Поделиться Поделиться

Вибір методів навчання

Методи навчання в школі відповідають освітній і виховній меті, змістові освіти. Вони налаштовують учителя на виховування всебічно розвинених людей, які б мали широку освіту й свідомо використовували свої знання і здібності на користь держави, суспільства. Особливої уваги заслуговують методи, що потребують від учнів свідомого підходу, активності, самостійності й творчості у навчально-пізнавальній діяльності. У цілому методи навчання залежать від загальної мети освіти та виховання.

Процес навчання в школі визначається системою дидактичних принципів, що випливають із його закономірностей. Дидактичні принципи слід враховувати й під час вибору методів навчання, за допомогою яких учитель повинен поступово, систематично навчати учнів, подавати їм навчальний матеріал доступно, наочно, науково, дбати, щоби учні виявляли самостійність та активність і свідомо засвоювали його.

Вибір методу значною мірою залежить від навчальної дисципліни. Окремі методи успішно використовують у процесі вивчення всіх навчальних дисциплін (пояснення, бесіда, робота з книгою), інші - лише певної групи предметів (лабораторні заняття проводять переважно з фізики, хімії, біології). У кожному конкретному випадку вчитель вирішує, котрий метод найефективніший на уроці. Обираючи його, вчитель передусім повинен враховувати тему, мету уроку. Коли на уроці хімії планується розкриття змісту нової теми, дозволяється використати методи розповіді, бесіди, демонстрування досліду; на уроці закріплення набутих знань і застосування їх на практиці доцільним є метод вправ. Це свідчить, що мета уроку, завдання, які вирішуватимуться на ньому, відіграють вирішальну роль у виборі методу навчання.

Кожен урок має певну структуру, що визначає послідовність його етапів. На кожному етапі вирішують конкретні завдання, що також позначається на виборі методів навчання. Так, перевірку домашнього завдання дозволяється здійснити, вдавшись до індивідуального, ущільненого чи фронтального опитування, а для вивчення нового матеріалу потрібні зовсім інші методи.

Вибір методу залежить і від вікових особливостей дітей. Наприклад, шкільну лекцію не дозволяється читати в молодших і середніх класах, самостійну роботу з книгою практикують лише тоді, коли в учнів сформовано навички такої роботи. Значною мірою вибір методу навчання зумовлений навчально-матеріальною базою школи. Добре обладнані навчальні кабінети, наочні посібники дають змогу не лише використовувати методи ілюстрування, демонстрування, проведення лабораторних, практичних та дослідних робіт, а й поєднувати дані наочні й практичні методи зі словесними.

На вибір методу навчання впливає й географічне розташування школи. Так, міські школи мають кращі можливості для використання у навчальному процесі промислових об'єктів, музеїв, театрів, а в сільських школах легше організувати спостереження за природою, сільськогосподарським виробництвом, дослідницьку роботу.

Обираючи метод навчання, вчитель має враховувати необхідність зміни видів діяльності учнів на уроці, щоби підтримувати їхню увагу, зацікавленість. Адже одноманітність набридає, учням стає нецікаво, вони починають нудьгувати, що знижує ефективність процесу навчання.

Методи навчання залежать і від часу, відведеного на проведення уроку. Слід добирати методи, які дають змогу досягти навчальної мети якомога меншими затратами часу.

На вибір методу навчання впливає й особистість педагога. Одні з них добре розповідають, інші вдало організовують дискусію, перетворюють урок на гру. Однак це не означає, що вчитель повинен використовувати лише ті методи, які йому найкраще вдаються. Педагогічна майстерність полягає в досконалому володінні всією їх сукупністю.

Важливою умовою підвищення ефективності методів навчання є їх діалогічність, тобто включення до будь-якого методу діалогу поміж педагогом і учнями. Вона активізує й сприяє розвиткові всіх особистісних функцій, забезпечує процес засвоєння знань та ін.

