині XX ст. у формах монополістичних об'єднань?

37. Через що революційні зміни в розвитку продуктивних сил у другій половині XX ст. відбувалися переважно еволюційним шляхом?

38. Які зміни в економічному базисі суспільства мали місце в другій половині XX ст.?

39. Чи відбулася наприкінці XX - на початку XXI ст. певна трансформація ролі держави в організації всього суспільного життя і коли так, то в через що це виявилося?

40. Через що з найбільш поширених термінів, якими характеризують сучасний стан капіталістичного виробництва у високорозвинених країнах (державно-монополістичний капіталізм, змішана економіка, соціально орієнтована ринкова економіка), останній є найбільш повним і точним?

41. Які загальні особливості соціально орієнтованої економіки дозволяється відзначити з погляду оптимізації суспільного виробництва і кінцевої мети останнього?

42. Модель економіки якої країни в післявоєнний період отримала назву "соціального ринкового господарства" і хто розробив теоретичні основи її організації?

43. Що являє собою теорія неолібералізму і в через що ії базові положення?

44. Якому позицію в теорії Л.Ерхарда повинна займати держава стосовно своїх товаровиробників?

45. На які цілі спрямовані перерозподільчі функції держави в моделі соціального ринкового господарства?

46. Які внутрішні й зовнішні чинники сприяли швидкому і надуспіш-ному становленню соціальної ринкової економіки в післявоєнній Німеччині?

47. У через що суть моделі демократичного соціалізму, яка в найповнішому варіанті реалізована у Швеції?

48. У через що відмінність шведської моделі ринкової економіки від німецької?

49. Які досягнення в забезпеченні соціального захисту і матеріального добробуту своїх громадян має Швеція?

50. За рахунок яких важелів шведській державі вдалося найповніше серед усіх країн світу реалізувати принципи соціальної справедливості і рівності?

51. Які недоліки шведської моделі виявила зміна, у 90-х р. XX ст.; кон'юнктури світового ринку і сама реалізація системи соціального захисту населення?

52. Які заходи вжила Швеція для подолання зовнішніх загроз кінця XX ст. і внутрішніх суперечностей, пов'язаних з надпотужними пе-рерозподільчими процесами в економіці, які здійснювала держава?

53. Які особливості історичного характеру сприяли успіху шведської моделі соціально орієнтованої ринкової економіки?

54. Яким був загальний стан японської економіки після Другої світової війни?

55. Які економічні досягнення Японії дозволили визначити її успіхи як "японське диво"?

56. У через що особливість японської моделі соціально орієнтованої економіки з позиції формування потужних фінансово-промислових груп?

57. Чим забезпечені успіхи японських монополістичних об'єднань (дзайбацу) в їх конкурентній боротьбі на світовому ринку?

58. Які зусилля і на яких напрямах зосередила японська держава під час вирішення проблеми структурної перебудови своєї економіки?

59. Через що збирання інформації, необхідної для успішного ведення бізнесу, та її доведення до господарюючих суб'єктів в Японії взяла на себе держава і як це сприяло розвитку економіки?

60. Які зміни в Японії в напрямі демократизації суспільного життя сприяли розвитку японської економіки в післявоєнний період?

61. Чим характеризувалась проведена в Японії в 60-х році. минулого століття земельна реформа і які важливі проблеми їм вдалося вирішити?

62. Яка суто японська особливість притаманна носію робочої сили в Японії, що виявляється в процесі забезпечення її відтворення?

63. Які особливості релігії Японії (синтоїзм) були використані під час розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в цій країні?

64. Які традиції самураїв були імплантовані в сучасний процес відтворення робочої сили в Японії?

65. Що таке "патерналізм" і котрий позитив він несе для організації виробничих відносин?

66. У через що суть і переваги пожиттєвого найму робочої сили, що практикується в Японії?

67. Які причини привели до певного скорочення в сучасних умовах практики пожиттєвого найму робочої сили власником засобів виробництва?

68. Які головні моменти стали основою успішної реалізації соціально орієнтованої ринкової економіки в таких моделях, як німецька, шведська і японська?

69. Через що ідеї соціалізму в Радянському Союзі і країнах соціалістичного табору не привели до формування високоефективної економічної системи в цих країнах?

70. Що означав для країн колишнього соціалістичного табору перехідний період?

71. У через що суть еволюційного шляху переходу від тотально-планової економіки до ринкової?

72. Які особливості еволюційного шляху переходу до ринкової економіки мали місце в Китаї?

73. Яких успіхів досяг Китай у перші десятиріччя перебудови планової системи в ринкову?

74. Як використав китайський уряд можливості іноземного капіталу для розбудови власної економіки?

75. Які недоліки еволюційного шляху переходу до ринкової економіки виявилися в Китаї?

76. Які також країни колишнього соціалістичного табору пішли шляхом еволюційного перетворення соціалістичної економіки в ринкову?

77. Що таке шлях шокової терапії в розбудові ринкової економіки і які країни соціалістичного табору йшли цим шляхом?

78. Що таке люстрація?

79. Що таке реституція?

80. Чим супроводжувався шоковий варіант переходу до ринкової економіки?

81. Через що частині країн, таких як Чехія, Словакія, Польща, які йшли шляхом шокової терапії, удалося уникнути такої глибокої кризи, яка супроводжувала даний перехід в Україні?

82. Що таке перехідна економіка і які головні її ознаки?

← Предыдущая страница | Следующая страница →