Поделиться Поделиться

Функції сучасної сім'ї

Під час вивчення даної теми Вам потрібно ознайомитись з функціями сім'ї. Це матеріально-економічна функція (бюджет сім'ї, участь у суспільному виробництві, здобуття професії); житлово-побутова функція (забезпечення сім'ї житлом, ведення домашнього господарства, організація домашнього побуту); репродуктивна (демографічна) функція (кількісне і якісне відтворення життя, продовження людського роду); комунікативна функція (створення сприятливого сімейного мікроклімату, внутрісімейне та позасімейне спілкування); виховна функція (передача дітям дорослими членами сім'ї соціального досвіду, розвиток здібностей, інтересів, потреб, формування світогляду); рекреативна функція (організація вільного часу та відпочинку сім'ї); функція психологічного захисту. На практичному занятті будьте готові проаналізувати, як виконують свої функції сім'ї Ваших батьків, родичів, знайомих, сусідів і зробити висновок відносно основних проблем сучасної сім'ї.

Вивчення теми передбачає усвідомлення таких питань:

1. Матеріально-економічна функція.

2. Житлово-побутова функція.

3. Репродуктивна функція.

4. Комунікативна функція. Психологічний клімат сім'ї.

5. Виховна функція.

6. Рекреативна функція.

7. Функція психологічного захисту.

Сім'я функціонує на основі спільного побуту, економічного, морально-психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Вона забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем, сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою.

Соціальна педагогіка розглядає функції сім'ї як види діяльності сім'ї, як національного осередку, що забезпечує найважливіші потреби суспільства, особисті потреби кожного з членів сім'ї, загальносімейні (групові) потреби. Вітчизняні соціологи Г. М. Свердлов та В. А. Рясенцев серед важливих функцій сім'ї називають функцію продовження роду, виховання, господарську та взаємодопомоги; В. П. Ключников важливою функцією вважає продовження людського роду, виховання дітей та господарську; С. А. Лаптев – господарсько-побутову і відтворення населення, виховну, організацію дозвілля членів сім'ї;

Η. Γ. Юркевич робить наголос на функціях духовного спілкування, сексуальній, народження дітей, співробітництва в процесі виховання, здобуття необхідних засобів для ведення домашнього господарства, на організації дозвілля, взаємній моральній допомозі та підтримці; А. Г. Харчєв серед найважливіших називає функції відтворення населення, соціалізації, господарську, організацію споживання та дозвілля.

Життєдіяльність сім'ї реалізується через головні її функції: матеріально-економічну (бюджет сім'ї, організація споживчої діяльності, участь у суспільному виробництві, набуття професії, відновлення втрачених на виробництві сил); житлово-побутову (забезпеченість житлом, ведення домашнього господарства, організація побуту); репродуктивну (продовження людського роду); комунікативну (створення сприятливого сімейного мікроклімату, внутрісімейне спілкування, взаємостосунки сім'ї з мікро- і макросередовищем, контакт із засобами масової інформації, літературою, мистецтвом); виховну (формування особистості дитини, передача їй соціального досвіду); рекреативну (організація вільного часу та відпочинку); функцію психологічного захисту.

Сучасна сім'я, в основному, зберегла всі функції попередніх форм сім'ї. Проте вони набувають нового змісту, змінюється їх характер. Необхідно підкреслити, що значення функцій, які задовольняють емоційні та соціально-психологічні потреби в сучасній сім'ї, зростає. Навіть функції переважно матеріального характеру набувають помітного емоційного відтінку. Матеріально-економічна функція сім'ї виступає як одна з головних. Всі попередні форми сім'ї (до нуклеарної) були виробничими одиницями. В умовах рабовласницького та феодального ладу всі члени сім'ї, як правило, займалися одним видом трудової діяльності, змалку привчалися до певних виробничих навичок та обов'язків. Економічною функцією сім'ї є також організація споживання та побуту. Капіталізм віддаляє працю від сім'ї: управління великими підприємствами здійснюють менеджери, сільське господарство набуває характеру фермерського, де використовують працю найманих робітників. Головною стає функція нагромадження матеріальних благ у сім'ї. В суспільстві, яке довгий час називалося соціалістичним, функція накопичення матеріальних благ поступово втратила своє значення, залишилися лише господарча функція та організація споживання та побуту.

У сучасній сім'ї деякі відмінності визначаються у репродуктивній функції. По-перше, намітилася стійка тенденція до малодітного типу відтворення населення. По-друге, сім'я, зберігаючи за собою функцію ранньої соціалізації дітей, завжди більше поділяє вирішення цього завдання з громадськими виховними закладами. Підготовка до трудової діяльності, прищеплення професійних навичок майже повністю здійснюється поза сімейними інститутами виховання: школою, ПТУ, технікумами, інститутами тощо. Сім'я формує морально-психологічне ставлення до вибору виду трудової діяльності, проте майже повністю загубила можливості професійної підготовки до майбутнього трудового життя.

