Поделиться Поделиться

Список використаної літератури. 1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р

1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р.

2. Закон України "Про дошкільну освіту "від 11.07.2001р.

3. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р.

4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р.

5. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 р.

6. Закон України "Про вищу освіту "від 17.01.2002 р

7. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

8. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

9. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

10. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.

11. Аннєнкова І.П.Тестові завдання для модульного контролю з навчального курсу «Педагогіка» - Одеса, 2011 - 77с.

12. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, – 2006. – 424 с.

13. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К., Рад. Школа, 1986 – с.24 – 51.

14. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1958.

15. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика – с.-Петербург, 2000

16. Буянов М.И.Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. –М.: Просвещение, 1988 – с. 149-164, 184-199

17. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. - М., 1979.

18. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К., 2001. – 576 с.

19. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: Гуман. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. – 200 с.

20. Євдокимов В.І., Агапова Т.П. та ін. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Харк. Держ. Пед. ун-т Ім. Г. С. Сковороди. - Харків. ОВС., - 2001. - 147 с

21. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 7 лютого, 2001 р.

22. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и психология" / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2005.-208 с.

23. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія./ Уклад.: О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

24. Константинов Н.А. и др. История педагогики: Учеб. для студентов пед. инстит./ Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – 447с.

25. Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми: Кн. для вчителя. -К.: Освіта, 1992.

26. Курлянд З.Н. Сутність процесу виховання. У кн.: Лекції з педагогіки: Навчальний посібник. – Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К.Д.Ушинського, 1999. – 192 с.

27. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций. - М., 2001.

28. Луговий В. І. Управління освітою: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності "Державне управління", т К., 1997.

29. Лукашевич М. П. Соціологія освіти // Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. — К., 1999.

30. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. - 1999 р. - 350 с.

31. Натанзон Э.Н.Трудный школьник и педагогический коллектив. – М., 1984

32. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа, 1990.

33. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І. Класний керівник у сучасній школі. Методичний посібник. – К., 1996 – с. 146-151

34. Оржеховська В.М.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх/Навчально-методичний посібник.-К.,1996.

35. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского, Просвещение, М., 1983.

36. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. / Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. – М.: Школа-Пресс, 2000 – 512 с

37. Педагогіка / Под ред. П.И. Пидкасистого – М., 1998

38. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Уч.пособие в 2кн. – М.: Изд-во ВЛАДОС, 1999 – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения.

39. Пінчукова Л.О. Батьківські збори з погляду тат і мам // Рідна школа. – 1992. - № 9-10.

40. Плавич В. П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу: навч.посіб. / В. П. Плавич; за ред. Т. М. Забанова; Одеський нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2005. - 256 с. - укр. та рос. мовами

41. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання/ за ред. Красовицького. – Київ-Іванофранківськ.: «ПЛАЙ» , 2000.

42. Практикум по основам психологи: тести та хрестоматія / Сост. – В.А.Мельников. – Сімферополь, 1997 – с.32-33, 53 – 55, 65-67.

43. Практична психодіагностика. Методики та тести: Навчальний посібник/ Укладач Д.Я.Райгородський – Самара, 1998

44. Психология и педагогика. Уч.пособие / Под ред. К.А.Абульхановой и др. – М., 1998

45. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Мн, 1999

46. Рувинський А.І., Соловйова А.Е. Психологія самовиховання. -М., 1982

47. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група «Основа» , 2005. – 128 с.

48. Сластенин В.А. Педагогика. – м., «Школа-Пресс», - с. 296-327.

49. Сухарський С. Освіта закордоння- Львов, 1995

50. Тагирова Г.С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудними подростками.- Педагогическое общество России, 2003

51. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч.посібник – К., 2000

52. Фіцула М.М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. Видання друге, доповнене, перероблене.-Тернопіль, 1999.

53. Харламов И.Ф. Педагогика. Учеб.пособие – М., 2000

54. Хуторской А.В. Современная дидактика. - М., 2002.

55. Цетлин B.C. Предупреждения неуспеваемости учащихся. - М., 1989.

56. Шванцара Й. Диагностика психического развития. - Прага, 1978.

57. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб., 1996.

ЗМІСТ

Передмова
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Методологія педагогіки. Логіка та методи педагогічного дослідження.
Тема 2. Особистість як предмет виховання. Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості.
Тема 3. Соціально-педагогічна характеристика педагогічно занедбаних учнів.
Тема 4. Історія педагогіки (колоквіум)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДИДАКТИКА
Тема 5. Принципи та закономірності навчання. Методи і засоби навчання, їх класифікація
Тема 6. Види та форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці. Урок – як основна форма організації навчання
Тема 7. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ
Тема 8. Сутність, рушійні сили процесу виховання. Загальні методи виховання
Тема 9. Напрями виховання. Основні організаційні форми виховної роботи
Тема 10. Виховання особистості в колективі
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА. ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 11. Класний керівник у школі
Тема 12. Порівняльна характеристика системи освіти України та зарубіжних країн
Список використаної літератури

Навчальне видання

Похожие статьи