Поделиться Поделиться

Характеристики службового документа

7.2.1 Загальні положення

Службовий документ має правильно відображати те, що було повідомлено або вирішено чи дію, яка відбулася. Він має забезпечувати виконання вимог ділової діяльності, до сфери якої він належить, а його інформацію треба використовувати для звітності.

Крім змісту, службовий документ має містити метадані або бути пов'язаним чи асоціюватися з метаданими, необхідними для документування дій, а саме:

а) має залишитися цілісною структура службового документа, тобто його формуляр та зв'яз­ки між реквізитами, що становлять службовий документ;

b) у службовому документі має бути очевидним діловий контекст, в якому службовий документ було створено (охоплюючи діловий процес, частиною якого є дія, дата, тривалість та учасники дії");

У цьому стандарті термін «ділова діяльність» використовують у широкому значенні, яке не зводиться до комерційної діяльності, а охоплює державне керування, неприбуткову та іншу діяльність.

с) мають бути представлені зв'язки між службовими документами, які зберігаються окремо, але які ініціювали, були підставою для створення службового документа або слугували джерелом відо­мостей під час його створення.

Політика керування документаційними процесами, її процедури та методики мають сприяти ство­ренню легітимних службових документів із характеристиками, наведеними у пунктах 7.2.2—7.2.5.

7.2.2 Автентичність

Автентичний службовий документ — це документ, який:

а) належить до того виду, який у ньому зазначено,

b) створено або надіслано особою, яка його дійсно створила та надіслала, та

с) створено або надіслано саме у той час, який документально зафіксовано.

Для забезпечення автентичності службових документів організації треба запроваджувати та задокументовувати політику і процедури, що контролюють створення, приймання, передавання, зберігання та передавання до архіву або вилучення для знищення службових документів, щоб ав­тори службових документів мали визначені повноваження, а службові документи були захищені від несанкціонованого доповнювання, знищування, приховування та користування.

7.2.3 Достовірність

Достовірний службовий документ — це той документ, змісту якого можна довіряти як повно­му і точному відображенню дії, діяльності або фактів, які він засвідчує, та інформацію якого мож­на використовувати в подальшій діяльності. Службові документи треба створювати під час дії або випадку, якого вони стосуються, або невдовзі після них, особами, які безпосередньо володіють фак­тами, засобами документування, які прийнято використовувати у цьому напрямі ділової діяльності.

7.2.4 Цілісність

Цілісність службового документа — це властивість документа бути повним і незмінним.

Необхідно, щоб службовий документ був захищений від несанкціонованих змін. Політика та про­цедури керування документаційними процесами мають визначити, які доповнення та примітки мож­на зробити до службового документа після його створення, за яких умов доповнення та примітки є санкціонованими та хто уповноважений їх робити. Будь-яке санкціоноване доповнення, примітка або знищення службового документа має бути точно задокументовано та проконтрольовано.

7.2.5 Придатність для користування

Придатний для користування службовий документ — це той документ, місцезнаходження якого можна визначити, який можна знайти, представити та інтерпретувати. Він має бути придатним до наступного представлення як прямо пов'язаний із діловою діяльністю чи певними діями, які зумо­вили його створення. Метадані, що описують контекст документів, повинні нести інформацію, не­обхідну для розуміння дій, в результаті яких документи створюються або в процесі яких викорис­товуються. Має бути можливість ідентифікувати документ у контексті функцій та напрямів ділової діяльності, складовою яких є ці дії. Потрібно зберігати зв'язки між службовими документами, що документують послідовні дії.

← Предыдущая страница | Следующая страница →