Поделиться Поделиться

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський навчальний центр

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДиЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

_____________________ П. М. Шапірко

„______” ___________________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

на 2010-2011 н.р.

Конституційне право України

для спеціальності 6.030401 „Право”

 
Розробив викладач Заволока В. А.     Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри протокол № _ від ____ ________ 2010р.   Миколаїв-2010

Навчальний план курсу

Форма навчання, спеціалізація Курс Семестр Кількість кредитів ECTS Кількість модульних контролів Форма контролю лекції Практичні заняття (семінари) Всього аудиторних годин Курсові роботи Контрольні роботи Самостійна робота Всього годин  
Денна, Прокурорсько-слідча   1,2   2,3         МКСР, екзамен         -   -      

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В системі юридичної освіти курс конституційного права України посідає важливе місце, що пов'язано не лише з місцем конституційного права в правовій системі, але й з тим, що ця навчальна дисципліна є тією ланкою, яка зв'язує загальнотеоретичні юридичні навчальні дисципліни з галузевими. В зв'язку з цим курс конституційного права набуває якостей фундаменту для подальшого навчання.

Мета навчальної дисципліни «Конституційне право України» — формування у майбутніх юристів системи правових знань, уявлень про політико-правові цінності сучасного конституціоналізму, в тому числі про права, свободи людини та громадянина, принцип розподілу влади тощо.

Зміст навчальної дисципліни «Конституційне право України» включає: теорію конституції, основи конституційного ладу, основи конституційно-правового статусу людини та громадянина, конституційні форми реалізації основних форм безпосередньої та представницької демократії, конституційні основи формування та функціонування громадянського суспільства в цілому та окремих його інститутів зокрема, конституційні основи функціонування державного механізму та органів місцевого самоврядування.

Міжпредметні зв'язки: оскільки конституційне право є фундаментальною галуззю права воно пов'язано з усіма галузями правової системи, що відповідно впливає на зв'язки навчальної дисципліни «Конституційне право України» з іншими дисциплінами як юридичного так і не юридичного профілю. Зокрема навчальна дисципліна «Конституційне право України» тісно пов'язана з теорією держави та права, філософією, політологією, адміністративним правом, муніципальним правом тощо.

В результаті вивчення курсу «Конституційне право України» студент має знати:

- основні концепції, теоретичні положення, знання яких дозволяє оволодіти
іншими навчальними дисциплінами, та сприяє професійному формуванню в
цілому;

- основні правові категорії, поняття, принципи;

- конституційне законодавство, яке регламентує функціонування основних
інститутів конституційного права.

уміти:

- використовувати понятійно-категоріальний апарат для вирішення
правових проблем;

- застосовувати теоретичні положення в практичній діяльності;


- проаналізувати конкретну ситуацію, п змоделювати та знайти можливі шляхи вирішення

Форми вивчення навчальної дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами.

Форми поточного контролю знань: опитування; 1-й модульний контроль аудиторний; 2-й модульний контроль, за результатами самостійної роботи; 3-й модульний контроль, за результатами самостійної роботи; 4-й модульний контроль, за результатами самостійної роботи.

Форми підсумкового контролю знань: залік - у другому семестрі, іспит - утретьому семестрі.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№п/п Теми, які входять до змістових модулів Лекції (год.) Практичні (год.) Сам. раб.
2-й семестр, модуль 1
Вступ до сучасного конституціоналізму
Конституційне право - галузь правової системи
Конституційне право - юридична наука та навчальна дисципліна
Методологія конституційної науки та практики
Конституційні норми та інститути конституційного права
Джерела конституційного права
Конституція - Основний Закон держава та суспільства
2-й семестр, модуль 2
Конституційні правовідносини
Конституційні конфлікти
Правова охорона Конституції
Конституційна юстиція
Конституційна правопорушення та відповідальність
Конституційно-процесуальне право
  Разом за 2 семестр
3-й семестр, модуль 3
Конституційний лад держави та суспільства
Конституційні основи громадянського суспільства
Конституційні форми народовладдя
Конституційний статус людини та громадянина
Громадянські стани особистості
Конституційно-правове положення об'єднань громадян
Державний лад України

Державний устрій та територіальна організація України
3-й семестр, модуль 4
Конституційна система органів державної влади
Верховна Рада України
Президент України
Виконавча влада в Україні
Судова влада, контрольно-наглядові та правоохоронні органи держави в Україні
Місцеве самоврядування в Україні
Сучасний етап конституційної реформи в Україні
  Разом за 3 семестр
  Всього по навчальній дисципліні

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Вступ до сучасного конституціоналізму (4 години).

