Поделиться Поделиться

Які принципи цивільного процесуального права виділяють за змістом та сферою поширення? загальноправові; міжгалузеві; галузеві; принципи окремих правових інститутів

Які є джерела цивільного процесуального права? КУ, ЦПК, з-ни, міжн. акти, підзаконні акти, практика Європ. Суду, звичай

20. Які ознаки притаманні цивільному процесу?

21. Яке значення має практика Європейського суду з прав людини для цивільного судочинства?джерело цпп

22. Коли при здійсненні правосуддя суди застосовують правила міжнародного договору?якщо ратифіковано ВРУ

Як діють норм цивільного процесуального права у часі? Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи

24. Чи мають норми цивільного процесуального права зворотну дію в часі?можуть крім випадків коли встановлюють нові обов’язки скасовують чи звужують права, обмежує їх використання

25. Чи вправі суд застосовувати норми права інших держав?так якщо це встановлено законом України чи міжнародним договором ратифікованим вру

Метою цивільного судочинства є ... захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави

27. Завданням цивільного судочинства є ...справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ

28. .Завданнями судів України є ...відправлення правосуддя

29. Які елементи цивільного процесу є первинними?

30. До стадій цивільного процесу відносяться...відкриття провадж., підготовка до суд. розгляду, судовий розгляд + факульт. стадії: апеляц. провадж., касац. провадж., перегляд у зв. з нововиявл. обст., перегляд справ ВСУ., виконання ріш

31. .Які питання належать до предмету науки цивільного процесуального права?виникн., функціонув., розвиток, суть, роль у виконанні соц.. функцій, історія, теорія ЦПП, норми і інститути

32. Що досліджує загальна частина науки цивільного процесуального права?заг положення

33. Що досліджує особлива частина науки цивільного процесуального права?форми захисту

34. Принципи цивільного процесуального права - це ... це обумовлені соціально-економічними умовами суспільного життя формально закріплені засади здійснення правосуддя в цивільних справах, які визначають завдання і мету правосуддя в цивільних справах, характер, зміст і побудову цивільного судочинства, а також повноваження та процесуальну діяльність суду, учасників процесу, їх процесуально-правове становище .

Які ознаками принципів цивільного процесуального права? 1) принцип включає (виражає) в собі певну ідею (погляд), яка складає його зміст; 2) така ідея завжди прямо чи опосередковано повинна бути закріплена в нормативно правових актах; 3) принцип повинен бути безпосередньо пов'язаним з цивільним процесом, визначати його основні властивості; 4) принцип повинен мати загальне значення для всього цивільного процесу; 5) принцип визначає типові риси цивільного судочинства і може мати винятки, які не є принципом; 6) принципи характеризуються значною стійкістю та стабільністю;7) принципами не можуть бути звичайні вимоги (правила), які не складають одну з відомих альтернативних вимог; 8) принципами не можуть бути положення, які дублюють інші принципи або які з них виходять

36. Яке значення принципів цивільного процесуального права? в них відображені найбільш характерні демократичні риси, якісні особливості цивільного судочинства і загальна (соціально-юридична) спрямованість права та його найважливіших інститутів

Які принципи цивільного процесуального права виділяють за змістом та сферою поширення? загальноправові; міжгалузеві; галузеві; принципи окремих правових інститутів

38. Які принципи є загальноправовими? демократизм, гуманізм, законність

39. Ким здійснюється правосуддя в Україні? виключно судами

40. У чому полягає зміст принципу виборності та призначуваності суддів? Вперше на посаду призначаються на 5 років ПУ далі безстроково обираються ВРУ

41. Складовою якого принципу виступає заборона судді обіймати посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом, поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, бути членом політичної партії, професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках? Незалежності (несумісності) суддів

42. Принцип участі народу безпосередньо у здійсненні правосудця проявляється при розгляді окремих категорій справ одним із таких судів...суд 1 інстанції

43. У чому полягає зміст принципу колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ? судочинство проводиться суддею одноособово і колегією суддів. Суддя одноособово розгляд. Всі цив. Справи, підвідомчі суду по першій інстанції(окрім випадків передбачених законом). Цив справи в судах апеляційної інстанції розгляд. Колегією суддів у складі 3 суддів, в касац. Інстанц – не менше 3.

44. Мовою цивільного судочинства в Україні є...державна мова

45. .Якою мовою складаються судові документи?державною мовою

Якими правами наділені особи, які беруть участь у справі, що не володіють або недостатньо володіють мовою судочинства? робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому Кодексом

47. Які вимоги висуваються до кандидатів на посаду судді?громадянин укр. 25років вища юросвіта стаж в галузі права не менше 3р проживає в укр. 10р держ мова

48. У чому полягає зміст принципу законності?суд у своїй д-ті при вирішенні справ повинен правильно застосовувати норми мат. Права. Здійснення правосуддя неможливе без додержання норм процес. Права

49. У чому полягає зміст принципу гласності?усно і відкрито, окрім випадків передбачених законом

50. Коли проводиться обов'язковий закритий судовий розгляд?Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом

51. Коли допускається факультативний закритий судовий розгляд?за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність.

← Предыдущая страница | Следующая страница →