Поделиться Поделиться

Функції профспілкового комітету

Затверджено

Конференцією ППОС НТУУ «КПІ»

Протокол №____ від _____________________

Голова ППОС НТУУ «КПІ»

А.Ю. Гаврушкевич

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

Про первинну профспілкову організацію студентів

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

Загальні положення

1.1. Первинна профспілкова організація студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі НТУУ «КПІ») є добровільним об’єднанням осіб, які навчаються в університеті, що заявили про входження до її складу. Вищим органом первинної профспілкової організації є її конференція.

1.2. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, статутом профспілки працівників освіти і науки України, цим Положенням, рішеннями профспілкових органів.

1.3. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»:

1.3.1. Незалежна у своїй діяльності від адміністрації університету, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна;

1.3.2. Будує відносини з адміністрацією університету, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

1.4. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» на добровільних засадах може входити в інші профспілкові об’єднання, взаємодіяти з ними. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» домагається єдності профспілкового руху в університеті.

1.5. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки визначає напрями своєї дальності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У питаннях колективних інтересів первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» здійснює представництво та захист інтересів осіб, які навчаються в університеті незалежно від їх членства в профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки первинна профспілкова організація студентів здійснює представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і статутом профспілки.

1.6. Керівним органом первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» є профспілковий комітет. Профспілковий комітет очолює голова первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ». До складу профспілкового комітету входять: голова профкому, його заступники, голови профспілкових бюро факультетів/інститутів, інші особи за рішенням профспілкової конференції.

1.7. Профспілковий комітет підзвітний у своїй діяльності конференції первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» та вищим у порядку підлеглості органам Профспілки, що входять до їх компетенції.

2. Організаційна структура первинної профспілкової
організації студентів НТУУ «КПІ»

2.1. Найвищим органом первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» є профспілкова конференція, періодичність проведення конференції встановлюється статутом профспілки.

2.2. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм статуту профспілки.

2.3. Основою профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» є профспілкові організації студентів на факультетах/інститутах університету.

2.4. Профспілковий комітет обирається конференцією терміном до 5 років.

2.5. Звітно-виборні конференції проводяться з періодичністю, визначеною статутом профспілки.

2.6. Звітно-виборна Профспілкова конференція:

2.6.1. Визначає пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»;

2.6.2. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету

2.6.3. Обирає ревізійну комісію;

2.6.4 Обирає профспілковий комітет, голову первинної профспілкової організації, його заступників терміном повноважень 5 років. У період між конференціями голову профспілкового комітету та його заступників обирає профспілковий комітет на своєму засіданні.

2.7. Термін повноважень голови профкому визначається терміном повноважень профспілкового комітету.

2.7. Із свого складу профспілковий комітет обирає президію. Чисельний склад президії визначає профспілковий комітет.

2.8. Президія діє в межах повноважень статуту профспілки.

2.9. Засідання профкому студентів НТУУ «КПІ, проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.10. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.

2.11. Особи з числа адміністрації університету не можуть обиратись до складу профкому первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ».

2.12. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступники. Їх конкретні обов’язки і повноваження визначаються Статутом, посадовими обов’язками, визначеними Профспілковим комітетом студентів.

2.13. Профспілкові бюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах студентських колективів, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету студентів, зборів, конференцій, виконують свої обов’язки згідно посадових інструкцій затверджених профспілковим комітетом студентів.

2.14. У разі систематичного невиконання п. 2.14. цього Положення профспілковими бюро та їх головами, за рішенням профспілкового комітету студентів може бути призначена позачергова звітно-виборна конференція у відповідних підрозділах цих студентських колективів.

2.15. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки в групі, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про поліпшення умов навчання, проживання, побуту та відпочинку.

2.16. Якщо виборний орган не формується, а відповідні виборні особи не обираються на конференціях, профспілковим представником згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (статті 1 та 37) може бути інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового комітету студентів. Ці особи виконують представницькі функції в обсязі прав і повноважень, наданим їм як профспілковим працівникам законодавством, статутами профспілок, іншими нормативними актами, що приймаються керівними органами профспілок.

Функції профспілкового комітету

3.1. Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» представляє та захищає осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» — членів профспілки у відносинах з адміністрацією НТУУ «КПІ», органами влади, місцевого самоврядування, в суді тощо;

3.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.

3.3. Приймає рішення про скликання чергової профспілкової конференції, встановлює норму представництва та порядок обрання делегатів.

3.4. Разом з адміністрацією університету вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну умов навчання, проживання тощо;

3.5. Дає згоду або не погоджується на відрахування, виселення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» з ініціативи адміністрації у випадках і порядку, передбачених законодавством, Колективним договором тощо;

3.6. Спільно з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов навчання, матеріально-побутового, медичного обслуговування; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання студентам соціальних пільг;

3.7. Використовує передбачене ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на одержання інформації від адміністрації університету щодо результатів господарської діяльності підприємства та з інших питань соціально-економічного розвитку;

3.8. Бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку університету, правил проживання в студентських гуртожитках;

3.9. Бере участь у вирішенні питань умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

3.10. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації.

3.11. Сприяє розвитку художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму серед членів профспілки.

3.12. Організовує оздоровлення членів профспілки, планує розподіл та веде облік видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок.

3.13. Здійснює контроль за якістю підготовки баз відпочинку університету до оздоровчого сезону та розподілом путівок.

3.14. Визначає структуру первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»; приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, профспілкових бюро;

3.15. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи;

3.16. Затверджує кошторис витрат профспілкових коштів, затверджує звіт про його виконання.

3.17. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;

3.18. Координує та контролює роботу профспілкових організацій і профгруп факультетів та інститутів університету, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп;

3.19. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу в первинній профспілковій організації студентів;

3.20. Встановлює штат звільнених профспілкових працівників та доплати незвільненим профспілковим працівникам. Формує штати профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів.

3.21. Здійснює фінансово-господарську діяльність та підприємницьку діяльність.

3.22. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації студентів відповідно до Статуту, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкової конференції.

4. Ревізійна комісія первинної профспілкової
організації студентів НТУУ «КПІ»

4.1. Водночас із виборами керівних органів первинної профспілкової організації студентів на конференції обирається ревізійна комісія.

4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації студентів;

4.2.2. Контроль за виконанням рішень конференції, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії визначаються Статутом профспілки та Положенням «Про ревізійну комісію профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ».

← Предыдущая страница | Следующая страница →