Поделиться Поделиться

Список обов'язкової літератури для вивчення і конспектування

Базова

1. Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/ 2002 “Про Національну доктрину розвитку освіти”.

2. Вища освіта в Україні : реалії. тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 квітня 1996р. К., 1996.

3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с. 372 - 380.

4. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. - Харьков, 1993.

5. Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. - К.: Райдуга, 1994. - с. 33-36.

6. Зигерт В., Ланг Л. Руководство без конфликтов. - М.: Экономика, 1990.

7. Кузьмина Н.В. Понятие “педагогическая система” и критерии ее оценки: Методы пед. исследования: Учебн. пособие/ Под ред.

8. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: Монографія / За ред. Н.Г.Ничкало. - К. 1999.

9. Реформа и развитие высшего образования: Программный документ. ЮНЕСКО, 1995.

10. Положення про державний вищий навчальний заклад (р.4)// Освіта України : Інформаційний збірник Міністерства освіти . - 1997. - № 1.

11. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. - М: Высшая школа 1990.

12. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті . - К.: Шкільний світ, 2001.

Додаткова

1.Воронцов Г. Работа над рефератом: Учеб. Пособие. К, 2001.

2.Дюркгейм З. Социология образования. М., 1996.

3.Закон України “Про вищу освіту”. Науково-практичний коментар. - К., - 2002.

4.Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. - К., 1994.

5.Куницина В., Казаринова Н., Погольша В. Межличностное общение: Учеб. для вузов.СПб., 2002.

6.Маркова А.К. Психология прфессионализма. М., 1996.

7.Основы педагогики и психологии высшей школы. М: МГУ, 1986

8.Розов Н.С. Методологические принципы ценностного прогнозирования образования // Социально-философские проблемы образования. М., 1992.

9.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. М., 1995.

10.Фриш Г.Л. Документация (краткое практическое руководство по написанию управленческих справок). М - 1999.

ТЕМА 1ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

План семінарського заняття

1. Витоки походження педагогіки і етапи її розвитку

2. Педагогіка як наука її об'єкт, предмет і функції. 3. Основні категорії педагогіки.

Контрольні питання :

1 Витоки походження педагогіки і етапи її розвитку

2. . Педагогіка як наука її об'єкт, предмет і функції.

3. Основні категорії педагогіки

4. Основні тенденції розвитку освіти в умовах нової соціокультурної ситуації.

5. Методологічні основи педагогіки

6. Коли виникла педагогіка , як наука ?

7. Як окреслювалося коло дослідження педагогіки ?

8. Що було методологічною основою педагогічних теорій ?

Методичні рекомендації

Методологічні основи педагогіки Загальнокультурне значення педагогіки. Основні тенденції розвитку освіти в умовах нової соціокультурної ситуації. Завдання сучасної педагогіки. Педагогіка як область гуманітарного, антропологічного, філософського знання. Об'єкт, предмет і функції педагогіки. Категоріальний апарат педагогіки: виховання, навчання, освіта, самовиховання, педагогічний процес, соціалізація, педагогічна технологія, педагогічна діяльність. Склад і система педагогічних наук. Методологічні основи педагогіки. Завдання сучасної педагогічної науки.

Цілісний педагогічний процес і його основні характеристики. Педагогічний процес - динамічно розвиваюча цілісність, відкрита система. Цілісність педагогічного процесу, як взаємодія його основних компонентів. Джерела й рушійні сили педагогічного процесу. Закономірності й принципи цілісного навчально-виховного процесу. Інтегральні якості особистості і їхня роль у визначенні змісту цілісного педагогічного процесу. Педагогічні умови цілісності навчально-виховного процесу.

Література

Базова

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с. 372 - 380.

2. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. - Харьков, 1993.

3. Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. - К.: Райдуга, 1994. - с. 33-36.

4. Зигерт В., Ланг Л. Руководство без конфликтов. - М.: Экономика, 1990.

5. Кузьмина Н.В. Понятие “педагогическая система” и критерии ее оценки: Методы пед. исследования: Учебн. пособие/ Под ред

Додаткова

1.Воронцов Г. Работа над рефератом: Учеб. Пособие. К, 2001.

2.Дюркгейм З. Социология образования. М., 1996.

3.Закон України “Про вищу освіту”. Науково-практичний коментар. - К., - 2002.