Конституціоналізм — політико-правова система держави та суспільства. Історична ретроспектива сучасного конституціоналізму. Тенденції розвитку сучасного конституціоналізму.

Категорії сучасного конституціоналізму. Логічне, методологічне та юридичне значення категорій. Система категорій конституціоналізму. Проблема основних категорій.

Категоріальне значення людського виміру конституційного права. Людина і громадянин у системі категорій конституціоналізму. Загальнолюдські політико-правові цінності сучасного конституціоналізму. Категорія публічної влади. Види влади й форми її інституціоналізації (основні інститути). Легітимація влади. Легалізація влади. Категорії правової волі, суб'єктивного публічного права й правосвободного простору.

Основні теоретичні напрямки в сучасному конституціоналізмі: формально-юридичний (аналітичне), «легалістський», соціологічний, інституціональний, юснатуралистичний напрямок, теорія та практика «політичної юриспруденції», «елегантної юриспруденції», юридичного реалізму.

Тема 2. Конституційне право - галузь правової системи (2 години).

Предмет конституційного права як галузі правової системи. Конституційне право - профілююча й фундаментальна галузь права. Проблема публічного, державного і конституційного права в сучасній юриспруденції. Особливості предмета конституційного регулювання в умовах формування цивільного суспільства й правової держави.

Особливості методу конституційного регулювання.

Предмет конституційного права як галузі законодавства.

Особливості складу, структури й технології законодавства, що регулює конституційні відносини.

Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі політичного й правового реформування в країні.

Тема 3. Конституційне право - юридична наука й навчальна дисципліна (2

години).

Поняття, предмет і система науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. Завдання й функції науки конституційного права.

Історичні етапи розвитку науки конституційного права. Дореволюційний період розвитку науки конституційного (державного) права. Радянський період розвитку науки конституційного (державного) права.

Сучасний період розвитку науки конституційного права. Тенденції розвитку науки конституційного права України на сучасному етапі. Актуальні напрямки наукових конституційно-правових досліджень в Україні.


Поняття і завдання навчальної дисципліни конституційного права. Структура та зміст навчального курсу конституційного права. Роль (значення) навчального курсу конституційного права в професійній підготовці юриста.

Державознавство, державне і конституційне право, державне будівництво і управління, політична наука (політологія).

Тема 4. Методологія конституційної науки й практики (2 години).

Поняття й принципи методології конституційної науки і практики. Структура методології конституційної науки і практики. Методи та методики конституційної науки і практики.

Загальнонаукові методи пізнання в конституційному праві. Проблема використання методологічного інструментарію філософських систем у конституційному праві. Новітні методологічні кошти міждисциплінарного синтезу в конституційно-правовій науці.

Конкретні (спеціальні) методи наукового дослідження конституційних процесів: системний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний, конкретно-соціологічний, статистичний, формально-юридичний, метод правового моделювання. Значення компаративістського дослідження в конституційному праві. Апробування конституційно-правових новацій в експериментальному режимі.

Тема 5. Конституційні норми й інститути конституційного права (4 години).

Поняття конституційних норм. Основні (загальні) властивості конституційних норм. Особливості конституційних норм.

Структура норми конституційного права: поняття, характеристика елементів. Особливості структури конституційних норм.

Критерії класифікації конституційних норм. Види конституційних норм.

Дія конституційних норм у часі, у просторі й по колу осіб.

Конституційні інститути: поняття, закономірності формування й розвитку.

Класифікація конституційних інститутів. Характеристика конституційних інститутів.

Тема 6. Джерела конституційного права (2 години).

Поняття і склад джерел конституційного права. Прикладне значення системності складу джерел конституційного права в умовах формування правової держави.

Види джерел конституційного права. Конституція - основне джерело конституційного права.

Закон як джерело конституційного права. Проблема конституційного закону, рішень і правової позиції Конституційного Суду України.

