Поделиться Поделиться

Яких суб'єктів стосується дія принципу змагальності? Сторони та інші особи, які беруть участь у справі

61. Які права відноситься до гарантій реалізації принципу змагальності?Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості

62. Ким та як забезпечується дія принципу змагальності?Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених Кодексом

63. У чому полягає зміст принципу всебічності і повноти з'ясування обставин справи?суд повинен встановити всі ті факти, що дозволяють йому правильно оцінювати весь фактичний склад справи. Зберігаючи об’єктивність і неупередженість.

64. Дію якого принципу цивільного процесуального права характеризує подання прокурором позову в інтересах громадянина? диспозитивності

65. Дію якого принципу цивільного процесуального права характеризує подання Уповноваженим Верховної Ради з прав людини позову в інтересах громадянина? Диспозитивності

66. У чому полягає зміст принципу диспозитивності? Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в інтересах яких заявлено вимоги. Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє.

67. Які суб'єкти цивільного процесу наділені диспозитивними правами?ос., яка бере учась у процесі. Особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в інтересах яких заявлено вимоги.

68. У чому полягає зміст принципу безпосередності судового розгляду?Суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі. Справа розглядається одним і тим самим складом суду. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку. У судовому засіданні можуть бути оголошені перерви, тривалість яких визначається відповідно до обставин розгляду справи, що їх викликали

69. Які письмові елементи застосовуються у цивільному процесі?

70. Які суб'єктів наділені правом апеляційного та касаційного оскарження? Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не беруть участі у справі якщо суд вирішив питання про їхні права та обов’язки

71. У чому полягає зміст принципу процесуальної рівноправності сторін?громадяни мають рівні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв і обмежень. Учасники мають рівні можливості брати участь у цивільному судочинстві

72. У чому полягає зміст принципу оперативності?це правова вимога, яка забезпечує своєчасність розгляду і вирішення цив. Справ у часових межах шляхом якнайшвидшого і раціонального використання прцес. Засобів, спрямован. На швидке і правильне вирішен. Цив. Справ

73. У чому полягає зміст принципу здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом? Суд зобов'язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх рівності перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

74. Які принципи цивільного процесуального права закріплені у Конституції України? здійснення правосуд. Виключно судами, терит і спеціалізац. Побудов. Сист. Судів заг. Юрисдикц., здійснен. Правосуд. Суддею одноособово, колегією суддів, а також за участтю народних засідателів; незалежність і недоторк. Суддів та підкорення їх тільки законності; законність; рівність усіх учасників; змагальність сторі; гласність суд. Процесу та його повне фіксув. Техн.. засоб.; держ. Мова судоч.

75. Що таке цивільні процесуальні правовідносини? Рег-ні цпп сусп. В-ни які вин-ть між судом та уч-ми процесу з приводу розгляду та вирішення справ

76. Які ознаки цивільних процесуальних правовідносин?– врегул. Н-ми ЦПП, завжди виник. Між судом та ін.. учасн.. процесу, оформл. Повед. учасн.., мають відносн. Х-р, вираж. в спец. Процес. Формі, рухливість

77. Що розуміють під відносним характером цивільних процесуальних правовідносин?визначений конкретний суб. Склад правовіднос. З чітким визначенням правов статусу кожного з них

78. Підстава виникнення цивільних процесуальних правовідносин - це...юрид факт

79. Між ким можуть виникати цивільні процесуальні правовідносини? Між судом та ін.. учасн.. процесу

80. Яка структура цивільних процесуальних правовідносин? Субєкт, об’єкт, зміст.

81. Як класифікують суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин? Основні додаткові факультативні

82. Суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин є ...суд, особи, які беруть участь у справі, ін. сучасн. цивіл. процесу

83. Хто є обов'язковим суб'єктом цивільних процесуальних правовідносин? Суд

84. Які критерії визначення належності того чи іншого суб'єкта цивільних процесуальних відносин до тої чи іншої групи? Наявність чи відсутність заінтересованості

85. Чим обумовлюється обсяг спеціальних прав? Процесуальним статусом

86. .До осіб, які беруть участь у справі належать...№ 87-90

87. У справах позовного провадження до осіб, які беруть участь у справі, належать...сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб

88. 88.У справах наказного провадження до осіб, які беруть участь у справі, належать...заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники

89. 89.У справах окремого провадження до осіб, які беруть участь у справі, належать...заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники

90. У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду до осіб, які беруть участь у справі, належать...учасники третейського розгляду, особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, треті особи, а також представники цих осіб

91. Як поділяються права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі?загальні і спеціальні

92. Якими загальними обов'язками наділені особи, які беруть участь у справі?подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться - до початку розгляду справи по суті. зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки

93. Матеріально-правова заінтересованість - це ...це особиста ознака суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин, яка полягає у прагненні за допомо­гою судової діяльності поновити порушене, оспорене чи неви­знане право, законний інтерес або навпаки, не допустити їх порушення

94. Процесуальна заінтересованість у справі - це ...досягти певного результату у формі відпов. Суд. Рішення, що відповід. Ф-ному призначенню участі цього суб. У розгляді та виріш. Цив. Справи

95. Які суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин наділені матеріально-правовою та процесуальною заінтересованістю у справі? Сторони і 3-ті особи які заявляють самостійні вимоги

Які суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин наділені процесуальною заінтересованістю у справі? Треті особи які не заявляють самостійні вимоги представники органи та особи яким законом надано право захищати інтереси інших осіб

97. Іншими учасниками процесу є...секретар, суд. розпорядник, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, ос., яка надає правову допомогу

98. .Суб'єктами, які здійснюють правосуддя в цивільних справах є...суд

99. Особами, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення процесу є ...секретар судового засідання судовий розпорядник

100. Як ЦПК називає групу осіб, які сприяють здійсненню правосуддя?інші учасники цивільного процесу

101. Які ознаки осіб, які сприяють здійсненню правосуддя?Не мають жодної заінтересованості.

102. Які суб'єкти процесу належать до осіб, які сприяють судовому розгляду справи?. свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, ос., яка надає правову допомогу

103. Цивільна процесуальна правоздатність - це...це здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки сторони, тре­тьої особи, заявника, заінтересованої особи

104. Хто наділений цивільною процесуальною правоздатністю? фо і юо

105. З якого моменту виникає цивільна процесуальна правоздатність у фізичних осіб?з народження

106. З якого моменту виникає цивільна процесуальна правоздатність юридичних осіб? з моменту реєстрації

107. Хто повинен захищати права малолітніх та недієздатних осіб у цивільному процесі?законні представники

108. Цивільна процесуальна дієздатність - це ...Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді

109. Хто наділений цивільною процесуальною дієздатністю? фо і юо

110. З якого моменту виникає цивільна процесуальна дієздатність у фізичних осіб? повноліття

111. Хто наділений повним обсягом цивільної процесуальної дієздатності?фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи

112. Хто наділений частковим обсягом цивільної процесуальної дієздатності?Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена

113. З якого моменту фізичні особи набувають повного обсягу цивільної процесуальної дієздатності? Досягнення повноліття

114. З якого моменту набуває цивільної процесуальної дієздатності фізична особа, яка не досягла повноліття, у разі реєстрації шлюбу? З моменту реєстрації шлюбу

115. Об' єкт цивільних процесуальних правовідносин - це...це те, з приводу чого виникають цивільні процесуальні правовідноси­ни і на що спрямовані процесуальні права та обов'язки

← Предыдущая страница | Следующая страница →