Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про охорону дитинства : Закон України за станом на 26 квітня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України

1. Про охорону дитинства : Закон України за станом на 26 квітня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

2. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України за станом від 6 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page

3. Про соціальні послуги : Закон України за станом на 19 червня 2003 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15

4. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю : Закон України за станом на 21 червня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

5. Інструкція про встановлення груп інвалідності : за станом від 5 квітня 2004 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0516-04.

6. Конвенція про права дитини: за станом на 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] // Організація Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

7. Безлюдний Р. О. Характеристика феномену «Підтримка дітей з особливими потребами» в американській та вітчизняній педагогічній науці й практиці / Р. О. Безлюдний // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 3. – С. 7 – 11.

8. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. літератури, 2009. – 208 с.

9. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за аг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.

10. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посіб. / [Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова – Еннс, С. Ю. Буров та ін.] ; під. заг. ред. Л. Ю. Байди. – К., 2012. – 216 с.

11. Козлов А. А. Практикум социального работника / А. А. Козлов, Т. Б. Иванова. – Р-н/Д. : Феникс, 2001. – 320 с.

12. Колот В. Погляд на «особливий» світ / В. Колот // Без бар’єрів. – 2012. – № 19. – С. 3.

13. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

14. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. спец-ті «Соціальна педагогіка» / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Черкаси, 2009. – 456 с.

15. Метод Козявкіна / [авт. тексту В. І. Козявкін]. – Л., 2008. – 25 с.

16. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / [Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М. : Академия, 2002. – 192 с.

17. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. пед. училищ и коллеждей, обучающихся по спец-ти «Социальная педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 399 с. – (Для средних специальных учебных заведений).

18. Полтавець В. В. Соціальна робота в Україні : перші кроки / В. В. Полтавець. – К. : КМ Academia, 2000. – 236 с.

19. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.

20. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / [Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. Процек та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 680 с.

21. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [І. Д. Звєрєва, Т. Ф. Алексеенко, О. В. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 336 с.

22. Соціальна педагогіка : підручник / [А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. – [5-те вид. перероб. та доп.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 488 с.

23. Соціальна педагогіка : навч.-мет. посіб. /упор. С.П. Архипова, Г.Я. Майборода – Черкаси – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 268 с.

24. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 256 с.

25. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. / В. М. Шахрай. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 464 с.


Додаток К

ПРАВИЛА ТА ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ Додатків

Після «Списку використаних джерел» як продовження (на наступних сторінках курсової роботи) оформлюють Додатки. При оформленні додатків на наступному аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ» , після нього нижче « Додаток А» (велика літера поруч позначає додаток).

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. ін.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. А. 1. – перший рисунок додатка А).


← Предыдущая страница | Следующая страница →