Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Гончарова Ю.А. Социально-педагогическая диагностика в 2-х частях

1. Гончарова Ю.А. Социально-педагогическая диагностика в 2-х частях. Часть 1: учебно-методическое пособие по специальности 031300 (050711) Социальная педагогика / Ю.А. Гончарова. – Воронеж , 2005. – 64 с.

2. Гончарова Ю.А. Социально-педагогическая диагностика в 2-х частях. Часть 2: учебно-методическое пособие по специальности 031300 (050711) Социальная педагогика / Ю. А. Гончарова. – Воронеж , 2005. – 72 с.

3. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для магістрів спеціальності 8.010105 «Соціальна педагогіка». – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 36 с.

4. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. – М. : ТЦЦ ,,Сфера”, 2004. – 480 с.

5. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка / О. А. Орехова. – СПб. : Речь, 2002. – 112 с.

6. Підготовка магістерської роботи (методичні рекомендації). Укл.: Алєксєєнко Т.А., Кобилянська Л.І., Пенішкевич Д.І., Петрюк І.М., Руснак І.С., Тимчук Л.І., Филипчук В.С. та ін. за заг. ред. Филипчука В.С. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 50 с

7. Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та технологія : монографія / О. І. Рассказова. – Х.: ФОП Шейніна О. В., 2012. – 322 с.

8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К, 2003.


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

Факультет педагогічної освіти

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Соціальна педагогіка» на тему:

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Студента (ки) __ курсу групи _____

напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»

_______________________________ (ПІБ повністю)

Керівник ___________________________

____________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

Національна шкала __________________

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS ____

Харків – 2015


Додаток Б.1

З предмету: «Соціальна педагогіка»або «Організація роботи з різними соціальними групами»

Зміст

Вступ............................................................................................................3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1.1. Соціально-педагогічна робота в дошкільних навчальних закладах як наукова проблема…………………........................................................................5

1.2. Сутність, складові, особливості соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах......................................................................8

1.3. Діагностика стану соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах………………………………………………………………13

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах……………………………………………………..

2.1. Обґрунтування інтерактивних форм і методів соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах ……............................................15

2.2. Методичні рекомендації з реалізації інтерактивних форм і методів соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах………………………………………………………….......................36

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ............................................................................38

ДОДАТКИ ...…………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................46


Додаток Б.2

З предмету: «Технології соціально-педагогічної діяльності»

Зміст

Вступ............................................................................................................3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1.1.Соціально-педагогічна робота в дошкільних навчальних закладах як наукова проблема…………………........................................................................5

1.2. Сутність, складові, особливості соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах...........................................................................8

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах……………………………………………………13

2.1. Аналіз сучасних форм та методів роботи соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах............................................................13

2.2. Обґрунтування інтерактивних форм і методів соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах ……...................................................15

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності інтерактивних форм і методів соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах…………………….21

3.1. Реалізація інтерактивних форм і методів соціально-педагогічної роботи в дошкільних навчальних закладах ……...................................................21

3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження ......................36

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ................................................................................38

ДОДАТКИ ...…………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................46


Додаток В

Похожие статьи