Поделиться Поделиться

Участь прокурора у провадженні щодо оскарження і перегляду судових рішень і ухвал

Участь прокурора в апеляційному провадженні викликане необхідністю повторного розгляду цивільних справ, вирішених судом першої інстанції, з метою перевірки законності і обґрунтованості постановлених по них рішень і ухвал та захисту прав, свобод сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, та публічних інтересів.

Прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, має право оскаржити в апеляційному порядку його рішення, ухвалу повністю або частково у встановлені строки (статті 292, 294 ЦПК України).

Для цього прокурор подає до суду першої інстанції, який розглянув справу, підписані ним апеляційні заяву і скаргу у письмовій формі за встановленим ст. 295 ЦПК України змістом.

До заяви про апеляційне оскарження і апеляційної скарги додаються їх копії та копії доданих до них письмових додатко­вих матеріалів у кількості примірників відповідно до числа осіб, які брали участь у справі. Заява і скарга прокурора адре­сується до апеляційного суду, а подається разом з додатками через суд першої інстанції, що розглянув справу.

Прокурор, який подав апеляційну скаргу, має право її до­повнити, змінити, відмовитися, відкликати (ст. 300 ЦПК Ук­раїни). Доповнити, змінити апеляційну скаргу прокурора мо­же також прокурор вищого рівня (ст. 40 Закону України «Про прокуратуру»). Доповнити чи змінити — протягом строку на апеляційне оскарження; відмовитися повністю чи частково — протягом усього часу розгляду справи; відкликати — до по­чатку розгляду справи у апеляційному суді.

У разі прийняття судом відмови від апеляційної скарги і закриття з цих підстав апеляційного провадження, повторна по­дача апеляційної скарги прокурором не допускається.

Прокурор має право на одержання від апеляційного суду повідомлення про час і місце судового засідання щодо розгля­ду його скарги і брати у ньому участь. Він має право заявляти клопотання про виклик у судове засідання свідків, призна­чення експертизи, залучення до участі у справі спеціалістів та витребування інших доказів, подавати додатково докази, да­вати пояснення, висловлювати свої міркування з окремих питань та по суті справи, виступати у дебатах.

Справи у суді апеляційної інстанції розглядаються за правилами, встановленими для розгляду справ у суді першої інстанції за винятками, встановленими у главі «Апеляційне провадження» (ч. 1 ст. 304 ЦПК України). Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про прокуратуру» прокурор може вступати у справу в будь-якій стадії процесу чи бути залученим судом (п. 9 наказу Генерального прокурора країни № 6/3-ГП), якщо цього вимагає захист конститу­ційних прав, то така його участь не виключається і в апеляційному суді.

Прокурор наділений іншими правами, визначеними статтями 27, 46 та ін. ЦПК України і зобов'язаний добросовісно ними користуватися.

Участь прокурора у провадженні справ у касаційній інстанції, в процесі перевірки законності судових рішень і ух­вал суду першої та апеляційної інстанції, що набрали закон­ної сили, спрямована на захист прав громадян і державних інтересів, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судо­вих рішень, що ґрунтуються на законі.

Згідно зі ст. 324 ЦПК України прокурор, який бере участь у справі, має право вносити касаційні скарги відповідно на рішення або ухвали суду першої інстанції, які були предме­том розгляду суду апеляційної інстанції, а також на рішення, ухвали апеляційної інстанції з підстав їх незаконності. Але це право прокурора є і його обов'язком — Генеральний прокурор України зобов'язує не залишати без реагування незаконні рішення чи ухвали суду у справах, розглянутих з участю про­курора; своєчасно вносити на них мотивовані касаційні скар­ги, зазначаючи, який закон порушено судом і яка пропозиція щодо скасування або зміни рішення вноситься.

На відкриття касаційного провадження вноситься касаційна скарга у встановлений ст. 325 ЦПК України двомісячний строк з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду. Підставою для внесення є незаконність рішення і ухвали суду, неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. У зв'язку з цим прокуророві належить при підготовні вивчити матеріали у справі, точно виявити, які порушення і неправильні застосування норм матеріального і процесуального права були допущені судом при розгляді і вирішенні справи, у чому полягає суть порушення та чи можуть вони викликати скасування, зміну чи постановлення нового рішення згідно із повноваженнями касаційної інстанції (ст. 336 ЦПК України).

Касаційна скарга подається у письмовій формі і має містити обов'язкові реквізити, передбачені ст. 326 ЦПК України, бути підписаною із доданими копіями та доданими письмовими матеріалами відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, поданою безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Прокурор, який вніс касаційну скаргу, має право відмовитися, доповнити, змінити або відкликати скаргу (ст. 330 ЦПК України). Доповнити, змінити касаційну скаргу має право та­кож прокурор вищого рівня (ст. 40 Закону України «Про про­куратуру»). Доповнення чи зміна скарги можлива протягом строку касаційного оскарження. Відкликання касаційної скарги можливе до початку розгляду справи в касаційному суді. Відмовитися від касаційної скарги прокурор має право протягом усього часу розгляду справи. Питання про прийнят­тя відмови від касаційної скарги вирішується касаційним су­дом у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від касаційної скарги і закриття з цих підстав касаційного прова­дження, повторна подача касаційної скарги не допускається.

Для підтримання скарги прокурор обов'язково бере участь у судовому засіданні, про день і час якого має право бути повідомленим завчасно. Він може знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати додаткові докази, робити відводи, висловлювати міркування з усіх питань, клопотань, заяв осіб, які беруть участь у справі, тощо у процесі розгляду справи у засіданні суду касаційної інстанції, а також давати пояснення та виступати у дебатах.

Різновидом касаційного провадження є розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами (статті 353-360 ЦПК України). Прокурор, який бере участь у справі, при наявності підстав для перегляду судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами, передбаченими ст. 354 ЦПК України, має право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення у цивільних справах після їх перегляду у касаційному порядку і взяти участь у їх перегляді Верховним Судом України.

Процесуально-правове становище прокурора у цьому провадженні таке саме як і в касаційному провадженні, з урахуванням особливостей, визначених ЦПК України для провадження у зв'язку з винятковими обставинами (ч. 4 ст. 357 ЦПК України).

Прокурор може порушити провадження у справі про перегляд рішень, ухвал і наказу суду у зв'язку з нововиявленими обставинами. За наявності нововиявлених обставин, визначених ст. 361 ЦПК України, рішення, ухвали суду, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за заявою прокурора, який бере участь у справі (ч. 1 ст. 362 ЦПК України). Заява подається у письмовій формі з дотриманням змісту, визначеного ст. 364 ЦПК України, до суду, який ухвалив рішення, поста­новив ухвалу або видав судовий наказ. Правове становище прокурора визначається нормами ЦПК України, якими вста­новлений порядок провадження у судах першої інстанції, апе­ляційної і касаційної інстанцій, якими переглядається справа.

← Предыдущая страница | Следующая страница →