Поделиться Поделиться

Практичне заняття 1, 2. Тема: Робочий час та час вільний від роботи (4 год.).

Робочий зошит для підготовки до практичних занять з трудового права: частина 3.

Завдання для самостійної роботи (6 год.).

1. Підготувати аналітичну довідку про відповідність законодавства України про працю Конвенціям і Рекомендаціям МОП та іншим міжнародним документам з питань правового регулювання робочого часу та часу відпочинку, зокрема Конвенції МОП № 47 “Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень” (ратифіковано 10.08.1956р.);

Конвенції МОП № 175 “Про роботу на умовах неповного робочого часу” від 24.06.1994 р., Конвенції МОП № 140 “Про оплачувані учбові відпустки” (ратифіковано Законом №174–IV від 26.09.2002 ); Конвенції МОП № 132 “Про оплачувані відпустки” (ратифіковано із заявою Законом № 2481–III від 29.05.2001 ).

2. Провести порівняльний аналіз норм КЗпП та проекту Трудового Кодексу України в частині правового регулювання робочого часу та часу відпочинку.

3 . Підготувати наукове повідомлення за однією із тем:[23]

1. Критерії поділу робочого часу на види.

2. Режим робочого часу працівника і режим робочого часу підприємства: співвідношення понять.

3. Підсумований облік робочого часу.

4. Поняття “чергування” у трудовому законодавстві.

5. Час відпочинку і вільний від роботи час: співвідношення понять.

6. Додаткові дні, вільні від роботи за законодавством України про працю.

7. Поняття відпустки.

8. Критерії поділу відпусток на види.

9. Використання щорічної відпустки: право чи обов’язок?

10. Гарантії права на відпустку.

11. Відпустка без збереження заробітної плати: минуле, сучасне, майбутнє.

Рекомендована література:

Основна література:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підруч. – [2–ге вид., перероб. і доп.]. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2009. – 728с.

3. Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560с.

4. Трудове право України: Академ. курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 536c.

Додаткова література:

1. Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на підприємствах [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Бурак Володимир Ярославович. - Львів., 1999. - 180 с.

2. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха: текст лекций / В.С. Венедиктов. – Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1987.

3. Венедиктова В. М. Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Венедиктова Валентина Михайлівна. - Х., 1999. – 152 с.

4. Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за законодавством України. — К. : ПАВЛІМ, 2003. — 172 с.

5. Соцький А.М. Організаційно-правові аспекти встановлення нових режимів робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях / А.М. Соцький // Вісник ЗЮІ ДДУВС. – 2011. - № 3. – С. 90 – 95.

6. Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового кодексу України / Н. Хуторян // Юридична Україна. – 2006. – №1. – С. 44–49.

7. Хуторян Н. Проблеми правового регулювання відпусток у проеті Трудового кодексу України / Н. Хуторян // Право України. – 2009. – № 3. – С.35 – 40.

Нормативні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Глава ІV, V та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.

3. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

4. Про ратифікацію Конвенції МОП № 140 „Про оплачувані відпустки” 1974р.: Закон України від 26.09.02 №174.

5. Про ратифікацію Конвенції МОП № 132 (переглянутої) „Про оплачувані відпустки” 1970р.: Закон України від 29.05.01 №2481.

6. Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

7. Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001р. №163 // Офіційний вісник України. - 2001.- №9. - Ст.357.

8. Порядок застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня: Затверджений наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 23 березня 2001р. №122 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 14. - Ст.634.

9. О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни. Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1956г. №318. Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В.Вакуленко. кн.2 - К.: Їстина,1999р. - С.66.

10. Основные положения о вахтовом методе организации работ: Утверджены постановлением Госкомтруда СССР, Секритариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987г. № 794/33-82 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.- 1990. - №8.

11. Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время: Утверджено постановлением Госкомтруда СССР и Секритариата ВЦСПС от 29 апреля 1960г. №111/8-51 //Бюллетень Госкомтруда СССР. -1980. - №8.

12. О некоторых вопросах, связанных с переводом рабочих и служащих предприятий, учереждений, организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Разъяснение Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 8 апреля 1967г. №4/П-10 // Бюллетень Госкомтруда СССР. -1967. -№6.

13. Рекомендации по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства: Утверждены постановлением Госкомтруда СССР и Секритариата ВЦСПС от 30 мая 1985г. № 162/12-55 //Бюллетень Госкомтруда СССР. -1985. - №11.

14. Порядок застосування Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997р. № 570 //Офіційний вісник України. - 1997. - Число 24. - С.78.

15. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №346 //Офіційний вісник України. - 1997. - Число 16. - С.73; Число 35, - С.14.

16. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці: постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290 //Офіційний вісник України. - 1997. - Число 48. - С.22.

17. Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290 //Офіційний вісник України. - 1997. - Число 48. - С.22.

18. Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоровся, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 30 січня 1998 р. № 16 //Офіційний вісник України. – 1998. - № 5 (19.02.98). - Ст. 191.

19. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998р. № 45 //Офіційний вісник України. - 1998. - №3. - ст.105.

20. О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни. Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1956г. №318. Законодавство України про працю: Зб. нормат. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В.Вакуленко. кн.2 - К.: Їстина,1999р. - С.66.

21. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Затверджені наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997р. №7 : затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997р. №7 (із змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5 лютого 1998р. № 18) //Людина і праця: Інформаційний бюллетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1997.- №12. - С.27-28; 1998. - №3. - С.38.

22. Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года. Обязательное постановление НКТ СССР от 11 декабря 1929г.// Известия НКТ СССР. - 1929. - № 51-52.

23. Правила об условиях труда грузчиков при погрузочно-разгрузочних работах: Утверждены НКТ СССР от 20 сентября 1931г. .// Известия НКТ СССР. -1931. - №30.

24. О компенсации за работу в праздничные дни. Разъяснение Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966г. № 13/П-21 //Бюллетень Госкомтруда СССР. - 1966, - № 10.

Тема 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ І ОПЛАТИ ПРАЦІ (14 год.).

Лекція 1. Правове регулювання організації нормування і оплати праці (2 год.)

1. Поняття, структура заробітної плати та методи її регулювання.

2. Нормування праці. Види норм праці.

3. Тарифна система оплати праці та її елементи.

Лекція 2. Правове регулювання організації нормування і оплати праці (2 год.)

1. Поняття системи оплати праці та її види.

2. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов роботи.

Лекція 3. Правове регулювання організації нормування і оплати праці (2 год.)

1. Порядок обчислення заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

2. Порядок та строки виплати заробітної плати.

3. Відповідальність за порушення законодавства про оплату працю.