Поделиться Поделиться

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ

Складні іменники пишуться разом або через дефіс.


Разом пишуться: Через дефіс пишуться:
1. Іменники, утворені з двох а 1. Іменники, що означають про-
основ із сполучним голосним о тилежні (антонімічні) чи близькі
(після твердих приголосних), є за змістом поняття: купівля-
(після м'яких приголосних), є продаж, хліб-сіль, щастя-доля.
(після основ на й або на подов- 2. Іменники, що означають про-
жений м'який приголосний), фесію, спеціальність, учений
якщо: ступінь, державну посаду, вій-
а) одна з основ прикметниково- ськове звання: лікар-еколог,
го чи дієслівного походження: член-кореспондент, генерал-
чистотіл, чорнозем, землероб, полковник.
дощомір; 3. Іменники, в яких перше слово
б) обидві основи іменникові: підкреслює певну прикмету чи
верболіз, носоріг. особливість предмета, названо-
2. Іменники, утворені з двох чи го другим словом: козир-дівка,
кількох основ без сполучних блок-система.
голосних, якщо: 4. Іменники, що означають
а) складаються з числівника у складні одиниці виміру: люди-
формі родового відмінка та но-день, кіловат-година, тон-
іменника: п'ятиденка, сімдеся- но-кілометр.
тиріччя; 5. Складні прізвища та геогра-
б) перша основа — дієслово у фічні назви: Нечуй-Левицький,
формі II особи однини наказо- Івано-Франківськ.
вого способу та іменник: Непий- 6. Складні сполучення, що на-
вода, перекотиполе, горицвіт; зивають рослини: люби-мене,
в) першою частиною виступа- мати-й-мачуха, розрив-трава.
ють пів-,напів-, полу-: півго- 7. Іншомовні та українські назви
дини, півночі, напівімла, полу- проміжних сторін світу: норд-
мисок. ост, південно-східний.
3. Усі складноскорочені слова: 8. Іменники, першою частиною
держбанк, колгосп; слова з пер- яких є іншомовні компоненти:
шими частинами авіа-, авто-, віце-, екс-, обер-, унтер-, лейб-,
агро-, біо-, гео-, гідро-та ін.: штабе-: екс-чемпіон, обер-лей-
автогурток, агрокомплекс, гід- тенант.
родинаміка 9. Скорочені іменники, в яких
  наводиться початок і кінець сло-
  ва: б-ка (бібліотека), т-во (то-
  вариство)

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРИКМЕТНИКАХ

Орфограми Правила
о, є, є в суфіксах 1. Суфікс -ов- пишеться в прикметниках:
прикметників -ов-, а) якщо твірна основа їх закінчується на твер-
-ЄВ-, -СВ- дий приголосний: оксамитовий, ясеновий;
  б) якщо наголос падає на закінчення: кульо-
  вий, бойовий, грошовий.
  2. Суфікс -ев- пишеться в прикметниках, як-
  що твірна їх. основа закінчується на м'який чи
  шиплячий приголосний, а наголос падає на
  основу: яблуневий, липневий, січневий, деше-
  вий, овочевий, плюшевий.
  3. Суфікс -єв- пишеться в прикметниках, як-
  що твірна основа їх закінчується на й або
  подовжений м'який приголосний, а наголос
  падає на основу: алюмінієвий, життєвий,
  взуттєвий
Не з прикметни- Див. с. 419—420
ками  
Н, нну прикмет- 1. Нн пишеться у прикметниках:
никах а) якщо вони утворені за допомогою суфікса
  -н- і твірна основа закінчується на н(подво-
  єння на межі кореня і суфікса): денний,
  сонний;
  б) з наголошеними суфіксами -анн-(-янн-),
  -енн-,що вказують на збільшену ознаку або
  на неможливість дії: височенний, нездоланний,
  незрівнянний.
  2. Н пишеться у прикметниках:
  а) з ненаголошеними суфіксами -ан- (-ян-),
  -єн-: незлічений, несказаний, глиняний, незрів-
  няний;
  б) при відсутності збігу н: чаїний, зміїний,
  гречаний
М'який знак у при- 1. М'який знак пишеться перед закінченнями
кметниках м'якої прикметників чоловічого і середнього роду,
групи що стоять у формі родового, давального та
  місцевого відмінків: могутнього, братнього,
  могутньому, братньому.

← Предыдущая страница | Следующая страница →