Тривала педагогічна практика дає вчителеві змогу, спираючись на свої теоретичні знання в галузі дидактики, використовувати залежно від обставин ефективні методи. Тільки правильний вибір і застосування методів навчання можуть забезпечити високий рівень знань учнів і сформувати в них потребу в систематичній, свідомій, творчій навчальній праці.

Певну специфіку має використання методів навчання у зарубіжній школі. Американські вчителі використовують як традиційні (лекцію, розповідь учителя), так і активні методи (робота з первинними документами, джерелами, групова робота, дискусія, рольова гра). Обов'язковими на уроках є комп'ютери, мультимедійні засоби, відеотехніка. Учні є активними учасниками підготовки і виконання групових та індивідуальних проектів.

У класах американської школи багато різноманітної техніки: комп'ютери, відеотехніка, мультимедійні проектори тощо. Є там і холодильники, мікрохвильові печі, якими користуються на перерві вчителі й учні. Нерідко експонуються фотографії вчителя в колі сім'ї, під час відпустки, які свідчать про певні якості його особистості.

Американські школярі не носять підручників до школи, оскільки в кожному класі є їх комплект. Підручники оформлені фотографіями, малюнками, мапами, схемами і графіками. Кожна їх частина починається з окреслення навчальних цілей, завершується висновками, блоком запитань та завдань різного рівня складності. У посібнику для вчителя в повному обсязі відтворено учнівський підручник, розміщено рекомендації відносно вивчення навчального матеріалу, використання матеріалу підручника. У ньому є рубрика "Розвиток критичного мислення", посилання на друковані, аудіо- та Інтернет ресурси. Вчитель має у своєму розпорядженні й інші посібники - збірки тестових завдань та варіантів перевірочних робіт, первинні документи тощо. У розпорядженні вчителя є комплекти настінних карт, навчальні тематичні відеофільми та CD-диски з Power Point презентаціями до тем курсу, копіювальна техніка.

Запитання. Завдання

1. Чим зумовлена необхідність використання в сучасній школі різноманітних методів навчання?

2. Яка з відомих вам класифікацій методів навчання найоптимальніша? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Від чого залежить вибір конкретного методу навчання?

4. У через що полягають переваги і недоліки словесних методів навчання? Яке місце вони посідають в сучасній школі?

5. У через що цінність і особливості використання наочних методів навчання?

6. У якому взаємозв'язку перебувають практичні методи навчання із словесними і наочними?

7. Які методи навчання ефективні у стимулюванні навчально-пізнавальної діяльності учнів?

8. Охарактеризуйте специфіку методів контролю і самоконтролю у навчанні.

9. З якою метою на уроках використовують технічні засоби навчання? Яка методика Тх використання?

10. Охарактеризуйте методику використання підручника у процесі навчання.

Народна педагогіка про методи навчання:

Не користь книжку читати, коли вершки тільки хапати.

Хто думає, той і розум має.

Красне слово - золотий ключ.

Коня керують уздами, а людину - словами.

Що з очей, то й з мислі. Як з очей, так і з думки. . Більше діла - менше слів.

Не навчишся плавати, поки у вуха води не набереш.

Література

Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973.

Близнюк С П. Роль оцінки у вдосконаленні знань, умінь і навичок учнів. - К., 1983.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К.( 1997.

Вильяме Р., Маклин К. Компьютеры в школе. - М., 1988.

Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю. К. Ба-банского. - М., 1981.

Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Он и щука. - К., 1987.

Ильина Т. И. Педагогика. - М., 1984.

Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавально? діяльності учнів. - К., 1973.

Кухарев Н. В. На пуги к профессиональному совершенству. - М., 1990.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5-ти т. - К..1976.-Т.2.

Сухорський С. Ф. Система обліку успішності в школі. - К., 1968. Тематический учет знаний учащихся: Методическое письмо. - К., 1988.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Вибр. пед. твори: У 2-Х т. - К., 1983. - Т. 1.

Шевцова С. Що таке - метод проектів // Освіта. - 2004.

Похожие статьи