Поделиться Поделиться

Ф-ї Міністерства юстиції України

Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків),
постанов судових органів.
Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства
юстиції України належать:
- розробка проектів нормативно-правових актів;
- розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої
влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормотворчих робіт, координація та контроль за їх виконанням;
- державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових актів;
- адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства України;
- проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової експертизи прийнятих Верховною Радою України законів,
які подають на підпис Президентові України;
- проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним міжнародним договорам України;

підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства України;
- підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних договорах;
- проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України
- підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів 00Н, Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
- здійснення інших функцій відповідно до законодавства .

Державна виконавча служба.

Держа́вна викона́вча слу́жба Украї́ни(ДВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України.

Положення про Державну виконавчу службу України було затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 385/2011.

Органами державної виконавчої служби є:

  • Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
  • відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;
  • районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
  1. Поняття адвокатури. Іі завдання право на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокатура України є добровільним професійним громад­ським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інте­реси громадян України, іноземних громадян, осіб без грома­дянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допо­могу.

1. Закон України “Про адвокатуру”, який було прийнято 19 груд­ня 1992 р., врегулював основні аспекти діяльності цього правозахисного інституту. Зокрема, в Законі по-новому вирішено питання на­буття права займатися адвокатською діяльністю, встановлено орга­нізаційні форми її здійснення, значно розширено професійні права адвоката і його обов’язки, передбачено гарантії адвокатської діяль­ності, введено присягу адвоката України, визначено поняття адво­катської таємниці, вирішено питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і визначено систему органів, упов­новажених видавати і анулювати свідоцтво про право на заняття ад­вокатською діяльністю, врегульовано відносини адвокатури з Мініс­терством юстиції України, іншими державними органами тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →