Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України за станом від 21 березня 1991 р

1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України за станом від 21 березня 1991 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/875-12/page.

2. Про охорону дитинства : Закон України за станом на 26 квітня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

3. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України за станом від 6 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page

4. Про соціальні послуги : Закон України за станом на 19 червня 2003 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15

5. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю : Закон України за станом на 21 червня 2001 року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

6. Інструкція про встановлення груп інвалідності : за станом від 5 квітня 2004 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0516-04.

7. Конвенція про права дитини: за станом на 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] // Організація Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

8. Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення : за станом від 5 квітня 2012 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-п.

9. Безлюдний Р. О. Характеристика феномену «Підтримка дітей з особливими потребами» в американській та вітчизняній педагогічній науці й практиці / Р. О. Безлюдний // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 3. – С. 7 – 11.

10. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. літератури, 2009. – 208 с.

11. Вступ до соціальної роботи / [Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига та ін.] ; під. ред. Т. В. Семигіної. – К. : Академвидав, 2005. – 290 с.

12. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – панорама лікувальних можливостей / [авт. тексту Губертус фон Фосс]. – Мюнхен, 2006. – 16 с.

13. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посіб. / [Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова – Еннс, С. Ю. Буров та ін.] ; під. заг. ред. Л. Ю. Байди. – К., 2012. – 216 с.

14. Козлов А. А. Практикум социального работника / А. А. Козлов, Т. Б. Иванова. – Р-н/Д. : Феникс, 2001. – 320 с.

15. Колот В. Погляд на «особливий» світ / В. Колот // Без бар’єрів. – 2012. – № 19. – С. 3.

16. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

17. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. спец-ті «Соціальна педагогіка» / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Черкаси, 2009. – 456 с.

18. Метод Козявкіна / [авт. тексту В. І. Козявкін]. – Л., 2008. – 25 с.

19. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / [Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М. : Академия, 2002. – 192 с.

20. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. пед. училищ и коллеждей, обучающихся по спец-ти «Социальная педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 399 с. – (Для средних специальных учебных заведений).

21. Полтавець В. В. Соціальна робота в Україні : перші кроки / В. В. Полтавець. – К. : КМ Academia, 2000. – 236 с.

22. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.

23. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / [Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. Процек та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 680 с.

24. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [І. Д. Звєрєва, Т. Ф. Алексеенко, О. В. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 336 с.

25. Соціальна педагогіка : підручник / [А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. – [5-те вид. перероб. та доп.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 488 с.

26. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 256 с.

27. Технологии социальной работы : учебник / [Т. В. Шеляг, П. Д. Павленок, П. Ц. Худовердян и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 400 с. (Серия «Высшее образование»).

28. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРОЛ «Україна», 2010. – 408 с.

29. Холостова Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие / Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева. – [4-е изд.]. – М. : Дашков и К, 2006. – 340 с.

30. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. / В. М. Шахрай. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 464 с.


Додаток А

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ

Черкаський благодійний фонд "Тріада"

Благодійний фонд "Тріада" недержавне громадське об’єднання, фінансово неприбуткове політично незалежне, організаційний статус-міське і діє в м. Черкаси. Дата реєстрації-5 червня 2001р, свідоцтво-№7.

Основна мета діяльності фонду– це захист соціальних, економічних, культурних, та інших інтересів інвалідів ДЦП, в першу чергу, дітей-інвалідів та їх опікунів. Надання матеріальної допомоги інвалідам – самій незахищеній верстві населення.

На сьогоднішній день в благодійній організації на обліку близько сотні інвалідів з ДЦП, 60 з яких – діти до 14 років.

Займаються в цьому фонді і захистом прав інвалідів, оскільки не кожен може вирішити свої насущні соціальні проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України за станом від 21 березня 1991 р - Инвестирование - 2 Міжнародна клініка відновного лікування

Контактна інформація:

м. Трускавець, Львівська обл.

вул. Помірецька 37, 82200, Україна

Тел.: +38(03247)65200

E-mail: http://www.reha.lviv.ua/int_clinic.0.html?&L=1

З метою підвищення ефективності реабілітації, враховуючи зростаючий потік хворих, постійний розвиток та вдосконалення нашої системи реабілітації, а також високі вимоги іноземних пацієнтів до умов перебування, з’явилася необхідність створення нової клініки, спеціально пристосованої до вимог неповносправних, в т.ч. дітей.

У липні 2003 року в екологічно чистій зоні Прикарпаття, в курорті Трускавець, введена в дію Міжнародна клініка відновного лікування, загальна площа приміщень якої становить 14 тис м2.

Ідеєю був прообраз стародавнього монастиря, де кожна людина могла знайти собі допомогу, тепло і затишок. При створенні клініки враховано потреби і особливості неповносправних пацієнтів. Особливу увагу при плануванні і дизайні клініки приділено естетичному оформленню, як невід’ємній частині лікувального процесу. Будова клініки, що знаходиться неподалік озера, оформлена в стилі сецесії, для якого характерно звільнення від старих традицій і догм, експресивність архітектурної композиції та застосування символічної орнаментики. При оформленні інтер’єру та виготовленні меблів в клініці було використано дерево берези, яка здавна відома своїми лікувальними властивостями. Усі холи оздоблені оригінальними квітковими орнаментами, виготовленими технікою вітражу з внутрішньою підсвіткою. Стилізовані проліски та фіалки символізують весняне пробудження природи. Декоративні компоненти інтер’єру, крім естетичного впливу, спрямовані на пробудження в дитини мотивації до одужання та вивільнення від своєї хвороби.

Спокійна (синьо-голуба) кольорова гама приміщень, старанно підібрані живі рослини підкреслюють красу інтер’єру клініки, робить їх комфортним та респектабельним.

На першому поверсі клініки, в кабінетах вежі та в цокольному поверсі розташовані медичні відділення клініки.

Діагностичне відділення сплановане з врахуванням основного завдання діагностики в СІНР – визначення функціонального стану пацієнта, адаптаційних та компенсаторних можливостей його організму.

Сучасне діагностичне обладнання дає можливість застосовувати широкий спектр нейрофізіологічних обстежень, тестів дихальної та серцево-судинної системи, широкого вивчення великих моторних функцій, аналізу ходи, функції кисті та багатьох інших.

Просторі кабінети реабілітаційних відділень устатковані зручними меблями та сучасним реабілітаційним обладнанням забезпечують ефективне проведення лікувальних процедур та створюють необхідний комфорт для медичних працівників клініки.

Спеціалізовані кабінети механотерапії та лікувальної фізкультури обладнанні різноманітним тренажерами для розвитку сили, координації рухів, удосконалення ходи, поступової вертикалізації тіла. Ряд кабінетів спеціально адаптовано для проведення занять за програмою біодинамічної корекції рухів та занять комп’ютерної реабілітаційної ігротерапії.

Комп’ютерна мережа клініка та спеціально розроблене програмне забезпечення суттєво автоматизує та облегшує ведення всієї медичної документації.

Стаціонарне відділення клініки включає 100 палат, які забезпечують весь необхідний комфорт пацієнтам та їхнім супроводжуючим протягом курсу реабілітації. Сучасне оформлення палат, красиві сучасні меблі, вигідні ліжка – усе це робить перебування в клініці по-домашньому зручним та затишним.

Просторі одно-, дво- і тримісні палати клініки площею від 24 м2. устатковані телефоном, холодильником, кабельним телебаченням, можливістю підключення до Інтернету. Враховуючи особливі потреби мешканців, у всіх номерах спеціально обладнані ванні кімнати площею 6 м2. Мешканці можуть скористатися усіма стандартними послугами - пранням, прасуванням, дрібним ремонтом одягу тощо. Безпека проживання пацієнтів забезпечується системою електронних замків з надійною службою контролю доступу. Більшість технологічних процесів клініки автоматизовано згідно концепції „Розумного дому”.

На другому поверсі клініки знаходиться ресторан, в якому може комфортно розташуватися до 180 чоловік. Шведський стіл адаптований до вимог неповносправних дітей приємно дивує різноманіттям м’ясних, рибних та овочевих страв, асортиментом улюблених напоїв, фруктів та кондитерських виробів.

Пацієнти та їхні супроводжуючі можуть провести вільний час у барі, який розташований на першому поверсі в головному холі клініки. Тут в затишній обстановці вам запропонують широкий асортимент напоїв, закусок та кондитерських виробів.

Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради

Контактна інформація:

Адреса: вул. Садова, 9, м. Умань Черкаська обл.

Індекс: 20300

Телефон: (04744) 5-05-73

Факс: (04744) 5-26-95

Електронна адреса: umnm@ck.ukrtel.net

Керівник: Базилевська Вікторія Вікторівна

Лікувально-діагностична база:

Центр надає ранню соціальну та медико-соціальну реабілітацію, проводить індивідуальне навчання дітей-інвалідів 1-7 класів, допомагає батькам дітей-інвалідів.

Реабілітація в Центрі здійснюється за індивідуальними реабілітаційними програмами, які відповідають особливостям кожної окремої дитини. В роботі використовуються методика Марії Монтессорі, тьюторський супровід, програми «Малятко» та «Дитина».

Центр розрахований на дітей від 2 до 18 років з вадами зору, слуху, порушенням опорно-рухового апарату, інтелектуальними вадами, з ураженнями центральної нервової системи тощо.

Заклад працює п’ять днів на тиждень з 8:00 до 17:00. Реабілітаційні заходи тривають від 1 місяця до 1 року.

Черкаський міський реабілітаційно-оздоровчий центр «Астра»

Адреса: вул. Гоголя, 368, м. Черкаси, 18005;

тел. 45-90-29;

факс (0472) 45-80-57, електронна адреса: astra.roc@gmail.com).

Заклад засновано рішенням Черкаського міськвиконкому від 29.03.1991 р. № 96/1 з метою створення поліклініки відновлювального лікування для інвалідів всіх категорій.

Основна мета діяльності закладу : підвищення рівня якості і культури комплексної медичної реабілітації пацієнтів з обмеженими можливостями, надання спеціалізованої висококваліфікованої допомоги з комплексної медичної реабілітації населенню міста в поліклінічних умовах.

За затвердженим статутом контингент закладу:

- інваліди і учасники ВВВ та прирівняні до них;

- інваліди всіх категорій,

- чорнобильці,

- воїни-інтернаціоналісти,

- сім’ї загиблих учасників бойових дій,

- діти-інваліди з ДЦП,

- інваліди-спинальники, прикуті до ліжка удома,

- населення після перенесених: мозкового інсульту, інфаркту міокарда, травми голови, хребта, кінцівок,

- жінки після мастектомії,

- з 2008 р. ще 36976 діти війни.

На базі РОП „Астра” засновано:

· З 1991 р. - обласний центр народної і нетрадиційної медицини ГУОЗ та МК Черкаської ОДА;

· З 1998 р. – обласний центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів обласного відділення Фонду України соцзахисту інвалідів.

У закладі 138 працівників, з них 20 лікарів та 63 молодших медичних працівника з медичною освітою.

Лікарі:гастроентеролог, акушер-гінеколог, дерматовенеролог, невролог дитячий, ортопед-травматолог, ендокринолог, кардіолог, невропатолог, отоларинголог, педіатр, ревматолог, рефлексотерапевт, сексопатолог, стоматолог-терапевт, терапевт, фізіотерапевт, хірург, лікар з лікувальної фізкультури, лікар-методист. Інші спеціалісти з вищою освітою – психолог, логопед, вихователь.

У закладі діють клінічна лабораторія, тренажерна та фітнесзали, аптека.

Немедикаментозні методи, що застосовуються до індивідуальної програми комплексної медреабілітації:

- рефлексотерапія,

- гірудотерапія,

- йога,

- лазерний душ,

- гідросоленоїд,

- масаж,

- детоксикаційна сауна,

- 12 видів лікувальних ванн,

- підводний душ-масаж,

- лікувальний басейн,

- вихрові ванни,

- магніто, інформаційно-хвильова, електротерапія,

- теплолікування (парафін, озокерит),

- ЛФК,

- киснева пінка, виготовлена на травах,

- кишкові фітозрошення.

Закладу присвоєна вища акредитаційна категорія. За ліцензією МОЗ України від 15 березня 2012 р. серія АГ № 597565 надаються платні послуги громадянам, які звертаються особисто або через страхові компанії.


Додаток Б

Проект буклету

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України за станом від 21 березня 1991 р - Инвестирование - 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України за станом від 21 березня 1991 р - Инвестирование - 4

← Предыдущая страница | Следующая страница →