Нормативно-правові акти виконавчої влади як джерело конституційного права.

Акти органів місцевого самоврядування як джерело конституційного права.

Договір як джерело конституційного права. Особливості міжнародно-правових договорів як джерел конституційного права.


Використання звичаїв і звичаєвого права в конституційному регулюванні суспільних відносин.

Система й систематизація конституційного права в умовах конституційної реформи (1990-2009 pp.).

Тема 7. Конституція - Основний Закон держави і суспільства (4 години).

Історичний розвиток конституційних ідей і інститутів. Конституційні традиції і акти України і Росії дореволюційного періоду (до жовтня 1917 p.).

Основні етапи розвитку вітчизняного конституційного будівництва. Універсали Української Центральної Ради і Конституція Української Народної Республіки (1918 p.). Конституція РСФСР 1918 р. і Конституція УРСР 1919 р. Перша Конституція СРСР: проблема конституційної спадкоємності і особливості структури. Конституція СРСР 1936 р.: загальна політико-правова характеристика, структура, механізм дії, ефективність.

Конституція Української РСР 1978 p.: основні риси і особливості. Удосконалювання конституційного законодавства в Україні (1990-1995 pp.). Концепція нової Конституції України (1991 p.), проекти Конституції України 1992 р. і 1993 р. Конституційний договір між Верховною Радою України й Президентом України (1995 p.).

Конституція України 1996 p.: структура, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

Юридичні властивості конституції. Конституція як центр сучасної правової системи. Роль (функції) конституції. Види і класифікація конституцій. Механізм дії конституційних законів.

Тема 8. Конституційні відносини (2 години).

Поняття і особливості конституційних відносин. Владні відносини та відносини координації, субординації та реординації в конституційному праві. Склад конституційних відносин. Проблема загальнорегулятивних відносин у конституційному праві.

Суб'єкти конституційних відносин: загальна характеристика і класифікація.

Громадянин як суб'єкт конституційних відносин.

Народ, нації, корінні народи, національні меншини як суб'єкти конституційних відносин.

Держава та її органи як суб'єкти конституційних відносин.

Політичні партії як суб'єкти конституційних відносин.

Громадські організації як суб'єкти конституційних відносин.

Територіальна громада як суб'єкт конституційних відносин.

Трудовий колектив як суб'єкт конституційних відносин. Проблема адміністративного колективу.

Об'єкти конституційних відносин: поняття, характеристика, класифікація.

Зміст конституційних відносин.

Підстави виникнення та динаміки конституційних відносин.

Тема 9. Конституційні конфлікти (2 години).


Конституційний конфлікт: поняття і ознаки. Функції конституційних конфліктів. Класифікація конституційних конфліктів. Структура конституційних конфліктів. Конституційний і політичний конфлікт. Конституційний конфлікт, конституційна криза, конституційна реформа, конституційна революція.

Конфліктність у конституційно-правових відносинах. Проблема конфронтаційних відносин публічно-владних структур.

Причини та умови виникнення конституційних конфліктів. Ситуативне моделювання виникнення конституційних конфліктів. Динаміка конституційних конфліктів. Керування конфліктними ситуаціями. Прогнозування та профілактика конституційних конфліктів.

Припинення конституційних конфліктів. Процедури дозволу конституційних конфліктів. Єднальні процедури у зв'язках між державними структурами. Теорія консенсусу. Консенсуальний характер взаємодії органів публічної влади.

Поняття і завдання конституційної конфліктології. Предмет конституційної конфліктології. Конституційна конфліктологія в системі конституційно-правової науки.

Тема 10. Правова охорона Конституції й конституційного ладу (2 години).

Конституційна законність у правовій державі.

Політико-правові кошти забезпечення конституційного правопорядку в країні.

Поняття та функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

Конституційний контроль і нагляд. Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції. Суб'єкти та об'єкти конституційного контролю. Класифікація і види конституційного контролю.

Парламентський контроль як різновид конституційного контролю.

Конституційний контроль глави держави та уряду.

Судовий конституційний контроль як різновид конституційного контролю.

Тема 11. Конституційна юстиція (2 години).

Поняття конституційної юстиції. Становлення та розвиток конституційної юстиції в Україні. Нормативне регулювання конституційної юстиції.

