Поделиться Поделиться

Практичне заняття 1, 2, 3. Тема: Припинення трудового договору (5 год.).

Робочий зошит для підготовки до практичних занять з трудового права: частина 2.

Завдання для самостійної роботи (6 год.).

1. Підготувати аналітичну довідку про відповідність законодавства України про працю Конвенціям і Рекомендаціям МОП та іншим міжнародним документам з питань припинення трудових правовідносин, зокрема Конвенції МОП № 158 “Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця ” 1982 року (ратифіковано Постановою ВР № 3933–XII від 04.02.94 ).

2. Провести порівняльний аналіз норм КЗпП та проекту Трудового Кодексу України в частині:

а)встановлення нових (порівняно з КЗпП) підстав припинення трудового договору;

б)встановлення нових або додаткових ознак підстав припинення трудового договору;

в)встановлення нових процедур припинення трудового договору.

3. Здійснити аналіз прецеденту:

а) ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 01.03.2006 р.[16];

б) ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 18.11.2004р.[17];

в) ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 14.10.2004р.[18];

г) ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 03.03.2004р.[19];

д) ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 07.11.2001р.[20];

є) ухвала Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 13.12.2000р.[21].

4. Підготувати перелік осіб, яким надається перевага у залишенні на роботі при звільнення за п.1 ст. 40 КЗпП (крім тих, які визначені у ст. 42 КЗпП України).[22]

Рекомендована література:

Основна література:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підруч. – [2–ге вид., перероб. і доп.]. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2009. – 728с.

3. Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560с.

4. Трудове право України: Академ. курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 536c.

Додаткова література:

1. Глазько С.М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / С.М. Глазько. – Х., 2005. – 19 с.

2. Процевський В.О. Проблеми правового регулювання відсторонення від роботи / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2007. – 144с.

3. Черноус С.М. Окремі проблеми правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи працівника / С.М. Черноус // Праця і закон. – 2006. – № 04 (76). – С.26 – 30.

4. Чумак О.О. Припинення трудових правовідносин не за ініціативою сторін трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О.О. Чумак – К., 2011. – 16 с.

Нормативні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конвенція МОП № 158 „Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця” 1982р.: Ратифікована Верховною Радою України 04.02.94.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.

4. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

5. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24 (14.06.2013). - Ст. 243.

6. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

7. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

8. Положення про порядок укладання контракту при прийнятті (наймі) на роботу працівників: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.03.94 № 170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

9. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

10. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. – 1993. - № 8.

11. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197.

12. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ.

13. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на тимчасових роботах: Затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 311-ІХ.

14. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571 // Праця і зарплата. – 1999. - № 22. – Вересень.

15. Положення про порядок проведення атестації державних службовців: Затверджене постановою Кабінету Міністрів від 28.12.00 № 1922 // Праця і зарплата. – 2001. - № 2. – Січень.

16. Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів (державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки), які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки: Затверджене наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 23.01.06 № 9 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 5 (15.02.2006). - Ст. 267.

17. Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.: Затверджений постановою Кабінету Міністрів від 03.12.09 № 1317 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 95 (18.12.2009). - Ст. 3265.

18. Положення про медико-соціальну експертизу: Затверджене постановою Кабінету Міністрів від 03.12.09 № 1317 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 95 (18.12.2009). - Ст. 3265.

19. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. - № 27. – Липень.

20. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. - №11.

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 09.07.98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - Ст. 1209.

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. – Київ. – 2000 – Спр. 1-36/2000.

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. - 1996. - 28 листопада - 4 грудня. - № 48(74).

4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової практики. - 1998. - №38.

5. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 // Вісник Верховного суду України – 2008 р. – № 11.

6. Про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби: Аналітична довідка, Вищий Адміністративний Суд України від 01.02.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

7. Практика розгляду трудових спорів. Доповідач суддя Верховного Суду України Григор‘єва Л.І. // Праця і зарплата.- 1999-2001р.р.

8. Григор‘єва Л.І. Практика розгляду трудових спорів при розірванні трудового договору // Праця і зарплата.-2000.-№15-19, 21-23, 38, 43-44.

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 4.

1. Поняття трудового договору та його правове значення.

2. Відмінність трудового договору від інших договорів (підряду, надання послуг, доручення, авторського тощо).

3. Сторони трудового договору.

4. Зміст трудового договору. Класифікація умов трудового договору.

5. Нормативні та договірні умови трудового договору.

6. Необхідні та додаткові умови трудового договору.

7. Поняття трудової функції працівника.

8. Поняття місця роботи за трудовим правом.

9. Правові наслідки встановлення у трудовому договорі умов, які погіршують становище працівників.

10. Форма трудового договору.

11. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов`язковим.

12. Загальний порядок укладення трудового договору.

13. Документи, що подаються при укладенні трудового договору.

14. Порядок оформлення трудового договору.

15. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу.

16. Строки трудового договору.

17. Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування.

18. Особливості укладення трудового договору з фізичною особою – роботодавцем.

19. Трудовий договір про роботу за сумісництвом.

20. Суміщення професій та посад за законодавством України про працю.

21. Особливості укладення трудового договору з надомниками.

22. Трудовий договір про сезонну роботу.

23. Трудовий договір про тимчасову роботу.

24. Гарантії при прийнятті на роботу.

25. Додаткові гарантії при прийнятті на роботу окремих категорій громадян (неповнолітніх, вагітних жінок та жінок, що мають дітей, інвалідів).

26. Відмова у прийнятті на роботу, її види. Можливість оскарження відмови у прийнятті на роботу.

27. Випробовування при прийняті на роботу: строки, правові наслідки та обмеження встановлення.

28. Поняття примусової праці.

29. Правові гарантії заборони примусової праці в Україні.

30. Поняття та види змін трудового договору.

31. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення.

32. Види переведень на іншу роботу.

33. Загальний порядок переведення працівника на іншу роботу.

34. Підстави переведення на іншу роботу без згоди працівника.

35. Правове регулювання виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

36. Поняття простою за законодавством України про працю.

37. Переведення у зв’язку з простоєм: правове регулювання, порядок та строки.

38. Поняття та порядок зміни істотних умов праці.

39. Поняття та юридичні наслідки припинення трудового договору.

40. Класифікація підстав припинення трудового договору.

41. Припинення трудового договору за угодою сторін.

42. Припинення трудового договору при закінченні строку трудового договору.

43. Припинення трудового договору при призові на військову службу.

44. Припинення трудового договору при переведенні працівника на інше підприємство, установу, організацію або перехід на виборну посаду.

45. Припинення трудового договору при відмові працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією; при відмові продовжувати роботу у зв'язку зі зміною істотних умов праці.

46. Припинення трудового договору при набранні законної сили вироком суду

47. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника.

48. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.

49. Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

50. Підстави та порядок звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (п.1 ст.40 КЗпП України ).

51. Підстави та порядок звільнення працівника у зв’язку невідповідністю виконуваній роботі (п.2 ст. 40 КЗпП України).

52. Підстави та порядок звільнення працівника за систематичне невиконання своїх трудових обов’язків (п.3 ст.40 КЗпП України).

53. Підстави та порядок звільнення працівника за прогул (п.4 ст.40 КЗпП України).

54. Підстави та порядок звільнення працівника за нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд (п.5 ст.40 КЗпП України).

55. Підстави та порядок звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п.6 ст.40 КЗпП України).

56. Підстави та порядок звільнення працівника за появу на роботі у нетверезому стані (п.7 ст.40 КЗпП).

57. Підстави та порядок звільнення працівника за вчинення за місцем роботи розкрадання (п.8 ст.40 КЗпП).

58. Підстави та порядок звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п.1 ст. 41 КЗпП України).

59. Підстави та порядок звільнення працівника у зв’язку із втратою довіри (п.2 ст.41 КЗпП України).

60. Підстави та порядок звільнення працівника за вчинення аморального проступку (п.3 ст. 41 КЗпП України).

61. Розірвання трудового договору при порушенні правил прийняття на роботу (ст.7 КЗпП України).

62. Розірвання трудового договору на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (ст.45 КЗпП України). Право на оскарження цієї вимоги.

63. Загальний та спеціальний порядок звільнення.

64. Згода виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: випадки, коли така згода вимагається, порядок отримання та її юридичне значення.

65. Обмеження звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

66. Вихідна допомога: розмір і випадки виплати.

67. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку.

68. Відповідальність за порушення порядку звільнення.

69. Поняття, види та порядок відсторонення від роботи і його відмінність від розірвання трудового договору.

70. Порядок оскарження відсторонення від роботи.

← Предыдущая страница | Следующая страница →