Поделиться Поделиться

Додатки

Тематика курсових робіт

1. Стан теорії і практики виховання в Україні.

2. Нове педагогічне мислення.

3. Особливості виховання учнів різного віку.

4. Наукова організація педагогічної праці.

5. Стратегічний менеджмент освіти України.

6. Особистісно-орієнтоване навчання й виховання учнів.

7. Розвиток творчих здібностей учнів.

8. Історія руху до гуманної педагогіки.

9. Педагогічна система К.Д. Ушинського.

10. Зародження і розвиток українського родинного виховання.

11. Народна педагогіка - школа педагогічної науки.

12. Школа й педагогічна думка України в епоху українського національного відродження XVI-XVIII століть.

13. Освітня діяльність і педагогічні погляди Г. Сковороди.

14. Розвиток школи й педагогічної думки на Волині.

15. Педагогічна і літературна спадщина А.С. Макаренка.

16. Ідеї В.О. Сухомлинського та їх здійснення.

17. В.О. Сухомлинський про розумове виховання.

18. 12-річна освіта в зарубіжних країнах: реалії і перспективи.

19. Традиції і тенденції розвитку освіти в США.

20. Реформування освіти в Росії.

21. Виховні можливості навчальних предметів.

22. Диференціація навчання: пошук оптимального варіанта.

23. Трудова підготовка учнів у сучасній школі.

24. Трудове виховання дітей у сім'ї.

25. Система профорієнтаційної роботи з учнями.

26. Урок у сучасній школі.

27. Методична робота з учителями на основі діагностики.

28. Педагогічні пошуки вчителів-новаторів 80-х років.

29. Нетрадиційні форми методичної роботи з учителями.

30. Наукові основи управління школою.

31. Специфічні особливості нових навчально-виховних закладів.

32. Суть педагогічної творчості вчителя.

33. Класний керівник у сучасній школі.

34. Головні напрями виховання учнів.

35. Гуманізація навчального процесу в школі.

36. Передовий досвід роботи позашкільних навчально-виховних закладів в Україні.

37. Проблеми навчання обдарованих дітей.

38. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.

39. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації.

40. Методи стимулювання навчання учнів.

41. 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів.

42. Модульно-рейтингове оцінювання успішності учнів.

43. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.

44. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи.

45. Превентивне виховання: суть, форми, методи.

46. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

47. Виховання учнів у колективі.

48. Види й методи роботи школи з батьками учнів.

49. Система роботи з передовим педагогічним досвідом.

50. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі.

51. Нові підходи до розвитку творчих здібностей учнів у Рівненському палаці дітей та молоді.

Питання до заліків і екзаменів

Загальні основи педагогіки

1. Система освіти в Україні, її стан та головні нормативні документи про її функціонування. Закон України "Про загальну середню освіту". Введення 12-річної освіти в Україні.

2. Національна доктрина розвитку освіти.

3. Предмет педагогіки, історія її виникнення і розвитку та завдання на сучасному етапі.

4. Структура та галузі педагогічної науки, її зв'язок з іншими науками.

5. Категорії і поняття педагогіки: виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості, самовиховання, перевиховання. Головні фактори, що впливають на формування особистості та їх взаємозв'язок. Превентивне виховання.

6. Методи науково-педагогічного дослідження.

7. Вікова періодизація. Особливості навчання і виховання учнів різного віку.

8. Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості.

Дидактика

8. Поняття дидактики, предмет її вивчення, головні поняття та завдання на сучасному етапі.

9. Процес навчання, його цілісність та наукова організація. . Функції процесу навчання.

10. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі.

11. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках.

12. Суть гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу.

13. Зміст освіти в національній школі. Державні стандарти. Історія реформування змісту освіти.

14. Характеристика навчальних планів, програм і підручників (за фахом).

15. Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Специфіка профтехучилищ, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інших навчальних закладів.

16. Закономірності процесу навчання.

17. Головні принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації.

18. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні).

19. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів.

20. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

21. 12-бальне оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методика проведення заліків і екзаменів.

22. Засоби навчання, методика їх використання на уроках. Технічні засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки.

23. Види навчання (пояснювально-ілюстративне і програмоване).

24. Проблемно-розвивальне навчання: особливості, види проблем, способи створення проблемних ситуацій, етапи проблемного уроку.

25. Форми організації навчання, їх особливості. Урок - основна форма організації навчання в сучасній школі України. Типи уроків і їх структура.

26. Позаурочні форми навчання та їх характеристика. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.

27. Нетрадиційні форми навчання. Підготовка вчителя до уроку.

28. Диференціація та індивідуалізація навчання в школі. Навчання обдарованих дітей.

Теорія і методика виховання

29. Суть процесу виховання: мета, завдання, зміст, принципи, форми і методи. Національне виховання.

30. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.

31. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи.

32. Превентивне виховання: зміст, форми і методи. Система підготовчих, попереджувальних та профілактичних дій з учнями, схильними до асоціальної поведінки.

33. Закономірності та принципи виховання.

34. Розумове виховання: зміст, форми і методи. Формування наукового світогляду.

35. Моральне виховання: суть, результати, шляхи підвищення його ефективності.

36. Трудова підготовка учнів у сучасних навчально-виховних закладах.

37. Система профорієнтаційної роботи з учнями.

38. Естетичне виховання учнів: завдання, форми, методи, шляхи підвищення ефективності.

39. Результати процесу виховання та їх вимірювання. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.

40. Фізичне виховання і збереження здоров'я учнів: мета, завдання, зміст, форми роботи. Комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації".

41. Методи, прийоми, засоби виховання та їх класифікація. Методи формування свідомості.

42. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

43. Методи стимулювання вихованості.

44. Методи контролю й аналізу ефективності виховання. Орієнтовна програма вивчення особистості учня та учнівського колективу.

45. Позакласні навчально-виховні заклади: завдання, вимоїн до них та передовий досвід роботи.

46. Поняття колективу, його ознаки, шляхи формування. Виховний вплив колективу. Органи учнівського самоврядування.

47. Класний керівник у сучасній школі: завдання, функції, планування роботи згідно до "Орієнтованого змісту виховання в національній школі".

48. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Родинна педагогіка. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Форми і методи роботи з батьками учнів.

Історія педагогіки

49. Предмет історії педагогіки. Я.А. Коменський - засновник наукової педагогіки. Я.А. Коменський і сучасна педагогічна наука.

50. Розвиток педагогічної теорії і практики у працях Дж. Локка, Й. Песталоцці, А. Дістервега.

51. Розвиток педагогічної думки в Росії (XVIII-XIX ст.). Педагогічна система К.Д. Ушинського. Педагогічні погляди Л.М. Толстого.

52. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі (XI-XII ст.) та в період українського відродження (XVI- XVIII ст.). Педагогічні погляди Г. Сковороди, Т.Г. Шевченка, О.В. Духновича.

53. Освіта і педагогічна думка в Україні (XIX ст.). Педагогічні ідеї Б. Грінченка, І. Франка, Лесі Українки.

54. Освіта, шкільництво і педагогічна, думка в Україні у XX ст. Педагогічна діяльність С. Русової, Г. Ващенка.

55. Педагогічна і літературна спадщина А.С. Макаренка.

56. Духовно-гуманістичні ідеї і досягнення В.О. Сухомлинського. Багатоплановість педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Школознавство

57. Наукові основи управління освітою, навчально-виховними закладами. Функції керівників школи. Планування роботи школи та контроль за відповідністю діяльності школи державним стандартам.

58. Методична робота з учителями: зміст, форми і методи. Традиційні і нетрадиційні форми методичної роботи.

59. Передовий педагогічний досвід: значення його вивчення, види і критерії досвіду. Система роботи з передовим педагогічним досвідом.

60. Традиції і нові цінності в освіті провідних зарубіжних країн.

61. Інноваційні педагогічні технології.

62. Учитель сучасної школи і його професіограма.

Похожие статьи