Конституційний Суд України - орган конституційної юрисдикції. Конституційний Суд у системі поділу влади. Політико-правова природа Конституційного Суду, його мети та завдання. Функції Конституційного Суду України. Порядок формування і склад Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Структура і організація діяльності Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України.

Принципи і загальні правила конституційного судочинства. Суб'єкти та форми звернення в Конституційний Суд України. Учасники конституційного судового процесу. Поняття і характеристика стадій конституційного судочинства. Процесуальні строки. Акти Конституційного Суду України: правова природа, порядок прийняття та виконання. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття і значення.


Сучасний етап розвитку конституційної юстиції: проблеми і тенденції.

Тема 12. Конституційні правопорушення та відповідальність (2 години).

Поняття і склад конституційних правопорушень.

Суб'єкт правопорушень по конституційному праву. Загальний і спеціальний суб'єкти правопорушень.

Об'єкт правопорушення по конституційному праву. Види об'єктів правопорушень. Предмет правопорушення.

Об'єктивна сторона правопорушень по конституційному праву. Обов'язкові й факультативні ознаки об'єктивної сторони правопорушення. Дії, бездіяльність та їх наслідки при характеристиці правопорушень. Причинний зв'язок.

Суб'єктивна сторона правопорушень по конституційному праву. Поняття і форми вини правопорушника. Мотив і ціль правопорушення.

Санкції по конституційному праву. Санкції і відповідальність: співвідношення та роль у забезпеченні конституційної законності в країні.

Поняття і функції конституційної відповідальності. Особливості конституційної відповідальності. Конституційна відповідальність - вища форма соціально-політичної і юридичної відповідальності. Підстави і види конституційної відповідальності.

Тема 13. Конституційно-процесуальне право (2 години).

Конституційно-процесуальна форма. Процес, процедура й конституційні провадження. Види конституційних проваджень. Процесуально-правова регламентація конституційних проваджень.

Процес застосування норм конституційного права: галузеві особливості, суб'єктна характеристика, стадії. Субсидіарне застосування правових норм у конституційному процесі.

Установчий процес: зміст, мети, стадії.

Виборчий процес: правова регламентація, суб'єктно-об'єктна характеристика, стадії.

Процесуальне забезпечення прямого волевиявлення громадян і виявлення суспільної думки.

Юрисдикційний процес: суб'єкти, стадії, акти. Особливості юрисдикційних проваджень у конституційному праві.

Проблема виконавчих проваджень у конституційно-процесуальному праві.

Тема 14. Конституційний лад держави й суспільства (4 години).

Поняття й утримування конституційного ладу.

Принципи конституційного ладу України.

Гуманістичні, економічні й політичні основи конституційного ладу України.

Конституційна держава: поняття, характеристика. Проблема конституційної й правової держави. Сучасні ідеї про правову державу, їхнє відбиття в конституційному законодавстві й реалізація в практиці державного будівництва.

Демократична правова держава: принципи формування й функціонування.

Соціальна держава.


Громадянське суспільство в концепції конституційного ладу.

Тема 15. Конституційні основи громадянського суспільства (2 години).

Історія становлення громадянського суспільства. Формування й розвиток теорії громадянського суспільства.

Поняття й сутність громадянського суспільства. Структура й принципи самоорганізації громадянського суспільства. Взаємодія держави й громадянського суспільства. Особистість і громадянське суспільство.

Основні інститути громадянського суспільства й конституційні кошти забезпечення його функціонування.

Конституційні основи формування громадянського суспільства в Україні.

Тема 16. Конституційні форми народовладдя (2 години).

Поняття й сутність народовладдя. Суверенітет народу: гносеологічні джерела й сучасне розуміння. Конституційні основи народовладдя. Український народ — носій суверенітету й джерело влади в Україні.

Теоретичні й конституційно-правові основи демократії. Безпосередня демократія: поняття, конституційна природа, форми.

Поняття й конституційно-правова регламентація референдумів. Види референдумів. Всеукраїнський і місцевий референдуми. Порядок призначення, організації й проведення референдумів.

Концепція народного представництва. Поняття й форми представницької демократії. Український парламентаризм: історія становлення й сучасний етап розвитку.

