Поделиться Поделиться

Числівник. Значеннєві розряди числівників. Словозміна числівників

Числівникомназивається частина мови, що означає абстрактно-математичне число або певну кількість однорідних предметів чи порядок предметів при лічбі, а значенням числівники поділяються на кількісні й порядкові. Кількісні числівникиназивають кількість предметів і відповідають на питання скільки? До них належать:

а) власне кількісні -називають кількість окремих предметів: нуль, один, три, п'ятнадцять, сто двадцять, мільйон, трильйон, квадрильйон; б)дробові -називають кількість частин предмета: одна десята, дві треті, сім двадцятих, пів, півтора, півтораста; в) збірні -називають кількість сукупних предметів: двоє, обидва, обоє, четверо, десятеро, двадцятеро, тридцятеро, двійко, четвірко; г) неозначено-кількісні - вказують на приблизну кількість: багато, мало, немало, чимало, кілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот. Порядкові числівникивказують на порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? За своєю формою й синтаксичною роллю вони близькі до прикметників (тому їх іноді відносять до прикметників): перший, п'ятий, десятий, сотий, тисяча дев'ятсот тридцять другий, п'ятдесятидвохмільйонний. За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені.Числівники, які мають у своєму складі лише один корінь, називаються простими: один, два, десять, сорок, сто, тисяча, кілька. До простихвідносять і назви другого десятка та назви десятків, частину -надцять трактуючи як суфікс: одинадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять. Числівники, які пишуться одним словом, але мають у своєму складі два або більше коренів, називаються складними : п'ятдесят, шістдесят, п'ятсот, шістдесятий, стодвадцятип'ятитисячний. Числівники, які складаються з двох або більше окремих слів, називаються складеними : двадцять один, сто сорок п'ять, тисяча дев'ятсот дев'яносто перший. Сюди належать і дробові числівники : одна друга, дві треті, п'ять десятих, сто двадцять три тисячні.

Займенник лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх.

Відмінювання числівників

Виділяють декілька типів відмінювання кількісних числівників:

1.Відмінювання числівника один, (одна, одне (-о), одні). Цей числівник відмінюється як займенник той (та, те, ті).

Відмінок однина множина
Ч.р. Ж.р. С.р.
Н.в. Один Одн-а Одн-е Одн-і
Р.в. Одн-ого Одн-ої/-ієї Одн-ого Одн-их
Д.в. Одн-ому Одн-ій Одн-ому Одн-им
З.в. Один-ого Одн-у Одн-е Одн-их
О.в. Одн-им Одн-ою/-ією Одн-им Одн-ими
М.в. Одн-ому/-ім Одн-ій Одн-ому/-ім Одн-их

2. Відмінювання числівників два, три, чотири. Числівник два у називному і знахідному відмінках змінюється за родами (ч.р. і с.р.одн. – два, ж.р. – дві)

відмінок зразок
Н.в. Дв-а Дв-і Тр-и Чотир-и
Р.в. Дв-ох Дв-ох Трь-ох Чотирь-ох
Д.в. Дв-ом Дв-ом Трь-ом Чотирь-ом
З.в. Два (дв-ох) Дв-і Тр-и (трь-ох) Чотир-и (чотирь-ох)
О.в. Дв-ома Дв-ома Трь-ома Чотир-ма
М.в. (на) дв-ох (на) дв-ох (На) трь-ох (на) чотирь-ох

3. Відмінювання числівників від п'яти до десяти та числівники на -дцять і –десят:

відмінок зразок
Н.в. шість дванадцять П’ятдесят
Р.в. Шест-и (шість-ох) Дванадцят-и (-ох) П’ятдесят-и (-ох)
Д.в. Шест-и (шість-ом) Дванадцят-и (-ом) П’ятдесят-и (-ом)
З.в. Шість (шість-ох) Дванадцять П’ятдесят (-ох)
О.в. Шістьма (шість-ома) Дванадцять-ма (-ома) П’ятдесять-ма (-ома)
М.в. (на) шест-и (шість-ох) (на) дванадцят-и (-ох) (на) п’ятдесят-и (-ох)

4. Відмінювання числівників сорок, дев'яносто, сто. Ці числівники мають лише дві неоднакові відмінкові форми:

Н.в., З.в. Сорок Дев’яност-о Ст-о
Р.в.,Д.в.,О.в.,М.в. Сорок-а Дев’яност-а Ст-а

5. Відмінювання числівників двісті - чотириста та числівників на -сот:

відмінок зразок
Н.в. Двіст-і Трист-а п’ятсот
Р.в. Двохсот Трьохсот П’ятисот
Д.в. Двомст-ам Трьомст-ам п’ятист-ам
З.в. Двіст-і Трист-а п’ятсот
О.в. Двомаст-ами Трьомаст-ами п’ятьмаст-ами
М.в. (на) двохст-ах (на) трьохст-ах (на) п’ятист-ах

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники, що манежать до відповідних відмін.

7. Відмінювання збірних числівниківу непрямих відмінках збігається з відмінюванням відповідних кількісних числівників, але тільки з їх вторинними формами: п'ятеро - п'ятьох, п'ятьом, п'ятеро, п'ятьома, (на) п'ятьох.

8. При відмінюванні дробових числівниківперша частина змінюється як кількісний числівник, а друга - як порядковий.

9. У складених кількісних числівниківвідмінюються всі складові частини: двісті тридцять шість - двохсот тридцяти шести.

10. У складених порядкових числівниківвідмінюється лише останній компонент: двісті тридцять шостий - двісті тридцять шостого.