Поделиться Поделиться

Список літератури з дисципліни

http://uapravo.net/data/base28/ukr28703/htm.

http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/page10.htm.

http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/page10.htm.

http://www.mon.gov.ua/education/average.

http://www.president.gov.ua/content/constitution.html.

1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 228 с.

1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 126 с.

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии : [монография] / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Педагогика. – 1989. – 192 с.

3. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

2. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. [для педагогів, виховників, молоді і батьків] / Григорій Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 191с.

4. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. [для педагогів] / Григорій Ващенко. – К. : Укр. вид. спілка, 1997. – 441 с.

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Олекса Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 568 с.

4. Вища освіта : Болонський процес : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дмитриченко М. Ф., Хорошун Б. І., Язвінська О. М., Данчук В. Д.]. – К. : Знання України, 2006. – 440 с.

5. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

6. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [Електронний ресурс] / Режим доступу :

6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

7. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. Кремень. – К : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

8. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ МОН України № 371 від 05 травня 2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу :

7. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, 2008. – 528 с.

8. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Слово, 2008. – .–

Т. 1. Історія зарубіжної педагогіки. – 816 с.

Т. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 816 с.

9. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

10. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу :

11. Закон України «Про позашкільну освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

12. Інструкція про організацію та діяльність гімназії // Інформ. зб. МОН України. – 1996. – № 1–2. – С. 49–53.

13. Інструкція про організацію та діяльність ліцею // Інформ. зб. МОН України. – 1996. – № 1–2. – С. 57–61.

14. Кіт Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Кіт, Г. Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 302 с.

9. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І. та ін.]; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

10. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рекомендації / [Бібік Н. М., Савченко О. Я., Байбара Т. М., Вашуленко М. С. та ін.]; за заг. ред. О. Я. Савченко. – К. : Початкова школа, 2002. – 128 с.

15. Косенко Ю. М. Загальна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Юлія Миколаївна Косенко. – Маріуполь : Новий світ, 2008. – 280 с.

16. Костюк Г .С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.

17. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

18. Левківський М.В. Історія педагогіки / Михайло Васильович Левківський. – К. : Центр учбової літератцри, 2008. – 190 с.

19. Лозова В І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002 – 400 с.

11. Лозова В. І. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. І. Лозова // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 11–16.

20. Мазоха Д. С. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

21. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки / О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко. – К. : Знання, 2003. – 450 с.

22. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

12. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с.

23. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К : МАУП, 2002. – 176 с.

24. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Укераїні / Людмила Андріївна Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.

25. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. –656 с.

13. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

14. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

15. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу :

16. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта; Книга Пам’яті України, 2000. – 368 с.

17. Онишків З.М. Основи школознавства / З.М.Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга. – Тернопіль : Богдан, 2003. – С. 3–20.

18. Онищук В. А. Урок в современной школе : пособ. [для учителей] / Василий Анисимович Онищук. – [2-е изд., перераб.]. – М. : Просвещение, 1986. – 160 с.

26. Орієнтовний зміст виховання в національній школі : методичні рекомендації / [за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – К. : ІЗМН, 1996 – 136 с.

19. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

27. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Степан Сергійович Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.

28. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – 252 с.

29. Педагогічний словник / [за ред. М. Д. Ярмаченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

30. Пермяков О. А. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. – К. : Знання, 2006. – 171 с.

20. Пєхота О. М. Особистісно-орієнтоване навчання : підготовка вчителя / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 271 с.

31. Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова КМ України від 05.09.1996 р. № 1074 // Інформ. зб. МОН України. – 1994. – № 7. – С. 3–12.

32. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова КМ України від 14.06.2000 № 946 // Інформ. зб. МОН України. – 2001. – № 6. – С. 3–20.

21. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 194 с.

33. Практикум з педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [за заг. ред. О. А. Дубасенюк]. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

22. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 – 4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 432 с.

23. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Х. : Колегіум, 2005. – 224 с.

34. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посіб. [для вчителів і методистів поч. навч.] / Олександра Яківна Савченко. – [2-е вид., доп., перероб.]. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.

35. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

36. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст] : в 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – (Энциклопедия образовательных технологий) – .–

Т. 1. – 816 с.

Т. 2. – 816 с.

37. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – 377 с.

38. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – 377 с.

39. Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес : особливості сучасних трансформаційних змін / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2004. – № 2. – С. 2–6.

40. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976.

41. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : в 2 т. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 1983. – С. 192 – 221.

42. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с.

43. Харламов И. Ф. Педагогика : учеб. пособ. [для студ. вузов] / Иван Федорович Харламов. – [4-е изд., перераб. и доп.] – М. : Гардарики, 2004. – 520 с.

44. Хуторской А. В. Современная дидактика : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. зав.] / Андрей Викторович Хуторской. – М. : Высшая школа, 2007. – 639 с.

45. Чайка В. Основи дидактики : Тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.

46. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання) : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. закл. освіти] / Володимир Чайка. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

47. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология воспитания / Надежда Егоровна Щуркова // Педагогика : учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2004. – Разд. ІІІ. – C. 592 – 597.

48. Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел : Метод. материал для шк. педагога / Надежда Егоровна Щуркова. – Владимир, 1993. – 69 с.

49. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

50. Якса Н. В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / Наталія Володимирівна Якса. – К. : Знання, 2007. – 358 с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →