Поделиться Поделиться

Юридичний процес, його ознаки та стадії

Процедурний механізм властивий практично кожному соціально-нормативному регулятору. Але найповніше процедурний характер, як і нормативність, виражений у праві.

Юридичний процес — це врегульований процесуальни­ми нормами порядок діяльності компетентних державних органів і посадовців, що полягає в підготовці, ухваленні і документальному закріпленні юридичних рішень загаль­ного або індивідуального характеру.

Ознаки юридичного процесу:

1) владний характер. Юридичний процес є владною ді­
яльністю компетентних органів держави, її посадових осіб,
а також, в обумовлених законом випадках, діяльність не­
державних суб'єктів, уповноважених на те державою (ад­
міністрація підприємства, орган місцевого самоврядування,
керівник ВНЗ тощо);

2) нормативний характер. Юридичний процес врегу­
льований процесуальними нормами і здійснюється за на­
перед встановленим шаблоном;

3) документально виражений (актний) характер. Це
діяльність, спрямована на ухвалення юридичних рішень
загального (нормативно-правові акти) або індивідуального
(правозастосовчі акти) характеру;


4) Юридичний процес, його ознаки та стадії - Инвестирование - 1 службовий характер. Юридичний процес є вторинним
щодо матеріального права, похідним від нього, є формою
його життя;

5) стадіальний характер. Юридичний процес склада­
ється із відносно самостійних стадій.

Поняття «юридична процедура» і «юридичний процес» нерідко використовують як синоніми. Але правильніше розглядати юридичну процедуру як порядок здійснення конкретної юридичної дії, а юридичний процес — як сукуп­ність юридичних процедур.

Юридичний процес — це складна, триваюча в часі діяль­ність, що складається з процесуальних стадій, які мають строго певну послідовність. За змістом він є ланцюгом вза­ємозв'язаних процесуальних дій [рішень, що фіксуються у відповідних документах. Наприклад, у ході розслідуван­ня кримінальної справи слідчий виконує такі процесуаль­ні дії, як огляд місця події, обшук, допит свідка, вилучен­ня речових доказів тощо, і виносить різні процесуальні рішення — постанови про порушення кримінальної справи, про провадження обшуку в квартирі підозрюваного, про притягнення особи як обвинуваченого тощо.

Кожен вид юридичного процесу має свої стадії, проте в кожній зі стадій будь-якого юридичного процесу обов'яз­ковими є такі компоненти:

1) відносно самостійне завдання, на розв'язання якого
спрямовані дії, що об'єднуються в тій або іншій стадії;

2) специфічний склад дій, що включає встановлення або
аналіз фактичних обставин, реалізацію відповідної юридич­
ної норми для розв'язання питання, справи;

3) створення юридичних документів, у яких відобра­
жаються і закріплюються підсумки здійснених на даній
стадії юридичних дій.

Юридична процедура і юридичний процес мають перш за все службове значення в процесі реалізації права. Реалі­зація права потребує застосування процедурних форм у таких випадках:

1) для регламентації процесу правового примусу, здійс­нюваного в рамках охоронних правовідносин. Відсутність процедурного забезпечення цих відносин таїть у собі небез­пеку, з одного боку, порушення законності, істотного утис­ку прав громадян, а з іншого — небезпеку бездіяльності санкцій;


2) для процедурного опосередковування тих регулятив­
них норм, які взагалі не можуть бути реалізовані без допо­
моги належної процедури (наприклад, укладення шлюбу,
реєстрація юридичної особи);

3) для оптимізації процесу реалізації регулятивних
норм. Останні в цьому випадку можуть у принципі обійти­
ся без процедури, проте процедурні норми покликані вста­
новити найбільш ефективний для досягнення правового
результату варіант поведінки учасників регулятивного від­
ношення. Наприклад, процедура оформлення банківського
кредиту покликана полегшити його надання і повернення.
Хоча слід визнати, що нерідко через бюрократизм держав­
но-правової системи процедура «працює» проти призна­
чення права, не полегшуючи, а навпаки, ускладнюючи
процес його реалізації.

Юридичний процес відіграє важливу роль у механізмі правового регулювання, оскільки він практично й є меха­нізмом реалізації закону, про відсутність якого так часто говорять юристи і політики.

← Предыдущая страница | Следующая страница →