Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2 страница

12. Розробка соціального проекту «Канікули душі» (проект, спрямований на літній відпочинок, соціальне навчання з питань розуміння дитячо-батьківських відносин, уникнення ризикованої поведінки та зміцнення здоров’я у соціально-терапевтичному таборі батьків і дітей).

13. «Інформація – не завадить!» (проект, спрямований на інформаційну просвітницьку роботу серед старшокласників щодо попередження ВІЛ-інфікування).

14. Розробка соціального проекту «Відповідальне батьківство» (проект, спрямований на підвищення рівня поінформованості молоді, з питань планування сім’ї та відповідальності за її майбутнє).

15. Розробка соціального проекту «Театр ляльок – відпочинок і розвиток дитини» (проект, спрямований на соціальний розвиток дітей).

16. Розробка соціального проекту «Центр консультативної допомоги жінкам, які зазнали насильства» (проект, спрямований на створення осередку професійної консультації та підтримки жінок).

17. Розробка соціального проекту «Вихідний день – в сім’ї» (проект, спрямований на соціалізацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться в інтернатних закладах).

18. Розробка соціального проекту «Профілактика сімейного насильства» (проект, спрямований на пошук сучасних форм, методів профілактики насильства в сім’ї в умовах міста).

19. Створення соціального проекту «Медіа-центр» (проект, спрямований на розвиток медіа-грамотності людей з питань оволодіння навичками роботи з ПК, роботи в Інтернет-мережі, створення фільмів, рекламних роликів, розвиток фотомайстерності).

20. Створення соціального проекту «Народні університети» (проект, спрямований на допомогу в соціалізації літнім людям).

21. Розробка соціального проекту «Відкрий свої можливості собі та оточуючим» (проект, спрямований на роботу за місцем проживання, з дітьми, що мають обмежені можливості).

22. Створення соціального проекту «Я і моє життя» (проект тренінгової роботи з людьми з обмеженими функціональними можливостями, що пересуваються на візках).

23. Створення соціального проекту «Університет, чутливий до родини» – проект, спрямований на соціальну допомогу студентській сім’ї на подолання гендерних стереотипів щодо жінок).

24. Створення соціального проекту «Шануємо народні обряди і звичаї» (проект, спрямований на збереження в суспільстві народних обрядів, звичаїв – морально-духовних цінностей народу).

25. Створення соціального проекту «Місія волонтерів в суспільстві» (проект, спрямований на популяризацію волонтерського руху серед молоді і формування громадської думки щодо діяльності волонтерів).

26. Розробка соціального проекту «Ми допоможемо тобі знайти вихід» (проект, спрямований на допомогу людям, які переживають складні життєві ситуації).

27. Створення соціального проекту «Як стати лідером?» (проект, спрямований на формування лідерських якостей у студентської молоді).

28. Створення соціального проекту «Я знаю як тобі допомогти» (проект, спрямований на навчання соціальних працівників і представників жіночих організацій з питань запобігання різним проявам сімейного насильства).

29. Створення соціального проекту «Клуб декоративно-прикладного мистецтва для людей похилого віку» (проект, спрямований на роботу з людьми похилого віку у територіальних центрах та будинках-інтернатах, за місцем проживання для людей похилого віку).

30. Розробка соціального проекту «Вуличний театр» (проект, спрямований на вуличну соціальну роботу).

Примітка : студент може обрати іншу тему курсової роботи за власним бажанням за умови аргументації її актуальності та узгодження з науковим керівником.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Луков В. А. Социальное проектирование. – М., 1997. – 230 с.

2. Оценка с привлечением к участию : метод. рекомендации. – К., 2001. – 361 с.

3. Підласий І. Т. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К., 1998. – 191 с.

4. Школа – територія здоров’я : посібник зі створення, впровадження та оцінювання шкільної програми з профілактики вживання психоактивних речовин / за заг. ред. В. М. Оржеховської. – К. : Оптіма, 2006. – 172 с.

5. Методи і технології роботи соціального педагога / Авт.-уклад: С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Черкаси, 2009. – 454 с.

6. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи / В. М. Шахрай. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 464 с.


Додаток А

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2 страница - Инвестирование - 1


ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

КУРСОВА РОБОТА

на тему:«Створення соціального проекту

«УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ»

з дисципліни «Технології соціальної роботи»

Студента(ки) 3 курсу, групи СР

галузі знань 1301 Соціальне забезпечення

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки 6.130102 – Соціальна робота

(шифр і назва напряму)

Іванова Івана Івановича

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор

Архипова Світлана Петрівна

(посада, наук. ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаси – 2014


Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………….................3

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» …………………………..........................................................

1. Аналіз ситуації……………………………………………………….…..

2. Розробка концепції проекту………………………………………..……

3.Очікувані результати проекту……………………...………………...…..

4. Вибір способів і ресурсів…………………………......………………….

5. Планування проекту (робочий план проекту)……………………….…

6. Текстовий опис проекту……………………………………………..…..

7. Фінансове обґрунтування проекту………………………………….…..

8. Контроль і оцінка проекту………………………………………….……

9. Пропозиції щодо оптимізації діяльності по проекту……..……..……..

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………..28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………..…………30

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..32


Додаток В

ЗРАЗОК НАПИСАННЯ ВСТУПУ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Соціальні й економічні реалії сьогодення вказують на необхідність підтримки з боку держави такої категорії населення як люди літнього віку, оскільки вони потребують особливої уваги, підтримки та захисту. Для соціально-незахищених груп населення уряд створює спеціальні заклади соціального обслуговування, в яких людина літнього віку могла б задовольнити власні потреби (психологічні, медичні, соціальні, освітні). Порушення даної проблеми зумовлено такою обставиною, що в закладах соціального обслуговування відсутні відповідні психологічні, соціально-педагогічні умови, необхідні для реалізації ефективної взаємодії людини літнього віку з оточуючим і навколишнім середовищем.

Нині в українському суспільстві освіта є чи не основним показником стану його професійного розвитку, результатів соціальних надбань і перспектив подальшого життя українців. Освіта формує систему соціального життя, що гарантує відповідність потреб суспільства. Однією із ланок цієї системи ми можемо назвати освіту людей літнього віку. Першим поштовхом для її вдосконалення в Україні було створення у 2009 році «Університету третього віку» в Києві.

Невід’ємним є також те, що теоретичні засади освіти людей третього віку складають, перш за все теорії соціалізації, які розглядають процес соціалізації людей похилого віку як неперервний життєвий процес, а також теорії десоціалізації та ресоціалізації. Особливостями людей похилого віку, на яку вказують дослідники вважається криза самотності, яку пропонують долати способом надання освітніх послуг.

Проте, проблеми теорії, технології соціальної і соціально-педагогічної роботи з людьми літнього віку висвітлені в працях М. В. Савчин, В. Т. Грубляк, Р. В. Павелків, О.П. Щотки (соціально-психологічні проблеми людей похилого віку);Н.Ф. Дементьєва, Д.О. Котова, А. А. Ригіна (проблема адаптації людини літнього віку до життя в закладах соціального обслуговування); А. М. Бондаренко, А. І. Кавалєрова, Т. І. Коленіченко (особливості адаптації людей похилого віку до умов нового соціального середовища); І. Г. Сагун, Є. В. Лапшина, О. І. Огієнко (неперервна освіта як спосіб соціалізації людини пенсійного віку). У теорії соціальної роботи питання соціального проектування як способу вирішення проблем людей пенсійного віку досліджували: Є. І Холостова (технології проектувальної роботи з людьми похилого віку), В. М. Шахрай (клуби по роботі з людьми похилого віку) та ін. Практичні фахівці соціальної роботи, які працюють з людьми літнього віку вважають, що інститутом самореалізації та самовдосконалення людини у такому віці, що допомагає їй подолати особистісні проблеми можуть стати «Університети третього віку».

Аналіз результатів наукових пошуків і практичного аспекту проблеми показав, що існує досить виражена потреба у розробці сучасних обґрунтованих шляхів соціального захисту, соціального обслуговування: форм, методів, технологій, засобів покращення становища такої категорії населення країни.

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що організація спеціальних закладів для людей літнього віку, де вони можуть одержати неперервну освіту, або її продовжити, сприятиме покращенню їх соціалізаційних процесів, Отже, актуальністьцієї проблеми зумовила вибір теми курсової роботи: «Створення соціального проекту «Університет третього віку»».

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності соціального проектування при вирішенні питань соціалізації людей пенсійного віку в процесі неперервної освіти та розробці проекту «Університет третього віку».

Мета передбачає виконання таких завдань :

1. Вивчити у науковій літературі проблеми соціалізації людей літнього віку та з’ясувати роль соціальних закладів, які здійснюють соціальний захист такої категорії людей, засобом неперервної освіти.

2. Обґрунтувати зміст, структуру, призначення технології проектування в соціальній роботі з людьми пенсійного віку.

3. Розробити та описати соціальний проект «Університети третього віку».

4. Оцінити та узагальнити результати проектувальної роботита представити його на захист.

Теоретичне значення курсової роботи полягає у вивченні проблеми неперервної освіти людей літнього віку як дієвого шляху їх соціального захисту;в обґрунтуванні необхідності використання соціального проектування з метою вирішення проблем соціалізації: соціальної адаптації, саморозвитку, освіти такої категорії населення.

Практичне значення курсової роботи полягає у розробці проекту «Університет третього віку» та у готовності його до використання його в роботі соціальних працівників з людьми літнього віку.

Поставлені завдання зумовили вибір методів дослідження:

теоретичні: аналіз, синтез, систематизація і порівняння науково-теоретичного матеріалу; передбачення прогнозування, теорія проектування, узагальнення, методи проектування;

емпіричні : спостереження, анкетування, бесіда, інтерв’ю.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, додатків, списку використаних джерел (не менше 25 найменувань). Обсяг основного тексту роботи становить (не менше 25 сторінок).


Додаток Д

ЗРАЗОК НАПИСАННЯ ВИСНОВКІВ

ВИСНОВКИ

Дослідження поставленої мети і завдань курсової роботи дозволили зробити наступні висновки.

1. З’ясовано проблеми соціалізації людей літнього віку: дистанціювання від соціальних систем, звільнення від виконання соціальних ролей, віддалення від міжособистісних контактів. Визначено соціальні та психологічні особливості людей похилого віку. Зазначено, що перехід людини в цей життєвий період є досить специфічним і пов’язаний з кризою самотності. Вивчено можливості неперервної освіти в соціальній роботі з людьми літнього віку, як фактору їх успішної соціалізації: сприяння подоланню кризових ситуацій; розширення кола спілкування, організація повсякденної зайнятості, реалізація бажань і інтересів щодо саморозвитку.

2. Обґрунтовано зміст, структуру, призначення технології проектування в соціальній роботі з людьми літнього віку та проектувальної роботи з проблеми організації університетів третього віку. Так як в Україні університети третього віку є досить новим інститутом соціалізації, виявлено, що технологія соціального проектування допомагає у вирішенні проблеми освіти людей літнього віку, викликає зацікавленість й ініціативність, сприяє подоланню самотності, соціалізації.

3. Розроблено соціальний проект «Університет третього віку» ,який представляє собою інноваційну технологію в соціальній роботі, що допоможе соціалізації людини літнього віку, а саме комфортності перебування в сучасному світі, досягненні успіхів в напряму освіти, обраному за бажанням. Проектспрямований на реалізацію інформаційно-консультативних, соціально-освітніх, дозвіллєвих заходів, які зацікавили пенсіонерів новими для них можливостями самореалізації та отримання освіти.

4. Оцінено результати проектування щодо можливостей реального впровадження створеного проекту в соціальну роботу з людьми літнього віку та внесено корективи.


Додаток Ж

Рекомендації щодо оформлення бібліографічного списку (Бюлетень ВАК України №3, 2008)

Таблиця Ж.1

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ бІблІографІЧного опису у списку джерел

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Книги:   Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Л. : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г.Коренівський. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Л. : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [ для студ. вищ. навч. закл. ] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Л. : Растр-7, 2007. – 375 с.

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирова-ние: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук ]. – К. : НДІ "Украгропром-продуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2. Механізація переробної галузі агропромисло-вого комплексу : [ підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. ] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [ П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др. ] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [ 3-е изд. ]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [ Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. ]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [ авт. тексту В. Клос ]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу). 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [ упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук ]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [ антологія / упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко ]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с. 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [ зб.наук.праць / наук. ред. В. Каліущенко та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Багатотом-ний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [ упоряд. Л. М. Яременко та ін. ]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– .– (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] c. 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [ сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова; ред. В. Л. Иванов]. – Л. : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – Т. 1. – 277 с. (Серия "Нормативная база предприятия"). 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогія : сочинения : в 8 кн. / А. Дарова. – О. : Астропринт, 2006. – Кн. 4. – 215 с. 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : І. М. Синявська (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.  
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник [ уклад. Н. Яцко та ін. ]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ ред.-упоряд. М. Марченко ]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Мате-ріали конфе-ренцій, з’їздів   1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Д. : Навч. кн., 1999. – 215 с. 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.
Дисерта-ції 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Авторе-ферати дисерта-цій 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.
Законо-давчі та норма-тивні доку-менти 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 4. Про дошкільну освіту : Закон України № 2628-III вiд 11 липня 2001 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Частина книги, періодич-ного, продов-жуваного видання   1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

Продовження табл. Ж.1

Характе-ристика джерела Приклад оформлення
Елек-тронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з контейнера. 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Додаток К

ПРИКЛАД ПРОЕКТУ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

КУРСОВА РОБОТА

на тему:«Створення соціального проекту «ПОДАЙ РУКУ ПІДТРИМКИ»

з дисципліни «Технології соціальної роботи»

Студента(ки) 3 курсу, групи СР

напряму підготовки 1301 Соціальне забезпечення

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальності 6.130102 – Соціальна робота

(шифр і назва спеціальності)

Гареєвої Оксани Едуардівни

(прізвище та ініціали)

Керівник: кандидат педагогічних наук, ст.виклад.

Тютюнник О.В.

(посада, наук.ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS_____

Члени комісії ________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Черкаси – 2013


ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………........................3

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» …………………………..........................................................................5

1. Аналіз ситуації…………………………………………………………..…..5

2. Розробка концепції проекту…………………………………………..……6

3.Очікувані результати проекту……………………...……………….......…..7

4. Вибір способів і ресурсів…………………………......…………………….8

5. Планування проекту (робочий план проекту)………………………….…9

← Предыдущая страница | Следующая страница →