Поделиться Поделиться

Активна участь держави у регулюванні соціально-трудових відносин на всіх трьох рівнях є характерним для яких країн?

В рамках якого підходу до концепції корпоративної соціальної відповідальності передбачається, що підприємство виступає інструментом для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного результату?

а) корпоративного альтруїзму

б) корпоративного егоїзму

в) соціальних вимог

г) етики

В рамках якого підходу до концепції корпоративної соціальної відповідальності передбачається що соціальна відповідальність бізнесу охоплює економічні, правові, етичні та інші очікування суспільства від організацій у кожен конкретний момент часу?

а) корпоративного альтруїзму

б концепції обов’язків до КСВ

в) соціальних вимог

г) етики

Хто автор піраміди корпоративної соціальної відповідальності?

а) Ф. Фрідман

б) А. Керолл

в) Дж. Елкінгтон

д) Е. Фрімена

Що не включає відповідальність підприємства на ринку?

а) відповідальність перед інвесторами

б) відповідальність перед конкурентами

в) відповідальність перед бізнес-партнерами

г) підтримка незахищених верств населення

Яку кількість універсальних принципів у сфері прав людини, стандартів праці, захисту довкілля та в боротьбі з корупцією містить Глобальний договір?

а) Дванадцять

б) Вісім

в) Десять

г) П’ять

6. Етап становлення стратегічної філантропії припадає на:

а) сер.70-х – поч.80-х рр.;

б) 60-ті – сер. 70-х рр..;

в) кін. 80-х рр.

г) початок ХХІ ст.

7. Етап зародження корпоративної соціальної відповідальності припадає на:

а) сер.70-х – поч.80-х рр.;

б) 60-ті – сер. 70-х рр..;

в) кін. 80-х рр.

г) початок ХХІ ст.

8. Концепція соціальних інвестицій розвинулася у:

а) сер.70-х – поч.80-х рр.;

б) 60-ті – сер. 70-х рр..;

в) кін. 80-х рр.

г) початок ХХІ ст.

9. Корпоративна соціальна відповідальність це:

а) Концепція ведення бізнесу

б) Визначений перелік правил та приписів ведення бізнесу

в) Законодавчо встановлені правила ведення бізнесу

г) Правила поведінки на ринку

10. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу не включає:

а) ділову практику щодо власного персоналу;

б) впровадження та поширення чесних ділових стосунків на ринку;

в) розбудову позитивних відносин підприємства з громадою;

г) ефективний розвиток виробництва.

11. Основний акцент на відповідальність корпорацій на ринку та розбудову позитивних відносин підприємства з регіональною та місцевою владою в робиться у:

а) англо-американській моделі корпоративної соціальної відповідальності

б) європейській моделі корпоративної соціальної відповідальності

в) японській моделі корпоративної соціальної відповідальності

г) латиноамериканській моделі корпоративної соціальної відповідальності

Яка модель у більшій мірі орієнтована на три сфери прояву соціальних ініціатив: економіку, зайнятість та охорону навколишнього середовища?

а) англо-американська;

б) європейська;

в) японська;

г) латиноамериканська

Для якої моделі характерним є те, що бізнес у більшій мірі зосереджується на внутрішніх програмах, завдяки яким компанія стає для працівника сім’єю?

а) англо-американська;

б) європейська;

в) японська;

г) латиноамериканська

Характерною ознакою якої моделі є другорядна роль держави у формуванні корпоративної соціальної відповідальності бізнесу?

а) англо-американської;

б) європейської;

в) японської;

г) скандинавської.

Активне втручання держави у соціально-трудові відносини, при автономії підприємців та профспілок є характерним для яких країн?

а) Німеччина, Франція, Австрія;

б) Бельгії, Норвегії, Швеції;

в) Великобританія, Ірландія;

г) Канада, США

Поєднання елементів американської і континентальної моделей корпоративної соціальної відповідальності є в моделях яких країн?

а) Німеччина, Франція, Австрія;

б) Бельгії, Норвегії, Швеції;

в) Великобританія, Ірландія;

г) Канада, США

В якій моделі корпоративна соціальна відповідальність ініціюється самими компаніями і передбачає максимальну самостійність корпорацій у визначенні свого суспільного вкладу?

а) англо-американська;

б) європейська;

в) японська;

г) латиноамериканська

Активна участь держави у регулюванні соціально-трудових відносин на всіх трьох рівнях є характерним для яких країн?

а) Німеччина, Франція, Австрія;

б) Бельгії, Норвегії, Швеції;

в) Великобританія, Ірландія;

г) Канада, США

← Предыдущая страница | Следующая страница →