Поделиться Поделиться

Заняття 3. Запити. Форми. Створення звіту.

Змістовий модуль 1. Розвиток інформаційних технологій у світі. Електронні таблиці як засіб статистичної обробки психолого-педагогічних досліджень

Заняття 1. Історія розвитку обчислювальної техніки. Використання інформаційних технологій у початковій школі

План

1. Загальні відомості про інформатику. Історія розвитку обчислювальної техніки

2. Передумови створення обчислювальних приладів.

3. Чотири покоління обчислювальної техніки.

4. Сучасні комп’ютерні технології.

5. Програмне забезпечення для початкової школи. Огляд та аналіз Програмного забезпечення

Література

1. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютерного обучения. – М.: Педагогика, 1988.

2. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю.І.Машбиця / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997.

3. Первин Ю.А. Информационная культура. 2 класс. Модуль 2. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.

4. Семенов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика в начальной школе. 1-4. – М.: МИПКРО, 1997. – 146 с.

5. Суховірський О.В. Передумови використання комп'ютерної техніки в початковій школі: навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 24 с.

6. Хаткоху М.Н., Валькман Ю.Р. Компьютерные технологии обучения в школе. Принципы построения. Методы реализации. Технология использования. – Киев, 1995.

Заняття 2. Електронні таблиці. Робота з формулами та функціями. Основні статистичні та математичні функції Excel. Додаткові можливості Excel

План

1. Обчислювальні комірки.

2. Арифметичні дії у середовищі Excel.

3. Вбудовані формули, логічні операції.

4. Графіки, діаграми як засіб унаочнення числової інформації.

Література

1. MS Office для Windows 95: 6 книг в одной / Под ред. В.Кошелева. – М.: Бином, 1997. – 606 с.

2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном оборудовании. – М.: РАО, 1994.

3. Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. – Кн.2. Інформаційні технології. – Львів: "Деол", 2002. – 256 с.

4. Колесников А., Пробитюк А. Excel 7.0 для Windows 95. – К.: Торгово-изд. Бюро BHV, 1996. – 464 с.

5. Манс, Визе. Excel 7 для Windows: Русская версия / под общ. ред. С.Милявко. – М.: Бином, 1996. – 185 с.

Заняття 3. Використання статистичних методів у психолого-педагогічних дослідженнях

План

1. Визначити напрями використання електронних таблиць у роботі вчителя початкових класів.

2. Розглянути способи роботи з формулами в електронних таблицях.

3. Актуалізувати знання, отримані при вивченні курсів "Психодіагностика" та "Основи наукових досліджень".

4. Вивчити статистичний апарат для обробки результатів наукових досліджень.

5. Визначити функції електронної таблиці, які використовуються для статистичної обробки.

6. Створити модель даних, отриманих в ході педагогічного експерименту.

7. Опрацювати створену модель засобами електронної таблиці.

Література

1. MS Office для Windows 95: 6 книг в одной / Под ред. В.Кошелева. – М.: Бином, 1997. – 606 с.

2. Колесников А., Пробитюк А. Excel 7.0 для Windows 95. – К.: Торгово-изд. Бюро BHV, 1996. – 464 с.

3. Литвин І. Нові інформаційні технології. – Т.: Економічна думка, 1999. – 140 с.

4. Манс, Визе. Excel 7 для Windows: Русская версия / под общ. ред. С.Милявко. – М.: Бином, 1996. – 185 с.

5. Основы современных компьютерных технологий под ред. В.Д.Хоменко. – 1998. – 446 с.

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО “Речь”, 2004. – 350 с.

Заняття 4. Використання статистичних методів у психолого-педагогічних дослідженнях

План

1. Коефіцієнт рангової кореляції за формулою Спірмена.

2. Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона.

3. Організація обчислень під час констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту.

Література

1. Колесников А., Пробитюк А. Excel 7.0 для Windows 95. – К.: Торгово-изд. Бюро BHV, 1996. – 464 с.

2. Манс, Визе. Excel 7 для Windows: Русская версия / под общ. ред. С.Милявко. – М.: Бином, 1996. – 185 с.

3. Основы современных компьютерных технологий под ред. В.Д.Хоменко. – 1998. – 446 с.

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО “Речь”, 2004. – 350 с.

Змістовий модуль 2. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заняття 1-2. Бази даних. Об’єкти і дані

План

1. Опрацювати елементи теорії баз даних.

2. Визначити задачі, які вимагають від вчителя створення баз даних.

3. Вивчити шляхи підвищення ефективності роботи вчителя за допомогою систем управління базами даних.

4. Виокремити дані, які повинні міститися в базі даних учнів класу.

5. Визначити завдання, які можуть ставитися вчителем початкових класів перед системою управління базами даних.

6. Розглянути зв'язки між структурними елементами бази даних учнів класу.

7. Спроектувати базу даних учнів класу.

Література

1. MS Office для Windows 95: 6 книг в одной / Под ред. В.Кошелева. – М.: Бином, 1997. – 606 с.

2. Бекаревич Ю., Пушкина Н. СУБД Access для Windows 95 в примерах / Гл ред. Е.Кондукова. – К.: BHV – Санкт-Петербург, 1997. – 392 с.

3. Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. – Кн.2. Інформаційні технології. – Львів: "Деол", 2002. – 256 с.

4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. 3-е доп. Вид. – Львів: Деол, 2000. – 224 с.

5. Дадлей К., Кокс Дж. MS Windows 98: Краткий курс / Пер с англ. Е.Клейменова. СПб.: Питер, 1998. – 310 с.

6. Дженнингс Р. Использование Access 97. – 2-е изд. – К.: Вильямс, 1998. – 942 с.

7. Михеева В.Д., Харитонова Н.А. MS Access 2000: Наиболее полное руководство. СПб.: ВхВ-СПб, 2000. – 186 с.

Заняття 3. Запити. Форми. Створення звіту.

План

1. Визначити послідовність реалізації проекту бази даних учнів класу за допомогою СУБД.

2. Створити структуру бази даних учнів класу.

3. Провести зв'язування окремих елементів бази даних учнів класу.

4. Заповнити створену базу даними про учнів.

5. Створити запити для обробки інформації про учнів класу.

6. Створити форми для введення даних про учнів класу.

7. Відредагувати дані.

Література

1. MS Office для Windows 95: 6 книг в одной / Под ред. В.Кошелева. – М.: Бином, 1997. – 606 с.

2. MS Windows NT Workstation Версия 4.0. Шаг за шагом: Практическое пособие: Пер. с англ. – М.: ЭКОМ, 1997. – 287 с.

3. Бекаревич Ю., Пушкина Н. СУБД Access для Windows 95 в примерах / Гл ред. Е.Кондукова. – К.: BHV – Санкт-Петербург, 1997. – 392 с.

4. Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. – Кн.2. Інформаційні технології. – Львів: "Деол", 2002. – 256 с.

5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. 3-е доп. Вид. – Львів: Деол, 2000. – 224 с.

6. Дженнингс Р. Использование Access 97. – 2-е изд. – К.: Вильямс, 1998. – 942 с.

7. Михеева В.Д., Харитонова Н.А. MS Access 2000: Наиболее полное руководство. СПб.: ВхВ-СПб, 2000. – 186 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →