Поделиться Поделиться

Принцип орієнтації на національні вартості.

Орієнтація на національні вартості веде до відновлення й оздоровлення духовного коріння людини. Цьому сприятиме формування її історичної пам'яті та національної гідності, зміцнення статусу рідної мови. Формування особистості школяра у процесі навчальної діяльності передбачає поєднання у його свідомості національного та загальнолюдського.

Дидактичні принципи, які лежать в основі сугестопедичного навчання.

Серед них виділяються три головних. У єдності вони забезпечують розкриття відомого резервного комплексу особистості, що забезпечує не лише високі результати навчання, а й відчуття відпочинку.

Принцип радості, ненапруженості та концентративної психорелаксапії

Передбачає відчуття радості від навчання, психічну (а не фізичну - С. П.) релаксацію і ненапружену концентрацію. Сугестопедія засвідчує, що для концентрації уваги людини не потрібне напруження з її боку, а, навпаки, доцільний психічний спокій, стан розслабленості. Поєднання концентрації з психічною релаксацією є прикладом діалектики у психології: з одного боку - психічне розслаблення, спокій, а з іншого - концентрація уваги, можливостей пам'яті, що супроводжується розкриттям резервних глибин психіки учня. Стан концентративної психорелаксації мимовільно виникає в учня, паралельно зі створенням відповідних зовнішніх умов. Доведено, що почуття радості в сугестопедичному навчанні певним чином іде від переборення труднощів, швидкого і легкого засвоєння великих обсягів навчального матеріалу.

Принцип єдності свідомого-парасвідомого та інтегральної мозкової активації

Передбачає цілеспрямоване використання вчителем не тільки того, що потрапляє в центр свідомості та уваги учня, а й певних елементів емоційної сфери особистості, настанов, мотивацій, інтересів та устремлінь, периферійних перцепцій. Тобто поряд із усвідомленими реакціями і функціями школяра використовується й парасвідома активність. Даний принцип, згідно з основоположником сугестопедії Г.К.Лозановим, завжди вимагає одночасної "...глобальної участі двох мозкових гемісфер, коркових і підкоркових структур, а також і одночасності аналізу та синтезу" (Лозанов Г.К. Сугестология и сугестопедня / Работен документ за международното експертно совещание на ЮНЕСКО. - София, ¡978. - С. 43).

Принцип сугестивного взаємозв'язку на рівні резервного комплексу

Вимагає, згідно зі сугестопедичною теорією, перебудови навчально-виховного процесу за зразком "групопсихотерапевтичної практики". Це означає, що навчальний процес завжди повинен відбуватися на рівні невикористаних резервів учня. У цьому випадку рівень сугестивного взаємозв'язку визначатиметься ступенем розкриття резервів школяра.

Усі дані сугестопедичиі принципи реалізуються одночасно, в єдності, за допомогою психологічних, дидактичних і артистичних засобів.

Подібну єдність дидактичних принципів передбачає й традиційна навчальна система, особливо на етапах відбору та структурування змісту навчального матеріалу, визначення навчальних засобів та методів реалізації всіх компонентів цього змісту: знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, досвіду емоційно-чуттєвого ставлення до світу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. У через що полягає відмінність поміж законами, закономірностями у педагогіці та дидактичними принципами?

2. Педагогічні закони та закономірності у світлі синергетичних підходів до виховання учня як складно організованої нестабільної системи.

3. Які ви знаєте дидактичні закони та закономірності?

4. Сформулюйте поняття про дидактичні принципи та їхню структуру.

5. Доведіть, що принцип природовідповідності - аксіома педагогіки.

6. Обґрунтуйте принцип науковості з позицій філософії сучасної освіти.

7. У через що виявляється суперечливий характер дидактичного принципу свідомості та активності учнів у навчанні?

8. Виявіть історичні корені дидактичного принципу наочності.

9. Розкрийте зв'язок дидактичного принципу емоційності з теорією особистісних смислів О.М.Леонтьева.

10. Прокоментуйте обґрунтування дидактичного принципу художності академіком Б.М.Неменським.

11. У через що полягає відмінність поміж дидактичними принципами системності та систематичності й послідовності в навчанні?

12. Розкрийте суть дидактичного принципу індивідуальної творчості у світлі вимог другого напряму філософії сучасної освіти.

13. Які дидактичні принципи зумовлені соціально-економічними змінами в Україні в 90-х році. XX століття?

14. Які дидактичні принципи лежать в основі сугестопедичного навчання?

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацюйте "Правила реалізації принципів навчання" І.П.Підласого. Для цього використайте відповідний текст з таких джерел:

а) Підласий /.Я. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.-С. 96-110.

б) Підласий І.П. Правила реалізації принципів навчання // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. - К., 2003.-С. 253-263.

Рекомендована література

1. Волкова Н.П. Педагогіка. - К, 2003. - С. 269-274.

2. Галузинський В.Ы., Євтух М.П. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.-С. 157-161.

3. Коменський Я.А. Велика дидактика // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, ВЛ.Омеляиенко. - К., 2003. - С. 237-252.

4. Малафіїк І.В. Дидактика. - К., 2005. - С. 91-157.

5. Матюша І.К. Гуманізація навчання і виховання у сучасній школі. - К., 1995.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. - К., 2003. - С. 222-241.

7. Онищук В А., Паламарчук В.И. Принципы обучения // Дидактика современной школы / Под ред. В.А.Онищука. - К., 1867. - С. 42-53.

8. Підласий І.П. Правила реалізації принципів навчання // Педагогіка: Хрестоматія/Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. -К., 2003. -С. 253-263.

9. Теоретичні основи педагогіки І За ред. О.І. Вишневського. - Дрогобич, 2001.-С. 51-55.

10.ФіцулаМ.М. Педагогіка. - 2000. - С. 111-120.

← Предыдущая страница | Следующая страница →