Поделиться Поделиться

Чорний ПР». Прийоми антиреклами

24. Основні фактори організації ефективної ПР акції

25. Етичні норми вживання інструментів зв'язків з громадськістю

26. Організаційні основи роботи ПР – структур.

27. Організація безперервного процесу управління суспільними стосунками.

28. Комунікації з громадськістю у сфері соціально-культурного життя суспільства.

29. Можливість та необхідність функціонування системи зв’язків з громадськістю у соціально-культурних установах та організаціях.

30. Основні цілі та завдання служб паблик рілейшнз неприбуткових установ: соціального та медичного обслуговування, культури, освіти, науки, громадської самодіяльності тощо. Місце даних служб у структурі перелічених організацій.

31. Види та форми здійснення зв’язків з громадськістю в соціально-культурному житті. Особливості методів та прийомів.

32. Служба паблик рілейшнз у навчальному закладі.

33. Освіта як об’єкт спонсорської діяльності.

34. Проблема формування іміджу закладів освіти.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Паблік рілейшнз як тип науково-пізнавальної та організаційно-практичної діяльності.

2. Особливості становлення та тенденції інституціалізації ПР у першій половині ХХ ст.

3. Особливості розвитку спеціалізованих служб та фірм ПР в Європі та Америці в другій половині ХХ ст.

4. Етнокультурні засади ПР: значущість ПР в буденному житті

5. Стан, основні напрямки розвитку та проблеми інституціалізації ПР в Україні.

6. ПР та споріднена з ними діяльність.

7. Технологічна специфіка ПР: особливості науково-пізнавальних та суспільно-практичних функцій ПР.

8. Специфіка менджерального, функціоналістсього і комунікативного підходів до розуміння змісту і розвитку теорії ПР.

9. ПР як чинник демократичного розвитку суспільства.

10. Чинники соціального ризику, що пов’язані з професійною діяльністю в сфері ПР.

11. Вимоги до особистих якостей фахівця з ПР.

12. Освіта та особливості професійної підготовки фахівців з ПР.

13. Поняття громадськості в ПР.

14. Типологія груп громадськості як проблема теорії ПР.0

15. Технологічні особливості визначення цільових та пріоритетних груп громадськості.

16. Поняття громадської думки. Роль, значення та функціональні особливості громадської думки в суспільному житті.

17. Формування громадської думки як технологічне завдання та функція ПР.

18. Типи досліджень громадської думки.

19. Методи соціологічного дослідження громадської думки

20. Поняття комунікації в ПР. Основні елементи процесу комунікації.

21. Вербальні комунікації в ПР. Специфіка публічних виступів.

22. Правила складення тестових матеріалів.

23. Значення невербальних комунікацій в паблік рілешнз.

24. Поняття масової комунікації. Функції масових комунікацій.

25. Інформаційні агенції та преса як засоби масової комунікації. Їх роль і значення в організації ПР.

26. Інформаційні агенції: їх призначення та особливості функціонування.

27. Специфіка преси як засобу масової інформації, її переваги та недоліки.

28. Радіо та телебачення як засоби масової інформації: їх переваги та недоліки.

29. Робота з пресою як напрям ПР.

30. Матеріали для преси: інформаційні повідомлення (бекграундери), прес-релізи, медіа-кіти.

31. Матеріали для преси: авторські, оглядові та рекламні статті.

32. Матеріали для преси: біографії та фотографії.

33. Специфіка роботи з радіо та телебаченням.

34. Репортаж як жанр інформаційної публіцистики.

35. Інтерв’ю як жанр інформаційної публіцистики.

36. Бесіда, огляд, коментар як жанри аналітичної публіцистики.

37. Нарис, есе, фейлетон, памфлет як жанри художньої публіцистики.

38. Засоби внутрішньоорганізаційної комунікації: листки новин, звіти, стенди оголошень, спілкування з керівником.

39. ПР в економічній діяльності: завдання та основні напрямки розвитку.

40. Роль та значення ПР в розробці та реалізації маркетингової політики економічних суб’єктів.

41. Роль та значення ПР в розробці та реалізації рекламної політики економічних суб’єктів.

42. Відносини з державою як напрям професійної діяльності у сфері ПР.

43. Технологія розподілу влади та можливості і засоби впливу на діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади

44. Сутність і принципи лобіювання.

45. Методи та правила лобіювання

46. Особливості ПР в недержавних політичних інститутах.

47. Роль та значення ПР в розвитку соціальної бази політичних партій.

48. Роль та значення ПР в розробці та реалізації електоральної стратегії політичних партій, політичних рухів та коаліцій.

49. Значення ПР для розвитку духовної сфери суспільного життя: особливисті ПР-технологій в галузях спорту, концертної та театральної діяльності, шоу-бізнесу, туризму , освіти.

50. Імідж як категорія теорії ПР. Роль на значення іміджу.

51. Створення іміджу як технологічна проблема ПР.

52. ПР-реклама іміджу: організаційні та технологічні особливості.

53. Поняття та сутність паблісіті в теорії ПР.

54. Функції паблісіті

55. Поняття іміджу в теорії ПР.

56. Організаців спеціальних подій в як технологічна проблема ПР: прийоми і презентації.

57. Організація спеціальних подій як технологічна проблема ПР: конференції, круглі столи, дні відкритих дверей.

58. Організація спеціальних подій як технологічна проблема ПР: виставки, експозиції.

59. Менеджмент ПР: організаційні основи діяльності служб ПР.

60. Менеджмент ПР: технологічні особливості планування та прогамування ПР-кампанії.

61. Організація акцій та ефективних комунікацій як засобів реалізації ПР-програми.

62. Менеджмент ПР: технологічні особливості оцінки реалізації та основних результатів ПР-програми.

63. ПР у кризових ситуаціях: інформування про ризик як засіб запобігання кризовим ситуаціям.

64. ПР в кризових ситуаціях: особливості управління кризою шляхом організації та розвитку ефективних комунікацій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України « Про інформацію»(2657-XII). 2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» (№ 2939-VI) 3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (№ 2782-XII) 4. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»(3759-XII). 5. Закон України «Про інформаційні агентства»(74/95-ВР). 6. Модельний закон щодо меценатства та спонсорства СНД; Модель, Міжнародний документ (997_i44).

БАЗОВА:

7. Абельмас Н. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз.- М.: Феникс, 2008. – 237с.

8. Балабанова Л.В., Савельєва К.В. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 528с.

9. Барежев В.А., Малькевич А.А. Организация и проведение PR-кампании. Краткий курс. - СПб.: ПИТЕР, 2010. – 176с.

10. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. - К.: КНЕУ. 2005. – 275с.

11. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз»: Учебное пособие. Изд.-2-е. - СПб.: ПИТЕР, 2004. -208с.

12. ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / О.В. Бабкіна, В.В. Басалюков, В.М. Бебик та ін.; За заг. Ред. В.М. Бебика, С.В. Куніцина. – К., сімферополь: МАУП, 2003. – 240 с.

13. Зазыкин В.Г. Психология паблик рилейшнз. - М.: ЭЛИТ-2000, 2009. – 376с.

14. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-ге вид. доп. - К.: Видавничий дім «Скарби», 2001 – 400с.

15. Малькевич А., Барежев В. Организация и проведение PR-кампаний. - СПб.: ПИТЕР, 2009. – 176с.

16. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», 2006. – 327с.

ДОПОМІЖНА

17. Беленкова А.А. PRостой пиар. - М.: Изд-во «НТ Пресс», 2006. – 256с.

18. Блай Роберт Явербаумэ, Явербаум Эрик. Паблик рилейшнз для «чайников». Перевод с английского. - К.: Вильямс, 2007. 432с.

19. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 320с.

20. Богданов Е.Н. Психологические основы паблик рилейшнз. - СПб.: ПИТЕР, 2003.

21. Бочаров М., Чумиков А. Связи с общественностью: Теория и практика, 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2010. – 560с.

22. Варакута С.А., Егоров Ю. Связи с общественностью: Учебное пособие. - М.: ИНФРА, 2009. – 207с.

23. Вуйма А. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений. – СПб.: 2008. – 384с.

24. Грачёв А.С., Грачёва С.А., Спирина Е.Г. PR-служба кампании. Практическое пособие. - М.: Изд-во «Дашков и К», 2010. – 160с.

25. Гундарин М. Книга руководителя отдела PR. Практические рекомендации. - СПб.: ПИТЕР, 2009.

26. Душикина М.Р. PR и продвижение в маркетенге: коммуникации и воздействие, технологии и психология : Учебное пособие / М.Р. Душикина — СПб. : Питер, 2010. — 560 с.

27. Джо Маркони, Маркони Джо. PR. Полное руководство. - М.: Вершина, 2007. – 256с.

28. Доскова И.С. Pablik relations: Теория и практика. - М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 152с.

29. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама / В.А. Евстафьев. – М., 2002.

30. Зазыкин В.Г. Психология паблик рилейшнз. - М.: ЭЛИТ-2000, 2009. – 376с.

31. Зельманов А. Связи с общественностью в социальной сфере. Учебное пособие. - М,: Изд-во Михайлова В.А, . 2008. – 128с.

32. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК. — К.,1994.

33. Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью: курс лекций. Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во Проспект, 2009. – 208с.

34. Калиберда Е.Г. Теория и практика связей с общественностью. Вводный курс. - СПБ.: ПИТЕР,2005. – 245с.

35. Калиберда Е.Г. Связи с общественностью в сфере экономики. М.: Логос Университетская линия, 2008. – 328с.

36. Карпушин Д., Чикирова С. Пресс-релиз: правила составления. – М.: Вершина, 2007. – 224с.

37. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. - М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2000. – 528с.

38. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: Практикум, 2-е изд. Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект, 2008. – 432с.

39. Кочеткова А.В., Филиппов В.П., Скворцов Я.А., Тарасов А.С. Теория и практика связей с общественностью, 2-е изд. Учебник для вузов. - СПб.: ПИТЕР, 2008. – 240с.

40. Кузнецов В. Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для студентов вузов -3-е изд., испр. и перераб. - М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2009. – 302с.

41. Лукашенко М.А., Баранов Д.Е., Демко Е.В. PR: теория и практика. Учебник. - М.: Университетская серия, 2009. – 328с.

42. Маслова В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом: Учебное пособие – 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2008. – 207с.

43. Минаева Л.В. / Под ред. Л.В.Минаева, Е.А.Андреева, А.А, Ароянц. Учебный словарь языка связей с общественностью. - М.: Дрофа, 2010. – 224с.

44. Ольшанский Д. Политический PR./ Д. Ольшанский – СПб; «Питер», 2003. – 544 с.

45. Основи реклами та зв’язків із громадськістю : підручник / за аг.ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. — 431 с.

46. Политический PR / Д.Ольшанский. – СПб.: ПИТЕР, 2003. – 544с.

47. Пономарёв Н.Ф. Связи с общественностью: социально-психологические аспекты: Учебное пособие. - СПб.: ПИТЕР. 2008. – 208с.

48. Ротовский А.А. Системный PR. - М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256с.

49. Синяева И. Паблик рилейшнз: толковый словарь. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010. – 200с.

50. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз в системі комунікації і управління: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 104с.

51. Стюарт Юэн. PR! или Умение «раскручивать». Социальная история паблик рилейшнз. – М.: Издательство АНО «Редакция Ежедневной Газеты», 2006, – 480с.

52. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В.Лісничий, В.О.Грищенко, В.М.Іванов та інші. -2-ге видання, перероб. та доповнене.- К.: Видавничий дім «Професіонал», 2004. – 384с.

53. Буткевич Т.В. «Конфліктологія з основами психології управління» Навчальний посібник – Київ: центр навчальної літератури, 2005. – 456с.

54. Тиккер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник. - М.: Проспект, 2005. – 336с.

55. Тимофеев М.И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз). Карманный формат. – М.: РИОР, 2009. – 159с.

56. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та інш. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008.

57. Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и общение. Учебное пособие. - СПб.: ПИТЕР. 2003. – 352с.

58. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. - СПб.: ПИТЕР, 2003 – 352с.

59. Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Аттіка, Ельга-Н, 2009.

60. Фрайзер П., Сайтел Ф.П. Современный паблик рилейшнз. - М.: Инфра-М. 2002. – 592с.

61. Харисон Ш. Связи с общественностью. Вводный курс. – СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: ОЛМА – ПРЕСС ИНВЕСТ, 2003. – 368с.

62. Публічне лобіювання: Навч. посіб. / Під заг. ред. канд. філос. наук Р. Кобця, канд. істор. наук С. Панциря. — Київ, Фонд “Європа ХХІ”, 2008. — 160c.

63. Чумиков А.Н. Бочаров М.П.Связи с общественностью. Теория и практика, 6-е изд. - М.: Дело, 2006. – 552с.

64. Цуладзе А.М. Політичні маніпуляції, або Підкорення натовпу. / А.М. Цуладзе. – М.: Книжковий дім «Університет», 1999.–144 с.

65. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники - М.: Омега-Л, 2007. - 266 с.

66. Почепцов Г.Г.Имиджелогия.- М.; Киев: Рефл-бук: Ваклер, 2001. - 704 с.

67. Чуланова О.Л. Имиджелогия: учебно-методическое пособие. Сургут: Изд-во СурГУ, 2007. - 263 с.

68. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям.- М.: Народное образование, 2002. - 613 с.

69. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К.А. Иванова.- 2006. – 160.

70. Практический копирайтинг и маркетинг. Електроний ресурс. http://shard-copywriting.ru/ .- Назва з екрану.

71. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Уч. Пос. / Р.И. Мокшанцев. –М. – Новосибирск, 2000.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

72. PR-center.org.ua – незалежний PR-проект http://www.pr-center.org.ua/ bibl.php

73. Велика бібліотека з PRб реклами та маркетингу http:// www.classs.ru/ library/ marketing.html?page=2

74. Савкова З.В. Мистецтво оратора. – [Електронний ресурс]: http://www.ritorika.igro.ru

75. Публічний виступ: поза оратора. – [Електронний ресурс]: http://www.personal-trening.com/node/1352

76. Практический копирайтинг и маркетинг. Електроний ресурс. http://shard-copywriting.ru/ .- Назва з екрану.

77. Аравина Т.И., Кузнецов Ю.Ю. Лоббизм: национальные образцы и степень социальной приемлемости http://ecsocman.hse.ru/data/545/222/1218/008.ARAVINA.pdf

← Предыдущая страница | Следующая страница →