Поделиться Поделиться

ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1. Контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія, що контролює та перевіряє статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її організацій, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.
7.2. Кількісний та персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії визначається Національним З'їздом з числа членів Партії. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються на термін не більше ніж на 2 (два) роки.
7.3. Голова та заступник Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються з числа її членів на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії на термін не більше ніж 2 (два) роки.
7.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних органів Партії, внутрішніми положеннями Партії.

7.5. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії чинне за умови участі у ньому більше ніж половини її кількісного складу.
7.6. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від її складу.
7.7. Для здійснення своїх повноважень Центральна контрольно-ревізійна комісія безперешкодно отримує від партійних організацій, керівних органів та посадових осіб Партії інформацію, яка стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності будь-якої партійної організації.
7.8. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії не може входити до складу інших органів Партії, крім випадків, передбачених цим Статутом.
7.9. Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна Національному З'їзду.
7.10. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням центральних керівних органів Партії, Голови Партії, за зверненнями організацій Партії.
7.11. Центральна контрольно-ревізійна комісія розглядає звернення організацій Партії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання.
7.12. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних органів Партії, керівних органів партійних організацій всіх рівнів із правом дорадчого голосу.
7.13. Центральна контрольно-ревізійна комісія для вивчення окремих питань в межах своєї компетенції дає доручення головам регіональних Бюро Партії, які є обов'язковими до виконання.

МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

8.1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, орендувати необхідне для діяльності рухоме та нерухоме майно.
8.2. Партія та її партійні організації є неприбутковими організаціями.
8.3. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу, надання матеріальної допомоги членам Партії та на інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту та іншим документам Партії.
8.4. Порядок використання коштів та іншого майна Партії визначається відповідним Положенням, затвердженим Національним Бюро Партії.
8.5. Партія та її партійні організації, які мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.
8.6. Джерелами коштів і майна Партії є:
- членські та добровільні внески членів Партії;
- добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій, що надходять в установленому порядку у грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, в тому числі у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
- майно, придбане за власні кошти;
- пасивні доходи;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
8.7. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.
8.8. Партія веде у встановленому порядку бухгалтерську та іншу передбачену чинним законодавством України документацію та звітність. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України, в загальнодержавному засобі масової інформації.

← Предыдущая страница | Следующая страница →