Виборче право й виборча система: поняття й принципи. Правове регулювання й порядок формування представницьких органів держави й місцевого самоврядування. Вибори Президента України. Вибори народних депутатів України. Місцеві вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Тема 17. Конституційний статус людини й громадянина (4 години).

Людина, особистість, громадянин у сучасному конституціоналізмі. Понятійні кошти, що визначають правове положення особистості. Принципи правового положення особистості.

Поняття, юридична природа й класифікація конституційних прав, воль, законних інтересів і обов'язків громадян. Співвідношення індивідуальних і колективних прав громадян.

Гарантії здійснення прав, воль і обов'язків громадян. Завдання органів виконавчої й судової влади, контрольно-наглядових, правоохоронних органів, суспільних об'єднань громадян у забезпеченні правової захищеності людини.

Міжнародно-правові стандарти й конституційне законодавство України про правове положення людини й громадянина.

Тема 18. Громадянські стани особистості (2 години).


Поняття й види громадянських станів особистості. Правова регламентація громадянських станів особистості.

Громадянство: поняття й конституційна природа. Приналежність до громадянства й придбання громадянства. Умови прийняття громадянства. Припинення громадянства. Громадянство дітей.

Поняття й правовий статус іноземця. Правове положення іноземних громадян. Режими проживання іноземних громадян. Особи без громадянства: поняття й особливості правового положення. Проблема полігромадянства.

Поняття й особливості правового статусу біженця. Умови й порядок придбання й втрати статусу біженця. Права й обов'язки біженця. Проблеми змушених переселенців.

Особливості правового положення осіб, що одержали право притулку.

Особливості правового статусу закордонних українців.

Тема 19. Конституційно-правове положення об'єднань громадян (2 години).

Конституційно-правовий статус об'єднань громадян. Поняття й види об'єднань громадян. Порядок створення об'єднань громадян. Припинення діяльності об'єднань громадян. Колективні права об'єднань громадян.

Конституційне право на волю об'єднання в політичні партії. Поняття й ознаки багатопартійності. Конституційно-правовий статус політичних партій. Порядок створення політичних партій. Принципи діяльності політичних партій. Припинення діяльності політичних партій.

Конституційні основи партійної системи України. Конституційні принципи й кошти участі політичних партій в інституціоналізації органів публічної влади.

Конституційне право на волю світогляду й віросповідання. Рівноправність громадян незалежно від їхнього відношення до релігії. Відділення церкви й релігійних організацій від держави.

Конституційно-правовий статус і види релігійних організацій. Поняття й мети релігійних організацій. Права релігійних організацій. Державні органи й релігійні організації.

Конституційні основи організації й діяльності професійних союзів в Україні. Конституційне право на об'єднання в професійні союзи. Порядок створення професійних союзів. Права й обов'язки професійних союзів і їхніх об'єднань.

Конституційно-правове регулювання організації й функціонування молодіжних і дитячих громадських організацій в Україні. Статус молодіжних і дитячих громадських організацій.

Тема 20. Державний лад України (2 години).

Поняття державного ладу України. Державний лад і форма держави: поняття й співвідношення.

Принципи державного ладу України: загальна характеристика.

Демократизм держави.

Суверенітет держави.

Правовий характер держави. Утримування й практична реалізація принципу поділу влади в правовій державі.


Принцип децентралізації державного керування й деконцентрації публічної влади.

Принцип унітарності.

Принцип республіканської форми правління. Парламентарна й президентська республіки: особливості організації й функціонування державної влади, керування й місцевого самоврядування. Проблема парламентсько-президентської й президентсько-парламентської республіки.

Конституційна організація державної влади й місцевого самоврядування в Україні.

Конституційна система функцій Української держави.

Символи держави й правовий порядок їхнього використання.

Тема 21. Державний устрій і територіальна організація країни (2 години).

Державна територія: поняття й склад.

Державний кордон: поняття, види, порядок установлення, режими. Державні організації й засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони. Суспільні формування по захисту державного кордону.

Поняття й принципи державного устрою. Державно-правові (юридичні) ознаки унітарної держави. Розмежування компетенції Республіки Україна й Автономна Республіка Крим.

