Поделиться Поделиться

Смінарсько-практичне заняття 1

Тема: Наука та мистецтво виховувати

Завдання семінарського заняття: · закріпити знання студентів про сутність виховання та актуальні проблеми педагогічної науки; · вчити студентів змістовно розкривати зміст теоретичних положень педагогіки, встановлювати міжпредметні зв’язки; · вчити висловлювати власну думку з визначених питань, науково її обґрунтовувати; · привчати студентів уважно слухати відповіді однокурсників, коректно аналізувати та доцільно доповнювати; · вчити студентів організовувати опитування за попереднім матеріалом теми (актуалізація знань).

І. Опрацювання теоретичних питань :

1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.

2. Предмет, завдання, функції педагогіки.

3. Основні категорії педагогіки.

4. Педагогіка в системі інших наук, сутність взаємозв’язку.

5. Напрями зарубіжної педагогіки.

6. Сутність науково-педагогічних досліджень.

7. Методи науково-педагогічного дослідження.

8. Логіка науково-педагогічного дослідження.

Для самостійного вивчення питання „Напрями зарубіжної педагогіки” ознайомтесь з розділом „Педагогіка як наука, її становлення і розвиток” підручника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 9–23.) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

  №   Напрями зарубіжної педагогіки     Характерні ознаки
   
   
   

Практичні завдання :

1. Аналізуємо, розмірковуємо, робимо висновки:

Смінарсько-практичне заняття 1 - Инвестирование - 14 К.Д.Ушинський писав: „Мистецтву виховання властива та особливість, що майже всім воно здається справою знайомою і зрозумілою, а декому навіть справою легкою. І тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично і практично. Майже всі визнають, що виховання вимагає терпіння; дехто гадає, що для нього потрібні природні здібності, уміння та навички. Але дуже мало тих, хто прийшов до переконання, що крім терпіння, природних здібностей та навичок, необхідні ще й спеціальні знання.”

Методична вказівка v Визначте, про які саме спеціальні знання говорив видатний педагог?

Смінарсько-практичне заняття 1 - Инвестирование - 14 К. Д. Ушинськийвказував на те, що „коли педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна пізнати її перш за все в усіх відношеннях”. (К. Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Пед. соч. в 6 т. – М.: 1990. Т. 5, С. 15).

Методична вказівка v Поясніть, що необхідно знати про дитину педагогам і батькам аби успішно її виховувати? v Які науки, на вашу думку, сприяють формуванню знань педагога про дитину?

Смінарсько-практичне заняття 1 - Инвестирование - 14 На думку М.І.Пирогова, в педагогіці, яка виведена на рівень мистецтва, як і в будь-якому мистецтві, не можна міряти всіх діячів однією міркою, не можна закабалити їх в одну форму. Але з іншого боку, не можна і допустити, щоб ці дії були абсолютно довільними, неправильними і діаметрально протилежними.

Методична вказівка v Дайте аргументоване пояснення цієї думки видатного просвітителя.

Смінарсько-практичне заняття 1 - Инвестирование - 14 У педагогіці поширеними є поняття: „педагогічний ідеал” та „творча індивідуальність педагога”.

Методична вказівка v Поясніть зміст цих понять. Яким є ваш педагогічний ідеал? Про кого із своїх шкільних учителів ви могли б сказати як про творчу індивідуальність? В чому проявлялась педагогічна творчість ваших учителів?

Література:

1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 18–39.

2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 11–35.

3. Галузинський В.М Педагогіка: теорія та історія / В.М.Галузинський, М.Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – С. 3–16.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 33–41.

5. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 40–50.

6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 11–45.

7. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 9–39.

8. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 8–41, 102–145.

Похожие статьи