Поделиться Поделиться

Соціально-педагогічна адаптація - це

o засвоєння молодою людиною норм студентського життя, включення в систему між особових стосунків групи. Її слід розглядати як комплексну проблему, виділяючи в ній різні окремі рівні і ланки, кожна з яких має специфічні механізми, зумовлені рівнем розвитку студента, групи і колективу.

o основа, що визначає психологічний зміст без виключення властивостей особистості, це своєрідний стрижень особистості

o це той провідний напрям, у якому людина себе стверджує, розвиває здібності.

Призначенням виховання

o забезпечення взаємодії між поколіннями, сприяння становленню ін­дивідуума суб'єктом конкретно-історичного процесу, що передбачає безболісне входження та адаптацію підростаючих поколінь до життя в певних соціально-економічних реаліях.

o вільний розвиток особистості студента, його мислення і загальної культури, шляхом залучення до різ­номанітних видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, культу­рно-просвітницької, правоохоронної та ін.);

o узгодження впливів організованої виховної роботи і об'єктивних умов.

Теорія освіти - це

o система ідей, обґрунтоване керівництво до дії, прогнозування шляхів удосконалення системи вищої освіти; упорядкування понять і категорій науки; прогнозування наукового розвитку, вибору методів і засобів наукових досліджень; визначення засобів розповсюдження наукових положень.

o визначення змісту навчання і кваліфікаційних рівнів випускників, виходячи з передбаченого розвитку науки і техніки у навчальному процесі зростаючої ролі науки у розвитку суспільства і матеріального виробництва, з урахуванням масового характеру вищої освіти і наукової підготовки спеціалістів;

o послідовне втілення у навчальний процес більш досконалих способів і засобів навчання, що підвищують якість і ефективність;перехід навчання на більш високій шабель інтелектуального і творчого розвитку студентів, виходячи з сучасних вимог безпосереднього процесу навчання.

15. Основними категоріями дидактики вищої школи є:

o ”освіта”, ”закони та закономірності”, ”принципи”, ”процес навчання”, ”зміст освіти”, ”форми організації та методів навчання”, ”професійна підготовка”.

o система, процес і результат процесу пізнання;

o гуманізація, гуманітаризація, етнізація змісту освіти;

Зміст освіти - це

o певний обсяг і характер систематичних наукових знань, практичних умінь і навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими має оволодіти людина, в даному випадку - студент у процесі навчання.

o визначення шляхів здійснення усіх видів і форм навчання у вищому навчальному заклад;

o активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів.

17. Провідною формою навчання у ВНЗ є:

o лекція

o практичні заняття

o семінарські заняття

o колоквіуми

o заліки

o іспити

Семінарські заняття

o забезпечують розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань у навчальних умовах.

o визначають шляхи здійснення усіх видів і форм навчання у вищому навчальному закладі.;

o відносно самостійна частина навчального процесу, яка містить насамперед одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням понять, законів, принципів;

Концептуальними основами ігрових технологій є

o психологічні механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації.

o оптимізація навчального процесу, посилення самостійної роботи студентів, встановлення чіткої індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти;

o розробка сценарію, план ділової гри, загальний опис гри, зміст інструктажу, підготовка матеріального забезпечення.

Контроль - це

o нагляд, спостереження і перевірку успішності студентів;

o виявлення знань, умінь і навичок, утруднень, недоліків, неуспішності; забезпечення зворотного зв'язку у різновидах: ”студент – викладач” і ”студент – студент”);

o збережен­ня оперативного (безпосередньо у процесі навчання) зовнішнього (”викладач – студент – викладач”) і внутрішнього (”викладач – студент -студент”) зворотного зв'язку.

21. Критерії оцінки:

o це ті положення, урахування яких є обов'язко­вим при виставленні тієї чи іншої оцінки;

o це опис умов, на які має спиратися педагог, виставляючи студентові оцінку;

o якість оволодіння студентом досвідом творчої діяльності.

← Предыдущая страница | Следующая страница →