Тема 2ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ

План семінарського заняття

1. Предмет и завдання дидактики.

2. Поняття про процес навчання .

З. Освітній процес у вузі

Контрольні питання

1. Категорії дидактики.

2. Цілі і зміст освіти, навчання.

3. Види навчання

4. Принципи навчання, методи.

5. Засоби навчання, їх характеристика, форми навчання.

6. Цілі навчання в системі цілей виховання особистості, що розвивається, майбутнього фахівця.

7. Інноваційні процеси в сучасній вищій освіті

8. Двосторонній і особистісний характер навчання

9. Навчання як співтворчість викладача й студента.

Теми доповідей

1 Дидактика та ії категорії

2. Навчання , як спосіб самореалізації людини.

Методичні рекомендації

Предмет и завдання дидактики. Категорії дидактики. Цілі і зміст освіти, навчання. Поняття про процес навчання . Види навчання. Принципи навчання, методи. Засоби навчання, їх характеристика, форми навчання.
Освітній процес у вузі. Інноваційні процеси в сучасній вищій освіті. Цілі навчання в системі цілей виховання особистості, що розвивається, майбутнього фахівця.

Навчання й освіта як предмет дидактики вищої школи. Закономірності й принципи навчання. Специфіка реалізації загально дидактичних принципів у системі вузівського навчання.Сутність, рушійні сили й логіка процесу навчання. Навчання як взаємодія культур: культури, «закодованої» у навчальних текстах, культури студентів і особистісної культури викладача. Двосторонній і особистісний характер навчання. Взаємодія «викладання - навчання» як центральне дидактичне відношення.

Навчання як співтворчість викладача й студента.

Література

Базова

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с. 372 - 380.

2.Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. - Харьков, 1993.

3.Державна національна програма “Освіта” Україна ХХІ століття. - К.: Райдуга, 1994. - с. 33-36.

Додаткова

1.Маркова А.К. Психология прфессионализма. М., 1996.

2.Основы педагогики и психологии высшей школы. М: МГУ, 1986

3.Розов Н.С. Методологические принципы ценностного прогнозирования образования // Социально-философские проблемы образования. М., 1992.

4.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. М., 1995.

Тема 3.ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.

План семінарського заняття

1.Освіта як спосіб входження людини в світ науки і культури.

2.Психологічні основи теорії навчання.

3.Зв'язок теорії навчання з психофізіологією та психологією навчання.

Контрольні питання :

1. В чому має прояв спосіб входження людини в світ науки і культури?

2.В чому визначалася вікова динаміка розвитку людини в процесі освіти?

3.Психологічні основи теорії навчання

4. Навчання, навчальний процес. Треба це розкрити.

5. Розумова діяльність та її розвиток. Розкрити

6.Зв'язок теорії навчання з психофізіологією та психологією навчання..

7.Педагогічний зміст зв’язку теорії навчання у вищій школі з закономірностями психофізіології та психології.

8.Інформаційна криза. Розкрити поняття

Теми доповідей :

1.Освіта як входження в світ науки і культури.

2. Вікова динамика розвитку людини в процесі освіти.

Методичні рекомендацій

Освіта як спосіб входження людини в світ науки і культури. Освіта як система і процес. Вікова динаміка розвитку людини в процесі освіти. Психологічні основи теорії навчання. Навчання, навчальний процес, розумова діяльність та її розвиток. Зв'язок теорії навчання з психофізіологією та психологією навчання. „Інформаційна криза”, пов’язана з наростанням протиріччя між надмірно високою інформаційною насиченістю навчальних програм та відносно низькою здібністю мозку людини сприймати інформацію у великих розмірах. Педагогічний зміст зв’язку теорії навчання у вищій школі з закономірностями психофізіології та психології.

Література

Базова

1.Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/ 2002 “Про Національну доктрину розвитку освіти”.

2.Вища освіта в Україні : реалії. тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 квітня 1996р. К., 1996.

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с. 372 - 380.

4.Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. - Харьков, 1993.

Додаткова

1.Воронцов Г. Работа над рефератом: Учеб. Пособие. К, 2001.

2.Дюркгейм З. Социология образования. М., 1996.

3.Закон України “Про вищу освіту”. Науково-практичний коментар. - К., - 2002.

4.Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. - К., 1994.

← Предыдущая страница | Следующая страница →