Поделиться Поделиться

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Дипломна робота має бути виконана й оформлена з додержанням усіх вимог, що ставляться до наукових робіт, які підлягають опублікуванню. Текст роботи має бути надрукований комп’ютерним способом на одному боці стандартного аркуша білого паперу формату А-4.

Сторінки обмежуються полями: ліве ‒ 30 мм, праве ‒ 10 мм, верхнє та нижнє ‒ 20 мм. Відстань між заголовком і текстом передбачається в межах 15–20 мм. Шрифт, що використовується, ‒ Times New Roman, розмір кегля ‒ 14 з інтервалом 1,5, до 30 рядків на сторінці, по 60‒70 знаків у кожному.

Дипломна робота містить:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основну частину1.

5. Висновки.

6. Резюме.

7. Summary.

8. Список використаних джерел.

9. Додатки (не є обов’язковою складовою).

Титульний аркушоформляється відповідно до встановленого зразка (див. Додаток 2). На ньому ставиться підпис завідувача кафедри про допуск роботи до захисту в екзаменаційній комісії.

За титульним аркушем послідовно розміщують зміст, вступ, основну частину (всі розділи), висновки, резюме українською та англійською мовами, список використаних джерел, додатки.

Вступ, кожен розділ, висновки і список використаних джерел слід починати з нової сторінки; підрозділи продовжують зі сторінки безпосередньо після закінчення попереднього підрозділу.

Перша сторінка кожного розділу починається заголовком, що складається з його номера та назви. Номери розділів позначаються однією арабською цифрою (1, 2, 3), а підрозділів ‒ двома, розділеними крапкою; перша з цифр позначає номер розділу, а друга ‒ номер підрозділу (1.1 ‒ перший підрозділ першого розділу; 1.2; 2.1 і т. д.).

Заголовки основних структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ ....», «ВИСНОВКИ», «РЕЗЮМЕ», «SUMМARY», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» ‒ пишуть або друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між заголовком та текстом має бути 2–3 інтервали. У кінці заголовків крапок не ставлять.

Посилання на джерелаподаються у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дипломної роботи).

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”;

ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”;

ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)”;

ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”;

ГОСТ 7.12–93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;

ГОСТ 7.11–78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”.

Якщо за текстом дипломної роботи наведено цитати, статистичні дані тощо необхідно зробити посилання на джерела інформації. Посилання на джерела по тексту надають у квадратних дужках, наприклад: [15, c.43] (посилка на джерело у списку використаних джерел під номером 15, де на сторінці 43 йдеться про це мова.

При цитуванні текстів з газет, невеликих за обсягом нормативних документів, коли посилаються на джерело в цілому посилання на сторінки не обов’язкове (наприклад, [34] ).

Список використаних джерел вміщує перелік нормативно-правових актів, матеріалів правозастосовчої практики та наукових джерел, що були використані при підготовці та написанні дипломної роботи.

Рекомендується застосовувати наскрізну нумерацію джерел у всьому списку літератури (єдина нумерація для всіх підрозділів списку джерел).

Цифровий матеріал наводиться в роботі, як правило, у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати номер, що складається з номера розділу і порядкового номера таблиці у розділі, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу); поряд наводиться тематичний заголовок, що відображає її зміст і подається з великої літери по центру сторінки. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над наступними її частинами зазначається: «Продовження (закінчення) табл. 1.2».

Аналітична цифрова інформація може бути проілюстрована графічно (на стовпчикових чи секторних діаграмах, графіках тощо). Їх номери та назви розташовуються під кожним рисунком (за аналогією з номерами таблиць).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№».

Усі сторінки дипломної роботи нумеруються за загальними правилами: першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому колонцифра не проставляється; наступна сторінка нумерується циф­рою «2» і т. д. Сторінки нумеруються арабськими цифрами у верхньому правому куті.

На останній сторінці дипломної роботи (остання сторінка списку використаних джерел) ставиться підпис студента.

Додатки оформляються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку появи посилань на них у тексті роботи: «Додаток 1, Додаток 2 ...». До загального обсягу роботи додатки не включаються.

Дипломна робота обов’язково переплітається у тверду обкладинку, на внутрішньому боці якої наклеюється конверт для компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дипломної роботи та супроводжуючих документів. До роботи також додаються відгук наукового керівника, 2 рецензії (внутрішня і зовнішня), які вкладаються у файли, а також диск з електронним варіантом роботи, підписана студентом та науковим керівником, завдання на дипломну роботу студента і подання. У прошитому вигляді разом із зазначеними складовими робота в установленому порядку подається на кафедру.

← Предыдущая страница | Следующая страница →