Поделиться Поделиться

Практичне заняття 1. Тема: Види трудового договору (2 год.).

Робочий зошит для підготовки до практичних занять з трудового права: частина 2.

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Підготувати форму (зразок)[10] ;

а) трудового договору з сезонним працівником;

б) трудового договору з тимчасовим працівником;

в) трудового договору про роботу за сумісництвом;

г) трудового договору з надомником.

2. Скласти перелік законів, які передбачають укладення контракту.

3. Підготувати аналітичну довідку:

а) про відповідність законодавства України про працю Конвенціям і Рекомендаціям МОП та іншим міжнародним документам з питань працевлаштування трудящих–мігрантів;

б) про відповідність законодавству України Указу Президії Верховної Ради СРСР № 311–09 від 24.09.74 “Про умови праці тимчасових робітників і службовців”;

в) про відповідність законодавству України Указу Президії Верховної Ради СРСР № 310–09 від 24.09.74 “Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах”.

Рекомендована література:

Основна література:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підруч. – [2–ге вид., перероб. і доп.]. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2009. – 728с.

3. Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560с.

4. Трудове право України: Академ. курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 536c.

Додаткова література:

1. Веренич Н.В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом і суміщенням професій (посад): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Н.В. Веренич. – Х., 2003. – 19 с.

2. Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 3. – С. 185 – 188.

3. Міщук М.О. Сутність контракту як особливого виду трудового договору в умовах сьогодення / Міщук М.О. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 10. – С. 107 – 111.

4. Міщук М.О. Проблеми правового регулювання праці тимчасових працівників / Міщук М.О. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12.

5. Римар Б.А. Види трудового договору за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Б.А. Римар. – Одеса, 2009. – 20 с.

6. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення / С.О. Сільченко. – Х.: Золоті сторінки, 2005. – 204с.

Нормативні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.

3. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст.1122.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

6. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24 (14.06.2013). - Ст. 243.

7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

8. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 490.

9. Про державну службу: Закон України від 17.11.11 № 4050-VI (набирає чинності з дати визначеної в документі) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 26 (29.06.2012) – Ст. 273.

10. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

11. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

12. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.95 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.

13. Положення про порядок укладання контракту при прийнятті (наймі) на роботу працівників: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.03.94 № 170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

14. Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. – 1994. – № 6.

15. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

16. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. – 1993. - № 8.

17. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197

18. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ.

19. Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.13 № 437 // Офіційний вісник України. – 2013. - №48. – Ст. 1722.

20. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. - № 27. – Липень.

21. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. - №11.

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 09.07.98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - Ст. 1209.

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. – Київ. – 2000 – Спр. 1-36/2000.

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. - 1996. - 28 листопада - 4 грудня. - № 48(74).

4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової практики. - 1998. - №38.

Тема 12. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (8 год.)

Лекція 1. Укладення трудового договору (2 год.)

1. Загальний порядок укладення трудового договору.

2. Документи, що подаються при укладенні трудового договору.

3. Форма трудового договору.

4. Порядок оформлення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу.

5. Гарантії при прийнятті на роботу.

6. Обмеження при прийнятті на роботу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →