Поделиться Поделиться

ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

Правові системи сучасності є самостійною навчальною дисципліною, яка вивчається у юридичних вузах та юридичних факультетах.

Розбудова української держави вимагає від майбутніх юристів глибоких фундаментальних знань про правові системи та правові сімʼї сучасного світу. Тому навчальна дисципліна "Правові системи сучасності" закладає фундамент професіоналізму майбутніх наукових, так само і практичних кадрів в Україні.

Для студентів магістратури вона необхідна для усвідомлення сутності і змісту основних правових сімей сучасності, що дозволяє взяти на озброєння все те позитивне, що має місце у практиці функціонування сучасних правових систем з метою подальшого реформування правової системи України та її інтеграції у міжнародне співтовариство.

Сучасний розвиток науки характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, окремих регіонах та конкретних країнах. Застосування порівняльно-правового та інших подібних підходів при цьому дозволяє аналізувати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення у різних сферах суспільних відносин, галузях права і законодавства відповідних національних правових систем, правових систем міжнародних організацій тощо.

Запропоновані навчально-методичні матеріали відображають основні напрями та обсяги навчальної роботи студентів з даного курсу, що включає загальнотеоретичні теми, а також теми, присвячені вивченню існуючих правових систем сучасності, їх порівняльно-правовому аналізу.

Предмет навчальної дисципліни . Предмет навчальної дисципліни "Правові системи сучасності" становить порівняльно-правовий аналіз існуючих правових систем сучасності, відповідні правові поняття і категорії, джерела права та особливості структури і субʼєктів національних та інших правових систем. Особливості галузей та інститутів національних правових систем у межах відповідних правових сімей; правових систем міжнародних організацій.

Метою дисципліниє формування у студентів – майбутніх правознавців – цілісного уявлення про правові системи і правові сімʼї, їх особливості, національні правові системи, правові системи сучасних міжнародних організацій, їх субʼєктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних, зарубіжних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Метою викладаннянавчальної дисципліни "Правові системи сучасності" є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання із самостійних правових систем, її норм та інститутів, основних галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних звʼязків з окремими галузями права України, існуючими правовими системами;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов становлення правові системи сучасності та впливу на правову систему України, відповідні галузі права та міжгалузеві звʼязки, вплив на державотворчі процеси в Україні та глобалізацій ні процеси у світі;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Основні завдання дисципліни "Правові системи сучасності". Вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення джерел права, зокрема, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, зарубіжного законодавства, судової практики, що становлять систему джерел даної науки і навчальної дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- особливості предмету вивчення курсу "Правові системи сучасності";

- місце правових норм правових систем сучасності у системі нормативного регулювання;

- особливості системи та джерела сучасних правових систем сучасності;

- співвідношення міжнародного і національного права, взаємодію і взаємозвʼязок різних правових систем сучасності;

- особливості галузей права правових систем сучасності, їх інститутів;

- специфіку правової свідомості та ідеології правових систем сучасності;

- правові акти, їх положення щодо організації влади, захисту прав людини і громадянина, настання відповідальності за їх порушення в законодавстві різних країн;

- практику взаємодії та узгодження правових систем, діяльності України стосовно виконання нашою державою своїх міжнародних зобовʼязань;

- доцільність запозичення позитивного досвіду функціонування правових систем сучасності у внутрішньому правопорядку;

уміти:

- користуватися правовими актами, спрямованими, зокрема на захист прав людини, боротьбу зі злочинністю, розвиток правової свідомості і правової культури тощо;

- порівнювати романо-германську, англо-американську правові сімʼї, сімʼю релігійно-традиційного типу, правові системи міжнародних організацій і т.д.;

- користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій, актами зарубіжного законодавства;

- застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України, актів зарубіжного законодавства;

- тлумачити норми правових актів, міжнародних та інших договорів за участю України, судової та іншої юридичної практики;

- оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасним загальновизнаним міжнародно-правовим стандартам, визначати перспективи його удосконалення.

Міждисциплінарні звʼязки : Теорія держави та права, Порівняльне правознавство, Міжнародне право, Право Європейського Союзу, Конституційне право України, Державне право зарубіжних країн, Історія держави та права зарубіжних країн, Адміністративне право, Кримінальне право, Цивільне право, Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →