Поделиться Поделиться

Управління якістю друкованих видань

3.1. Якість видання та її показники

Якість друкованого засобу масової інформації - це сукупність його властивостей і характеристик, які надають йому здатності задовільняти обумовлені або передбачувані потребності покупця. Якщо окрема властивість або група властивостей характеризують якусь одну сторону товару, то якість висловлює цілісну його характеристику. Якість включає в себе не всі властивості товару, а тільки ті, які пов'язані із задоволенням конкретних потребностей у відповідності з призначенням товару. Крім споживацьких властивостей якість включає й інші властивості товару, які забезпечують задоволення потребностей проектувальників, виробників, працівників сфери обігу та інших, що мають відношення до товару. Найважливіші властивості, що роблять товар корисним, можуть проявлятися по-різному в залежності від вимог до якості, від умов споживання і типології споживачів. Частина властивостей, складових якість, може залишатися непізнаною через їх неістотність для споживачів в даний період споживання.

Важливим завданням товарознавства є найбільш повне виявлення закладених у товарі властивостей, що формують його якість. Ці властивості можуть виявлятися на всіх стадіях життєвого циклу товару. Якість товару неможливо пояснити і виміряти у відриві від його споживчої вартості та корисності. Не можна ототожнювати споживацьку вартість і якість. Споживча вартість - це сам товар, що володіє корисністю і є конкретним благом. Товар як споживча вартість є носієм його якості. Подібно до того як цілене зводиться до простої суми його частин, якість не зводиться до простої сукупності його корисних властивостей. Воно висловлює цілісність, відносну стійкість товару. Всі його властивості знаходяться у взаємозв'язку, взаємообумовленості і в суперечності між собою. Покращення однієї властивості може призвести до погіршення інших. Наприклад, підвищення міцності тканини може викликати збільшення її маси та погіршення пошивних властивостей. Враховуючи суперечливу природу якості, необхідно
прагнути до оптимальної структури властивостей товару, щоскладають його якість.

Підвищення якості товарів є важливим завданням нашої держави на етапі політичних та економічних реформ. Високоякісні товари найбільш повно задовольняють потреби людей, мають конкутоспроможність на світовому ринку, термін їх служби більше тривалий, вони безпечні для здоров'я людей і навколишнього середовища. Витрати споживачів на споживання таких товарів, обслуговування, догляд та ремонт скорочуються. При вирішенні проблеми якості потрібно виходити з корінних змін в управлінні економікою. Прискоренням науково-технічного прогресу і зростання еффективності виробництва невіддільні від радикального поліпшення якості товарів.

Показник якості товару - це кількісна характеристика одного або декількох властивостей товару, щоскладають його якість. Показник якості кількісно характеризує ступінь придатності товару, що задовольняє певні потреби. Номенклатура показників якості конкретного товару залежить від його призначення. У товарів, що виконують декілька різнорідних функцій, номенклатура показників може бути дуже широкою, у товару одноцільового призначення вона буде значно вужчою.

Залежно від властивостей показників якості, що характеризуються
вони діляться на наступні групи: показники приначення (функціональні); показники надійності; ергономічні показники; естетичні показники; показники технологічності; показники транспортабельності; показники стандартизації і уніфікації; патентно-правові показники; екологічні показники; показники безпеки; економічні показники і показники
однорідності. На стадії товарного обігу на внутрішньому ринку патентно-правові, а також показники технологічності, стандартизації і уніфікації, як
правило, не використовуються.

Залежно від кількості властивостей, що характеризуються
показники діляться на одиничні і комплексні. Одиничний показник кількісно характеризує одну просту властивість. Комплексний показник характеризує одним числом одночасно декілька властивостей товару або складну властивість. Якщо за показником якості судять про якість товару в цілому, то такий показник називається визначальним. Він може бути одиничним і комплексним.