Проблема територіальної автономії й національно-територіальних утворень у місцях компактного проживання національних меншостей (національних груп), корінних народів.

Політико-правові кошти вдосконалювання й гармонізації міжнаціональних відносин у країні.

Територіальний устрій держави й порядок рішення питань територіального розподілу.

Тема 22. Конституційна система органів державної влади (2 години).

Поняття і юридична природа державної влади. Структура конституційного-правового інституту державної влади.

Поняття органа держави, його ознаки й конституційний статус. Структура чинного законодавства про державні органи України.

Принципи організації й діяльності органів держави. Демократизація організації й діяльності державного апарата.

Система органів державної влади. Класифікація (види) органів державної влади.

Конституювання державних органів, формування їхнього кадрового складу. Способи формування державних органів.

Тема 23. Верховна Рада України (2 години).

Законодавча влада в системі державної влади. Конституційна природа парламенту України. Конституювання парламенту України. Поняття й роль (функції) коаліції депутатських фракцій. Принципи формування, організації діяльності й припинення діяльності коаліції депутатських фракцій.


Склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України. Функції й повноваження Верховної Ради України.

Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення парламентського контролю. Акти Верховної Ради України.

Організація й порядок роботи Верховної Ради України. Сесія - основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.

Конституційний статус народного депутата й правові гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата.

Тема 24. Президент України (2 години).

Інститут президентства в Україні: історія становлення й сучасний етап розвитку. Роль і положення Президента України в системі державних органів.

Конституційно-правовий статус Президента України. Порядок вступу на пост Президента України. Повноваження Президента України. Організація роботи Президента України. Акти Президента України.

Підстави й порядок припинення повноважень Президента України. Процедура імпічменту.

Секретаріат Президента України.

Тема 25. Виконавча влада в Україні (2 години).

Поняття виконавчої влади і її місце в механізмі державної влади.

Порядок формування Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: склад і компетенція. Прем'єр-міністр України: порядок призначення, статус, повноваження й політична роль. Організація й порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Відставка Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Система центральних органів виконавчої влади. Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування й діяльності, структура, повноваження, акти.

Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях. Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування, структура. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Компетенція місцевих державних адміністрацій. Голова місцевої державної адміністрації: правовий статус, компетенція, акти.

Тема 26. Судова влада, контрольно-наглядові й правоохоронні органи держави в Україні (2 години).

Поняття судової влади. Судова влада в системі поділу влади. Судова влада: склад і принципи функціонування.

Судова система України.

Конституційно-правовий статус суддів.

Конституційні принципи судочинства. Здійснення правосуддя у формах конституційного, цивільного, карного й адміністративного судочинства.

Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції України.


Правоохоронні й контрольно-наглядові органи: система й компетенція.

Прокуратура й форми прокурорського нагляду. Акти прокурорського реагування на порушення конституційної законності.

Органи внутрішніх справ: склад, функції, компетенція.

Служба безпеки - державний правоохоронний орган спеціального призначення: завдання, система й принципи діяльності.

Тема 27. Місцеве самоврядування в Україні (2 години).

Поняття й правова природа публічно-самоврядної (муніципальної) влади. Державна й публічно-самоврядна (муніципальна) влада.

Поняття й система місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування. Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Проблема конституювання територіальної громади, її складових частин (елементів) і організації місцевого самоврядування.

Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Конституювання органів місцевого самоврядування, формування їхнього кадрового складу. Способи формування органів місцевого самоврядування.

Проблема трансформації суверенних прав держави в самоврядні повноваження територіальних громад. Відносини органів місцевого самоврядування із центральними органами державної влади. Конституційні принципи й види взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями.

Конституційний статус депутата місцевої ради й правові гарантії діяльності депутата.

Тема 28. Сучасний етап конституційної реформи в Україні (2 години).

Конституційна реформа - органічна частина й основа політичного й правового реформування в країні.

Основні етапи конституційної реформи.

Конституційно-проектні документи по зміні й доповненню Конституції України (1996 p.). Закон України «Про внесення змін у Конституцію України» (2004 p.).

Розвиток конституційної реформи на основі Конституції України. Конституційне забезпечення політичної реформи в країні (з 2002 p.). Основні напрямки, мети, кошти конституційного реформування держави й суспільства.

