Поделиться Поделиться

Соціальна політика

Стаття 151

Союз та держави-члени, пам'ятаючи про основоположні соціальні права, визначені в Європейській соціальній хартії, підписаній в Туріні 18 жовтня 1961 року, та в Хартії Співтовариства про основоположні права працівників 1989 року, мають своїми цілями: сприяння зайнятості, поліпшення умов життя та праці для створення можливості їх гармонізації, водночас підтримуючи процес вдосконалення; належний соціальний захист; діалог поміж керівництвом та найманими працівниками та розвиток людських ресурсів заради досягнення тривалого високого рівня зайнятості та боротьби проти виключення.

Для цього Союз та держави-члени запроваджують заходи, що враховують різноманітні форми національних практик, зокрема у сфері договірних відносин, та потребу в підтримці конкурентоспроможності економіки Союзу.

Вони вважають, що такий розвиток випливатиме не лише з функціонування внутрішнього ринку, що сприяє гармонізації соціальних систем, а й з процедур, передбачених у Договорах, та з наближення положень, встановлених законами, підзаконними та адміністративними актами.

Союз визнає та підтримує на своєму рівні роль соціальних партнерів, беручи до уваги розмаїття національних систем. Союз сприяє діалогу поміж соціальними партнерами, поважаючи їхню незалежність.

Тристоронній соціальний саміт заради зростання та зайнятості сприяє соціальному діалогу.

Стаття 153

1. З метою досягнення цілей статті 151 Союз підтримує та доповнює діяльність держав-членів у таких сферах:

(a) покращення, зокрема, робочого середовища з метою захисту здоров'я та безпеки працівників;

(b) умови праці;

(c) соціальне забезпечення та соціальний захист працівників; (d) захист працівників після закінчення трудового договору; (е) інформування та консультація працівників;

(і) представництво та колективний захист інтересів працівників та працедавців, включаючи право працівників брати участь у спільному управлінні, з урахуванням частини 5;

(g) умови працевлаштування громадян третіх країн, які на законних підставах проживають на території Союзу;

(Ь) інтеграція осіб, виключених із ринку праці, без шкоди статті 166;

(і) рівність жінок та чоловіків відносно їхніх можливостей на ринку праці та ставлення на роботі;

(І) боротьба проти соціального виключення;

(к) модернізація систем соціального захисту без шкоди пункту (с).

2. З цією метою Європейський Парламент та Рада:

(a) можуть ухвалювати заходи, призначені для заохочення співробітництва поміж державами-членами шляхом ініціатив, спрямованих на вдосконалення знань, розвиток обміну інформацією та найкращим досвідом, розповсюдження інноваційних підходів та досвіду оцінювання, за винятком будь-якої гармонізації законів та підзаконних актів держав-членів;

(b) можуть ухвалити у сферах, зазначених у пунктах (а)-(і) частини 1, за допомогою директив мінімальні вимоги для поступового застосування з урахуванням умов та технічних правил, що існують в кожній державі-члені. Такі директиви мають уникати накладання адміністративних, фінансових чи правових обмежень у такий спосіб, що міг би стримати створення та розвиток малих і середніх підприємств.

Європейський Парламент та Рада діють згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним Комітетом та Комітетом регіонів.

У сферах, зазначених у пунктах (с), (d), (і) та (g) частини 1, Рада діє одностайно згідно зі спеціальною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Європейським Парламентом та Комітетом регіонів та Економічно-соціальним комітетом.

Рада, діючи одностайно за пропозицією Комісії та після проведення консультацій із Європейським Парламентом, може прийняти рішення про застосування звичайної законодавчої процедури до пунктів (С), (і) та (g) частини 1.

3. Держава-член може довірити керівництву та найманим працівникам, на їхній спільний запит, впровадження директив, ухвалених згідно до частини 2 чи, коли необхідно, впровадження рішень Ради, ухвалених згідно до статті 155.

У такому разі держава-член забезпечує, щоби керівництво та наймані працівники за домовленістю запровадили необхідні заходи не пізніше дати, коли директива чи рішення повинні бути транспоновані чи впроваджені. Від держави-члена вимагається вживати будь-яких необхідних заходів, що надають їй можливість у будь-котрий час бути спроможною гарантувати отримання результатів, передбачених цією директивою чи цим рішенням.

4. Положення, ухвалені згідно до даної статті:

- не впливають на право держав-членів визначати основоположні принципи своїх систем соціального забезпечення та не повинні істотно впливати на їхню фінансову рівновагу;

- не перешкоджають будь-якій державі-членові зберігати чи впроваджувати суворіші заходи захисту, сумісні з Договорами.

5. Положення даної статті не застосовуються до оплати праці, права на об'єднання, права на страйк чи права застосовувати локаут.

Стаття 154

1. Комісія має своїм завданням сприяти консультаціям поміж керівництвом та найманими працівниками на рівні Союзу та ухвалює всі відповідні заходи, що допомагають їхньому діалогу, забезпечуючи збалансовану підтримку сторін.

2. З цією метою, перш ніж подавати пропозиції у сфері соціальної політики, Комісія проводить консультації з керівництвом та найманими працівниками відносно можливих напрямків дій Союзу.