Розрізняють показники фактичні, базові та відносні. Фактичний показник - це конкретний одиничний або комплексний показник, встановлений для даного товару. Базовий показник - це показник,
прийнятий як вихідний при порівнянні з фактичним при оцінці якості. Відносний показник - співвідношення фактичного і базового показників.

За способом вираження показники бувають розмірними, виражаються в різних одиницях виміру, і безрозмірними, виражаються в долях одиниці або в
відсотках. Особливим видом показника є інтегральний показник, який виражає співвідношення корисного ефекту товару і сумарних витрат на його розробку, виготовлення, обіг і споживання. По суті – це співвідношення споживчої вартості і вартості.

Методи визначення показників якості наступні: органолептичний, реєстраційний, розрахунковий, вимірювальний, експертний і соціологічний.

Оцінка якості видання

Управління якістю друкованого ЗМІ не може успішно здійснюватися без оцінки його якості.

Оцінка якості товарів - це кількісна або якісна оцінка властивостей, що складають його корисність, шляхом використання відповідного методу.
Оцінка рівня якості товарів - це сукупність операцій, які включають вибір номенклатури показників якості, визначення чисельних значень цих показниківі зіставлення їх з базовими. Рівень якості товару - це відносна характеристика його якості, отримана шляхом порівняння показників якості оцінюваного товару з відповідними базовими показниками.

Оцінка рівня якості друкованих видань складається з наступних етапів:

1) постановка завдання і визначення мети оцінки,

2) вибір методу оцінки;

3) вибір номенклатури показників якості оцінюваного товару,

4) вибір або розробка методів визначення чисельних значень показників якості;

5) вибір базових показників і зразків для порівняння;

6) визначення чисельних значень показників і порівняння їх з базовими;

7) аналіз отриманих результатів і прийняття рішень з управління якістю.

Цілі оцінки можуть бути наступні: планування показників якості, аналіз динаміки якості видання по часі, контроль якості, сертифікація видання, обгрунтування правил споживання і догляду за товарами.

Оцінка рівня якості може проводитися трьома методами: диференційним, комплексним і змішаним.

Диференційний метод полягає в зіставленні одиничних показників якості оцінюваного товару з відповідними базовими показниками. Для цього
визначаються відносні показники. Якщо відносні показники більше або рівні одиниці, то рівень якості оцінюваного товару не нижче базового рівня. Якщо відносні показники менше одиниці, то рівень якості товару нижче базового рівня.

Комплексний метод полягає в тому, що рівень якості товару виражається одним числом, тобто одним узагальненим показником. Узагальнений показник може бути виражений головним показником, що відбиває основне призначення товару, інтегральним і среднім показниками.

Змішаний метод поєднує в собі комплексний і диференційний методи. При цьому методі одночасно використовуються одиничні і комплексні групові показники якості. Найбільш важливі з них розглядаються як поодинокі, а для групи другорядних властивостей визначається один комплексний (груповий) показник. Потім для одиничних показників і отриманого групового розраховується диференціальним методом рівень якості товару.

Управління якістю друкованих ЗМІ- це дії, направлені на встановлення, забезпечення і підтримку оптимального рівня якості на всіх стадіях життєвого циклу видання.

Система управління якістю товарів - це сукупність керуючих органів і об'єктів управління, цілеспрямовано впливають на якість товарів з
допомогою матеріально-технічних засобів та інформаційного забезпечення. Система управління якістю включає в себе об'єкти, органи і засоби управління. Об'єктами управління є якість товару, його властивості, показники якості, а також процеси формування, забезпечення і збереження якості. Засобами управління є технічні нормативні правові акти, технічні завдання, директивні документи за якістю, технічні засоби (засоби вимірювань, оргтехніка, ЕОМ та ін.)

