Поделиться Поделиться

Становлення превентивної педагогіки в Україні

У вітчизняній літературі ще з часів Київської Русі знаходимо думки щодо запобігання відхилень у поведінці. Це насамперед „Повчання” Володимира Мономаха, в якому визначаються основні засоби запобігання лінощам, привчання до праці, тактовне і гуманне ставлення до оточуючих. „Домострой” включає 164 правила поведінки, які слід засвоїти з дитинства.

Проблему відхилень у поведінці дітей з ХVІІІ ст. досліджували багато вчених, зокрема І.Бецкой, М.Новиков, О.Радищев. Г.Сковорода вважав, що моральні вади та інші відхилення в поведінці людини породжуються суспільними умовами, неправильним вихованням, неосвіченістю. У правильному вихованні дитини з перших днів її життя філософ вбачає основу профілактики відхилень та протиправних дій.

Певний внесок у розвиток теорії відхилень у формуванні особистості дитини у другій половині ХІХ ст. внесли такі вчені, як М.О.Добролюбов, Д.І.Писарєв, М.І.Пирогов, К. Д.Ушинський,О.М.Острогорський.

Цікавими є погляди М.І.Пирогова, який вимагає від вихователів шанобливо ставитися до вихованців, ураховувати всі обставини здійснення поганих вчинків і призначати відповідне покарання. К.Д.Ушинський серед засобів морального виховання відзначав приклад, педагогічний такт, похвалу, покарання.

О.Духнович розумів, що на формування поведінки дитини впливають природні нахили і навколишнє середовище. Він рекомендував нешаблонні підходи до фізично слабких дітей та дітей із затримками у психічному розвитку; покарання до дітей, вважав він, треба застосовувати тактовно, обережно. Але в окремих випадках вчений допускав можливість фізичних покарань, що суперечило його гуманістичним поглядам.

В 30-і роки особливо успішно розвивався соціально-педагогічний напрямок соціальної й корекційно-реабілітаційної роботи, представлений такими талановитими педагогами, як А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий. У своїй блискучій дослідно-експериментальній роботі вони, по суті справи, заклали й розвили основні принципи, методи й зміст соціальної педагогіки, соціальної роботи з дітьми й підлітками, у тому числі й важковиховуваними, де найважливішим фактором виховної й корекційно-реабілітаційної роботи виступає створена й організована педагогом середовище, що виховує. При цьому С. Т. Шацкий створював таке середовище у відкритому соціумі за місцем проживання, а А. С. Макаренко - у дитячої колонії.

Сьогодні інтенсивно вивчається наукова спадщина А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинського та інших основоположників сучасної педагогіки.


Література:

1. Архипова С.П., Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник. - Черкаси – Ужгород: „Мистецька лінія”, 2002.-268с.

2. Деев В.Г., Деева Т.К. К вопросу о характеристике отрицательных социальных факторов и условий, обуславливающих педагогическую запущенность // Факторы педагогической запущенности и психологические вопросы коррекции делинквентного поведения несовершеннолетних.- Воронеж: Воронежский государственный педагогический институт, 1983.- С.25-31.

3. Дубинин Н.П., Карпец И.И.., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность / О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения. - М., 1982.- 304 с.

4. История социальной педагогики: Хрестоматия – учеб.: Учеб.пособие/ Под ред.М.А.Галагузовой.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000.-544с.

5. Оржеховська В. М.Проблеми превентивного виховання неповнолітніх у сучасних умовах // Світ виховання. - 2004.—№ 2.

6. Оржеховська В. М., Пилипенко О. /. Концепція превентивного виховання дітей і молоді //Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки. -К..: 2002.- С. 273-278.

7. Попов В.А. Предмет и задачи превентивной педагогики // Педагогика, 1990.- №9.- С.53-57.

8. Превентивна педагогіка: Науково-методичний посібник / За ред. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І. – Ізмаїл, 2006. – 283 с.

9. Превентивная педагогика: Учебное пособие. КондрашоваЛ.В.. - К.: Вища школа, 2005

10. Словарь по социальной педагогике.:Учеб. Пособие для студ.высш.учеб. заведений/Авт.- сост. Л.В.Мардахаев.- М.:Издательский центр “Академия”, 2002.-368с.

11. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / В.М.Оржеховська, В.Є Виноградова-Бондаренко та інш. – Переяслав-Хмельницький. – 2003. 64 с.

12. Тарас А.Е. Педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних.- Минск: Народная асвета, 1982.- 64с.

Питання для самоконтролю:

1. Значення превентивної педагогіки для розвитку цілісної захисної діяльності дитини.

2. Сутність категорій превентивної педагогіки.

3. Превентивна педагогіка в системі наук.

← Предыдущая страница | Следующая страница →