Важливою проблемою сучасного суспільства є різке зменшення народжуваності. Омолодження шлюбів, економічна, моральна, психологічна непідготовленість до сімейного життя молодих людей, що вступили у шлюб, виявляється в небажанні мати дітей взагалі, відсунути їх появу чи обмежитися однією дитиною. Погіршення матеріального становища молодої сім'ї, збільшення кількості розлучень молодих людей, що живуть поза сім'ями, стимулює не тільки зниження народжуваності, а й збільшення кількості неблагополучних сімей, дитячих захворювань, девіантної поведінки.

Рекреативна функція включає в себе надання фізичної, матеріальної та психологічної взаємодопомоги, зміцнення здоров'я членів сімей, організацію дозвілля. Нині помітно поширюється сімейний туризм, сімейна організація фізичного загартування. Проте в цілому рекреативна функція сім'ї завжди більше передається державним і громадським інститутам, культурно-дозвільним установам. Зростає значення школи.

Важливого значення набуває роль сім'ї у забезпеченні морально- психологічного захисту своїх членів, зберігається також функція по наданню матеріальної та фізичної допомоги непрацездатним чи літнім родичам.

Комунікативна функція задовольняє потребу членів сім'ї у спілкуванні та взаєморозумінні. Психолого-педагогічні дослідження підтверджують, що процес формування різних соціальних орієнтацій та установок, емоційної культури, морального та психічного здоров'я людини прямо залежить від характеру внутрісімейного спілкування, морально-психологічної атмосфери сім'ї. Регулятивна функції включає в себе систему регулювання відносин поміж членами сім'ї, в через те числі первинний соціальний контроль, реалізацію влади та авторитету. У минулому держава сприяла ствердженню в сім'ї влади та авторитету голови сім'ї, котрий протягом усього життя ніс відповідальність за поведінку своїх нащадків. Були передбачені, покарання за неслухняність.

У демократичній сім'ї комунікативна та регулятивна функції сімейного виховання набувають нового змісту. В своїй переважній більшості сучасні сім'ї складаються з двох поколінь: батьків і дітей. Дідусі та бабусі живуть, як правило, окремо. Внаслідок цього батьки не мають можливості кожного дня користуватися досвідом і підтримкою старших поколінь. В той же час доцільність застосування цього досвіду в нових соціально-історичних умовах в деяких випадках має проблематичний характер.

За останні роки стосунки поміж батьками та дітьми зазнали суттєвих змін. Вони стали більш емоційно-психологічними, тобто почали відзначатися глибиною і будуватися на основі взаємної прихильності. В цілому в сім'ї спостерігається руйнування усталених традицій та форм сімейного виховання. Батько, як правило, перестає бути головою, сучасний побут знищує необхідність у виконанні ним багатьох традиційних чоловічих обов'язків в домашньому господарстві. Натомість зростає значення матері-господині.

Виховна функція сім'ї зберігає своє домінуюче значення серед інших функцій і набуває в сучасних умовах інтегрованого соціального змісту. В її реалізації знаходять своє відбиття всі інші функції сім'ї. Виховна функція сприяє фізичній досконалості членів сім'ї, зміцненню їх здоров'я, виробленню навичок відносно санітарно-гігієнічної культури.

Сімейна соціалізація враховує всю сукупність факторів та обставин, які впливають на формування і розвиток особистості. Через те соціальна педагогіка розглядає виховні функції сім'ї в широкому плані. Іншими словами, вона включає не тільки цілеспрямоване виховання дітей, а й усю систему взаємовідносин в сім'ї, формуючих особистість (структуру, рольову поведінку, психологічні механізми сімейної соціалізації тощо).

Сім'я є також персональним середовищем життя і розвитку дитини, яке зумовлює спосіб її життя. Особливості цього середовища характеризуються такими параметрами:

соціально-культурний – стосується освітнього рівня батьків, їх участі у суспільному житті. Рівень культури сім'ї визначається повагою до особистості дитини, усвідомленням впливу сімейної атмосфери на її формування, урахуванням цього при спілкуванні;

соціально-економічний – означає матеріальну забезпеченість сім'ї, завантаженість батьків на роботі;

техніко-гігієнічний – характеризує умови проживання, забезпеченість житлом, особливості способу життя;

демографічний – виражається в структурі та чисельності сім'ї.

Розглянемо кожну функцію сім'ї та визначимо, як сучасна сім'я справляється з її виконанням.

Похожие статьи