Перші зміни в Конституції України й перспективи конституційних модернізацій і реформування.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семестр Загальна частина

Тема 1. Вступ до сучасного конституціоналізму (2 години).

1. Конституціоналізм - політико-правова система держави і суспільства.
Історична ретроспектива сучасного конституціоналізму.

2. Тенденції розвитку сучасного конституціоналізму.

3. Категорії сучасного конституціоналізму. Логічне, методологічне і юридичне
значення категорій. Система категорій конституціоналізму.

4. Категоріальне значення людського виміру конституційного права.

5. Категорія публічної влади. Види влади і форми її інституціоналізації (основні
інститути).

Література:

1. Автономок А. С. Правовая онтология политики: к построению системы
категорий. — М., 1999.

2. Алексеев С. С. Частное право: Научно-публицистический очерк. —М.,
1999.

3. Антология мировой правовой мысли. В V томах. - М., 1999.

4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. - Т. 4: Конституційне
(державне) право. - К., 2003.

5. Аристотель. Метафизика // Сочинения: В 4-х т. - Т. 1. - М, 1976.

6. Аристотель. О душе // Сочинения: В 4-х т. — Т. 1 . — М., 1976.

7. Аристотель. Политика // Сочинения: В 4-х т. - Т. 4. - М., 1983.

8. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - М., 1994.

9. Боброва Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России: Монография. - М., 2003.

10. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. - 2005 - № 4.

11. Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий //
Правоведение. - 2001. - № 4.

12. Кравец И. А, Формирование российского
конституционализма (проблемы теории и практики). - Москва -
Новосибирск, 2002.

13. Крусян А.Р. Конституция и конституционное
законодательство как нормативная основа современного украинского
конституционализма // Юридический вестник . - 2005. - № 1.

14. Крусян А.Р. Зміст політико-правової системи
конституціоналізму // Наукові праці ОНЮА. - 2004. - Том 3.

15. Крусян А.Р. Основные научные направления современного
конституционализма в связи с общетеоретическими представлениями о
праве // Юридический вестник. - 2005. - № 4.

16. Орзих М. Ф., Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: монография. - К., 2006.

17. Орзих М.Ф., Крусян А.Р. Современный конституционализм в Украине // Введение в украинское право. - Гл. 3. - Одеса. 2005.

18. Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція II Вісник
Конституційного Суду України. - 2001. - № 1.

Тема 2. Конституційне право - галузь правової системи (2 години).

1. Предмет конституційного права як галузі правової системи.

2. Конституційне право — профілююча і фундаментальна галузь права. Проблема
публічного, державного і конституційного права в сучасній юриспруденції.

3. Особливості методу конституційного регулювання.

4. Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного
права в правовій системі України на сучасному етапі політичного і правового
реформування в країні.

Література:

1. Авакьян С.А. Методы конституционно-правового регулирования и их
специфика // Конституционное и муниципальное право. - 2005. -№ 1.

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации:
Учебник для вузов. - М., 2002.

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации:
Ученик для юридических вузов и факультетов. — М., 1998.

4. Белкин А.А. Избранные работы 90-х годов по
конституционному праву. - СПб., 2003.

5. Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права // Право України. - 2005. - № 10.

6. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты:
Учеб, пособие / Пер. с франц. - М, 2002.

7. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права.- М., 2001.

8. Луць Л.А., Фулей Т.І. Деякі аспекти впровадження
загальнолюдських принципів права в юридичну практику України /./
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Вип. 20.-К., 2002.

9. Овсепян Ж.И. Государственно-правовое принуждение и
конституционно-правовое принуждение как его отраслевая
разновидность // Конституционное и муниципальное право. - 2005. -№

10.

10.Скакун О.Ф.Теория государства и права (энциклопедический курс). - Харьков, 2005.

11. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституционное право Украины:отрасль права и наука. - Симферополь. 1997.

12. Тодыка Ю. П. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. — X., 1998.

13. Федоренко В. Поняття системи конституційного права України//Право України. — 2000. — № 7.

14. Шаповал В. Основні характеристики конституційного права//Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 1.

15. Barendt E. Introduction to Constitutional Law. - Oxford Univ. Press, 1998.

← Предыдущая страница | Следующая страница →