Найважливіші функції управління якістю друкованих видань наступні: дослідження вимог споживачів до якості і прогнозування потреб; планування якості; розробка нового товару та нормативної документації на нього, підготовка виробництва нового виробу; технологічне та матеріально-технічне забезпечення виробництва; метрологічне забезпечення якості, організація господарських взаємовідносин з постачальником сировини та матеріалів, виробників та споживачів товару; контроль якості, випробування і сертифікація товарів; стимулювання високої якості, інформаційного забезпечення якості; фінансове забезпечення якості; патентно-правове забезпечення якості; підготовка та перепідготовка кадрів. В даний час на промислових підприємствах, що виготовляють товари, рекомендується впроваджувати системи якості на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000, що враховують досвід розвинених країн в управлінні якістю.

На якість товарів негативно впливають дефекти - невідповідність товару встановленим вимогам.

По можливості усунення дефекти діляться на переборні і непереборні, за значимістю - на критичні, значні і малозначні. Критичний дефект
у виробі робить його непридатним для використання. Значний дефект суттєво впливає на використання товару за призначенням і його довговічність, а малозначний дефект суттєво не впливає.
По можливості виявлення дефекти діляться на явні і приховані. Явні дефекти виявляються при огляді товарів відповідно до методів, передбачених
в стандартах. Приховані дефекти непомітні при зовнішньому огляді, і в стандартах немає правил їх виявлення.

Товари у залежності від відповідності показників якості вимогам стандартів та наявності дефектів діляться на придатні і брак. Брак - це продукція, передача якої споживачеві не допускається через наявність дефектів. Дефектний виріб - це виріб, що має хоча б один дефект.

Товари можуть мати градації в залежності від рівня їх якості за сортами. Сорт - це градація товару за одним або кількома показниками якості, встановлених в стандартах. Деякі види товарів діляться на сорти в залежності від виду, кількості та значень допустимих відхилень. При цьому одні й ті ж недоліки товару вважаються дефектами стосовно більш високого сорту і допустимими - в товарі менш високого гатунку.

3.3. Контроль якості видання

Контроль якості друкованих видань - це перевірка відповідності показників якості встановленим вимогам, котрі наводяться в НД, договорах поставки й інших документах, що регламентують вимоги до якості. Контроль якості є найважливішою функцією управління якістю.

Найважливіші завдання контролю наступні: огородження споживача від недоброякісних товарів; зниження до мінімуму частки бракованих і низькосортних товарів; забезпечення інформацією про якість вихідних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готових товарів. Контроль підрозділяється на державний ігромадський; державний, в свою чергу, ділиться на надвідомчий і відомчий.

Надвідомчий контроль здійснюють органи Держстандарту, а також спеціалізовані державні контрольні органи.

Відомчий контроль якості проводиться органами контролю та посадовими особами відповідних міністерств і відомств на підпорядкованих їм підприємствах.

У підприємствах промисловості, що виготовляють товари, контроль якості здійснюють відділи технічного контролю (ВТК), відділи якості та заводські лабораторії. ВТК проводить контроль якості з метою запобігання
обертання відправки споживачам неякісної продукції і встановлення її сорту. Готова до відправлення продукція повинна мати позначку ВТК із зазначенням сорту, номера контролера і дати. У торгівлі відомчий контроль здійснюється на базах і в магазинах при прийманні товару, підготовці його до продажу й у момент продажу.

На будь-якому торговому підприємстві повинен проводитися приймальний контроль кожної партії товарів. Цей контроль може бути суцільним або вибірковим в залежності від умов договору поставки. При
суцільному контролі перевіряють кожну одиницю товару, при вибірковому - тільки частину товарів. Обсяг вибірки і кількість проб для випробувань встановлюються станартом. Результати вибіркової перевірки поширюються на всю партію товарів.

З громадських форм контролю в останні роки набув розвитку контроль якості товарів товариствами споживачів. Товариствам споживачів надано
право проводити товарознавчі експертизи якості товарів, звертатися в суд з позовом до виробників неякісної продукції, вивчати громадську думку про асортимент та якість друкованих видань.

Розділ 4.

← Предыдущая страница | Следующая страница →