Поделиться Поделиться

Україна в умовах десталінізації

У лютому 1956 р. відбувся ХХ з'їзд КПРС, котрий став визначною подією в процесі десталінізації країни.

Десталінізація наприкінці 1950-х - на початку 1960-х році

- Змінені назви міст, селищ, районів, вулиць, майданів, заводів, колгоспів, кораблів тощо, які носили ім'я Сталіна.

- Докладались зусилля з демократизації всіх сфер суспільного життя.

- Зменшився контроль центральних органів над економікою, через те що були створені територіальні органи управління економікою - ради народного господарства (раднаргоспи).

Розширились права республік у формуванні бюджету, у сфері матеріально-технічного забезпечення, збуту, в адміністративних питаннях. - Більше можливостей з'явилось для розвитку культури, вільної творчості.

Непослідовність у політиці десталінізації викликала опір із боку її прибічників, що прагнули до її поглиблення. Наприкінці 1950-х - на початку 1960-х році. з'являється рух інакомислячих - дисидентів. Дисиденти відкрито висловлювали свої погляди, піддавали критиці політику КПРС і радянського уряду. В Україні дисиденти висловлювались за незалежну українську державу, проти колоніальної політики центру. Дисидентство - мирна боротьба, мета якої - переконати загал, суспільство в необхідності демократичних змін.

Особливості дисидентського руху в Україні

- Дисидентський рух був загальноукраїнським явищем; він виникає в усіх регіонах України. - Дисидентський рух охоплював різні соціальні верстви суспільства.

- Дисидентський рух був масовим, організованим (спілки, об'єднання, комісії).

Дисидентські організації України

Назва

Діяльність

Українська робітничо-селянська спілка (УРСС).

Пропагування ідеї незалежності України. - Критика політики русифікації. - Критика радянської системи, методів

керівництва країною.

Український національний комітет (УНК).

Український національний фронт (УНФ).

- Організація конференцій, мітингів, видання книг, брошур.

Економіка України наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х році

- Темпи росту економіки значно зросли, проте традиційні галузі індустрії - металургія, видобування вугілля, важке машинобудування - потребували модернізації.

- У машинобудуванні були розробленні й упроваджені нові види техніки (металорізальні верстати, кукурудзозбиральні комбайни тощо), проте якість нових виробів була низькою, а металомісткість - значною.

- Побудовані нові машинобудівні заводи на Півдні України (завод важких пресів і бурякозбиральних комбайнів у Дніпропетровську, трансформаторний завод у Запоріжжі, завод вантажних автомобілів у Кременчуці тощо).

- Розпочався випуск найбільших у світі вантажних суден і рибальських траулерів у Миколаєві, реактивних літаків Ту-124 в Києві.

- Продовжувалось зменшення паливно-енергетичної бази. Побудовано Дніпровський каскад гідроелектростанцій.

- Досягнуто приріст сільськогосподарської продукції.

Заходи КПРС і уряду в сфері економіки (кінець 1950-х - перша половина 1960-х році.)

Роки

Зміст

Мета

1957

Заміна галузевих міністерств територіальними органами управління - радами народного господарства (раднаргоспами).

Децентралізація управління економікою.

1958

Реорганізація МТС (машинно-тракторних станцій), унаслідок якої колгоспи, радгоспи зобов'язалися викуповувати техніку в держави (МТС), а ремонтувати в РТС (ремонтно-тракторних станціях).

Надання колгоспам більшої господарської самостійності.

1959-1965

Укрупнювання колгоспів, зменшення присадибних ділянок.

Поліпшення умов праці й побуту селян, створення більш рентабельних господарств.

Обмеження індивідуальної трудової діяльності селян, зменшення присадибних ділянок.

Поліпшення ставлення селян до праці в колгоспах і радгоспах.

Упровадження в широких масштабах на полях колгоспів і радгоспів кукурудзи (за досвідом США).

Збільшення кількості зерна й корму для тварин.

1962

Створення в Москві державних комітетів, відповідальних за

Прискорення створення та впровадження нової

впровадження нової техніки.

техніки.

1963

Створення Вищої Ради Народного Господарства СРСР.

Удосконалення управління економікою.

Культура й духовне життя в Україні (1956-1964)

Перебудова загальноосвітньої школи (1959)

Народна освіта

- Упровадження обов'язкового восьмирічного навчання дітей.

- Перетворення 10-річних шкіл на 11-річні.

- Скасування плати за навчання в старших класах.

- Створення матеріальної бази для оволодіння учнями шкіл виробничими професіями.

- Політехнізація школи, тобто встановлення зв'язків із виробництвом.

- Русифікація освіти.

Розширення мережі вищої, середньої

спеціальної та професійної освіти

Досягнення науки

- Зросла кількість вузів, технікумів, профтехучилищ.

- Розгорнулась підготовка фахівців згідно з новими

вимогами НТР (обчислювальна техніка, автоматика й

телемеханіка тощо). - Матеріальна база спеціальних навчальних закладів

лишалася недостатньою. - Вузи в основному переходили на викладання

російською мовою.

Наука

Створення найпотужнішого у світі прискорювача

електронів (фізико-технічний інститут АН УРСР). - Розвиток кібернетики (Інститут кібернетики під

проводом академіка В. Глушкова). - Розвиток ракетно-космічних технологій ("Південмаш"

у Дніпропетровську). - Створення штучних діаметрів (науково-дослідний

конструкторсько-технологічний інститут синтетичних

надтвердих матеріалів АН УРСР). - Нові методи електрозварювання (Інститут

електрозварювання ім. Є. Патона). - Квантова теорія поля й статистичної фізики (академік

М. Боголюбов). - Теоретичні розробки та впровадження в клінічну

практику методів хірургічного лікування серцево-

судинних захворювань (академік М. Амосов).

← Предыдущая страница | Следующая страница →