Поделиться Поделиться

Функціональне призначення науки тдп

Функції теорії держави і права- основні напрями наукової та навчальної дії щодо пізнання предмету цієї науки, які визначають місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук.

Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука, виконує такі основні функції:

1) онтологічну (грец. on (ontos) - єство і ...логія - вчення про буття, об'єктивну дійсність), що характеризується тим, що теорія держави і права вивчає коли, де, як і чому виникли держава і право, їх розвиток та функціонування в умовах сьогодення;

2) гносеологічну (грец. gnosis (gnoseos) - пізнання і.. .логія - вчення про сутність і закономірності пізнання, теорія пізнання), яка спрямована на пізнання, вивчення і пояснення всіх державно-правових явищ, процесів їх виникнення, розвитку та функціонування. Важливе місце в пізнавальній діяльності, на думку А. Вобильова, належить концепціям, тобто визначеним способам розуміння, тлумачення державно-правових явищ. Процес пізнання права і держави лише тоді плідний, коли використовують не одну, а комплекс концепцій з однієї проблеми. Різноманітність концепцій, теорій, підходів тощо стосовно з'ясування природи, сутності, функцій, форм держави та права, інших державно-правових явищ свідчить про плюралізм думок з актуальних питань держави і права й одночасно про наявність дискусій. Це дає підстави виробити узагальнюючий варіант з окремої проблеми. Наприклад, на основі аналізу різноманітних підходів щодо з'ясування поняття "право" можна визначити узагальнений варіант цієї категорії. Теорія держави і права є своєрідним ключем до опанування юридичними знаннями про державу і право;

3) евристичну (грец. - знаходжу, відкриваю). Теорія держави і права покликана не лише пізнавати і пояснювати основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а й відкривати нові тенденції розвитку державно-правових явищ в умовах сьогодення, що відповідно дає змогу правильно оцінити минуле та спрогнозувати подальший розвиток держави і права;

4) прогностичну. Теорія держави і права разом з поясненням сутності та змісту державно-правових явищ забезпечує визначення перспектив розвитку держави і права, шляхів систематизації законодавства, усунення прогалин у праві. Поняття, теорії і принципи загальної теорії держави та права висувають наукові передбачення, гіпотези, що ґрунтуються на фактах, які потребують перевірки практикою, експериментом, досвідом життя. Науково перевірені передбачення набувають характеру наукових висновків та рекомендацій щодо перетворення державно-правової дійсності, розвитку держави і права, удосконалення практичного функціонування державного апарату, ефективного застосування правових норм і зміцнення законності (П. Недбайло).

5) комунікативну (лат. - роблю загальним, поєдную). Теорія держави і права вивчає об'єкт - соціум - разом з іншими гуманітарними науками і розв'язує проблеми щодо адаптації та розвитку юридичної науки загалом. Ця функція сприяє запозиченню юридичною наукою новітніх досягнень інших галузей знання та їх адаптації до її потреб; формує умови для найкращої циркуляції інформативних потоків між різними галузями юридичної науки з метою їх взаємодії та взаємозбагачення;

6) практично-прикладну. Вона характеризує можливість застосування теоретичних знань про державу і право на практиці, що підвищує рівень підготовки фахівця, покращує загальний стан цієї науки. Ця функція орієнтує на розв'язання практичних питань не тільки з позицій спеціальних, а й загальнотеоретичних уявлень. Вона слугує використанню теоретичних положень як засобу осмислення правової дійсності в усій багатоманітності ЇЇ проявів, мінімізації можливості юридичних помилок, підвищенню ефективності дії виконавчих та, зокрема, правоохоронних органів;

7) ідеологічну (виховну) функцію. Вона безпосередньо пов'язана зі світоглядним значенням теорії держави і права, яке й полягає в розробленні ідей та фундаментальних концепцій державно-правової політики. На думку С. Бобровник, змістом ідеологічної функції є вироблення категорій та понять, що формують правову ідеологію, яка є елементом правосвідомості та складовою частиною суспільної ідеології. Крім того, ідеологічна функція, впливаючи на волю, свідомість та поведінку суб'єктів права, має на меті, поряд з формуванням правової свідомості та правової культури, виробити почуття правомірної поведінки, що є важливою гарантією забезпечення законності та правопорядку в державі та в суспільстві;

8) методологічну. Теорія держави та права є фундаментальною наукою, оскільки виробляє поняттєво-категоріальний апарат для галузевих, спеціальних і прикладних юридичних наук. Особливості методологічної функції полягають в тому, що вона надає юридичного змісту загальнонауковим методам; створює систему спеціальних методів; використовує галузеві методи; сприяє обміну інформацією між юридичними науками стосовно методологічних знань.

9. Навчальна

10 Системотворча

11. виховна

12. політична (лекції)

← Предыдущая страница | Следующая страница →