3. Коли після таких консультацій Комісія вважає дію Союзу бажаною, вона проводить консультації з керівництвом та найманими працівниками відносно змісту запланованої пропозиції. Керівництво та наймані працівники передають до Комісії висновок чи в разі необхідності рекомендацію.

4. У разі проведення консультацій, зазначених у частинах 2 та 3, керівництво та наймані працівники інформують Комісію про відповідний намір ініціювати процес, передбачений у статті 155. Тривалість цього процесу не повинна перевищувати дев'яти місяців, коли керівництво, наймані працівники та Комісія не прийняли спільного рішення подовжити даний процес.

Стаття 155

1. Коли керівництво та наймані працівники бажають цього, діалог поміж ними на рівні Союзу може привести до встановлення договірних відносин, включаючи укладення угод.

2. Угоди, укладені на рівні Союзу, виконуються рішенням Ради за пропозицією Комісії чи згідно зі спеціальними процедурами та практиками керівництва та найманих працівників, а також держав-членів, чи, у питаннях, охоплених статтею 153, на спільний запит сторін, що підписали угоду. Про це інформується Європейський Парламент.

Рада діє одностайно, коли угода, про якому йдеться, містить одне чи більше положень, що пов'язані з однією зі сфер, відносно яких вимагається одностайність згідно до частини 2 статті 153.

Стаття 156

З метою досягнення цілей статті 151 та без шкоди іншим положенням Договорів Комісія заохочує співпрацю поміж державами-членами та сприяє координації їхньої діяльності у всіх сферах соціальної політики згідно з цією Главою, зокрема у питаннях відносно:

- зайнятості;

- трудового права та умов праці;

- базового та поглибленого професійного навчання;

- соціального забезпечення;

- запобігання виробничому травматизму та професійним хворобам;

- гігієни праці;

- права на об'єднання та проведення колективних переговорів поміж працедавцями та найманими працівниками.

З цією метою Комісія діє у тісному контакті з державами-членами шляхом проведення досліджень, надання висновків та організації консультації як відносно проблем, які виникають на національному рівні, так і відносно тих, що непокоять міжнародні організації, зокрема шляхом ініціатив, спрямованих на створення керівних принципів та показників, організацію обміну найкращим досвідом та на підготовку необхідних елементів для проведення періодичного моніторингу та оцінки. Про це у повному обсязі інформується Європейський Парламент.

Перш ніж видавати висновки, зазначені в цій статті, Комісія проводить консультації з Економічно-соціальним комітетом.

Стаття 157

1. Кожна держава-член забезпечує застосування принципу рівної оплати працівникам чоловічої та жіночої статі за однакову роботу чи роботу, що має однакову вартість.

2. Для цілей даної статті "плата" означає звичайну базову чи мінімальну заробітну платню чи будь-якому іншу винагороду готівкою чи в натуральній формі, якому працівник безпосередньо чи опосередковано отримує від працедавця за свою роботу.

Рівна плата без дискримінації за ознакою статі означає:

(a) що плату за однакову роботу, оплачувану відрядно, обчислюють на основі тієї самої одиниці виміру;

(b) що плата за працю, оплачувану погодинно, є однаковою за однакову роботу.

3. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом, ухвалюють заходи з метою забезпечення застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до жінок та чоловіків у питаннях працевлаштування та зайнятості, включаючи принцип рівної оплати за однакову роботу чи за роботу, що має однакову вартість.

4. З метою забезпечення на практиці повної рівності жінок та чоловіків на роботі принцип рівного ставлення не повинен перешкоджати будь-якій державі-члену зберігати чи запроваджувати заходи, що передбачають певні переваги для того, щоби спростити недостатньо представленій статі здійснення професійної діяльності, запобігти чи компенсувати несприятливі умови професійної кар'єри.

Стаття 158

Держави-члени докладають зусиль, щоби зберегти існуючу еквівалентність систем оплачуваних відпусток.

Стаття 159

Комісія щороку складає звіт про прогрес у досягненні цілей статті 151, включаючи демографічну ситуацію в Союзі. Комісія направляє даний звіт Європейському Парламенту, Раді та Економічно-соціальному комітету.

Рада, діючи простою більшістю після проведення консультацій із Європейським Парламентом, створює Комітет з питань соціального захисту з дорадчим статусом для того, щоби сприяти співпраці поміж державами-членами та з Комісією у сфері політики соціального захисту.

Завданнями Комітету є:

- моніторинг в соціальній сфері та розвиток політики соціального захисту в державах-членах та Союзі;

- сприяння обміну інформацією, досвідом та належною практикою поміж державами-членами та з Комісією;

- без шкоди статті 240 підготовка звітів, формулювання висновків чи виконання іншої роботи в межах своєї компетенції на запит Ради чи Комісії чи за власною ініціативою.

Під час виконання свого мандату Комітет встановлює належні контакти з керівництвом та найманими працівниками.

Кожна держава-член та Комісія призначають по два члени Комітету.

Стаття 161

Комісія включає до свого щорічного звіту Європейському Парламенту окрему главу про соціальний розвиток у Союзі.

Європейський Парламент може закликати Комісію складати звіти відносно будь-яких окремих проблем, що стосуються соціальних умов.

← Предыдущая страница | Следующая страница →