Поделиться Поделиться

Статут вищого навчального закладу

Примірний статут вищого навчального закладу (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.03 № 60)

07.08.2007 14:12

ПОГОДЖЕНО.
Міністерство освіти і науки України
Заступник державного секретаря
______________________ (ініціали, прізвище)
“_____”_________________ 200_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади)

__________________________________

(посада особи, що затверджує статут)
__________________________________
(ініціали, прізвище посадової особи, що затверджує
статут)
“_____”________________ 200_ р.

Статут
____________________________________________________________________(назва вищого навчального закладу – університету, академії,
інституту, консерваторії, коледжу, технікуму, училища в родовому відмінку)
____________________________________________________________________

(організаційно-правова форма вищого навчального закладу)
Прийнято Загальними зборами (конференцією) трудового колективу від
“____”_________________200_ р.
1. Загальна частина
1.1. Даний Статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до
чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
____________________________________________________________________
(повна і скорочена назва вищого навчального закладу),
____________________________________________________________________
створеного (вказується номер і дата рішення про створення вищого навчального закладу)
1.2. Місцезнаходження вищого навчального закладу
____________________________________________________________________
(вказується юридична адреса - поштовий індекс, область, місто, назва вулиці, номер будинку, номери телефонів, електронна пошта)
1.3. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями
висококваліфікованих фахівців для
____________________________________________________________________
(вказуються галузі народного господарства, освіти, культури, охорони здоров’я тощо, для яких ведеться підготовка фахівців)
1.4. Головними завданнями вищого навчального закладу є:
____________________________________________________________________
(головні завдання визначаються Законом України "Про вищу освіту")
. Для вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих центральним органам
виконавчої влади (крім Міністерства освіти і науки України), вищих навчальних закладів, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності
103
1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії
(колегії Міністерства освіти України) від “_____” ____________ за № _______
про наслідки акредитації (ліцензування[191])
____________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу)
віднесений до вищих навчальних закладів ________________ рівня акредитації,
має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
____________________________________________________________________
(вказуються освітньо-кваліфікаційні рівні відповідно до чинного законодавства)

1.6. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, мас відокремлене
майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.7. Вищий навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
1.8. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності вищого закладу освіти і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються вищим навчальним закладом.

Структурними підрозділами вищого навчального закладу є:_____________

2. Права та обов’язки власника (власників)
У даному розділі вказуються повноваження щодо управління вищим навчальним закладом[222]:
• для державних вищих навчальних закладів – повноваження центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад;
• для вищих навчальних закладів, які перебувають у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим та комунальних вищих навчальних закладів -повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
• для приватних вищих навчальних закладів - повноваження їх власників.
3. Обсяг цивільної правоздатності
3.1. Цивільна правоздатність вищого навчального закладу виникає з
моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов’язків.
3.2. Вищий навчальний заклад має право:
____________________________________________________________________
(вказуються права вищого навчального закладу відповідно до законодавчих та нормативних актів щодо навчальної, наукової, фінансової, виховної, організаційної, соціальної, кадрової, міжнародної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності, організації навчального процесу, володінню та управлінню майном, земельними ділянками тощо)
3.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний:
____________________________________________________________________
(вказуються обов’язки вищого навчального закладу відповідно до законодавчих та нормативних актів щодо навчальної, наукової, фінансової, виховної, організаційної, соціальної, кадрової, міжнародної,зовнішньоекономічної та іншої діяльності, організації навчального процесу, володінню та управлінню майном, земельними ділянками тощо)
3.4. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та
осіб, що навчаються у вищому навчальному закладі визначаються відповідно до
законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.
3.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування вищого
навчального закладу педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
особам, що навчаються можуть бути надані додаткові права та обов’язки.
___________________________________________________________________
(наводиться їх перелік)
4. Управління вищим навчальним закладом[222], права та обов’язки керівника вищого навчального закладу
4.1. Управління вищим навчальним закладом[222] здійснюється на основі принципів:
• автономії та самоврядування;
• розмежування прав, повноважень та відповідальності власника
(власників), органів управління вищою освітою, керівництва вищого
навчального закладу та його структурних підрозділів;
• поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
• незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
4.2. Автономія[170] та самоврядування вищого навчального закладу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:
____________________________________________________________________
(вказуються права відповідно до Закону України "Про вищу освіту")
4.3. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу
здійснює його керівник-ректор (президент), начальник, директор тощо.
4.4. Керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому
повноважень:
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження керівника вищого навчального закладу відповідно до Закону України "Про вищу освіту", інші його права і обов’язки)
4.5. У вищому навчальному закладі діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі і дорадчі органи.
____________________________________________________________________
(вказуються склад, функції, повноваження наявних у вищому навчальну закладі органів та порядок обрання представників до їх складу)
5. Органи громадського самоврядування
5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого
навчального закладу є загальні збори (конференція) трудового колективу.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання вищого колегіального органу громадського самоврядування та його роботи)
5.2. Загальні збори (конференція):
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження вищого колегіального органу громадського самоврядування)
5.3. Органом громадського самоврядування факультету у вищому
навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є збори
(конференція) трудового колективу факультету.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання органу громадського самоврядування та його роботи)
5.4. Загальні збори (конференція) факультету:
____________________________________________________________________
(вказуються повноваження вищого колегіального органу громадського самоврядування факультету)
5.5. У вищому навчальному закладі створюються і діють органи
студентського самоврядування у формі ________________ (сенат, парламент,
старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради
тощо).
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
(конференція) студентів вищого навчального закладу.
____________________________________________________________________
(вказується порядок скликання вищого органу студентського самоврядування та його повноваження)
5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
____________________________________________________________________
(вказуються основні завдання)
6. Майно та кошти вищого навчального закладу
6.1. За вищим навчальним закладом державної або комунальної форми власності з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом закріпляються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше необхідне майно.
6.2. Майно, що знаходиться у державній або комунальній власності та передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.
6.3. Майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності, що забезпечує їх статутну діяльність, не може бути предметом застави.
6.4. За вищим навчальним закладом, заснованим на приватній формі власності, з метою забезпечення діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та його організаційно- правової форми власником (власниками) закріплюються на правах оперативного управління або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно. Розмір статутного фонду складає ____________ грн.
Статутний фонд вищого навчального закладу включає майно та обігові
кошти.
6.5. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
6.6. Фінансування вищих навчальних закладів, що перебувають у власності
Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної
форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
6.7. У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності
створюються:
• загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного (місцевого)
замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
• спеціальний фонд, який формується за рахунок:
• коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними
договорами з юридичними і фізичними особами;
• доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
• безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
• надходжень за виконання госпдоговірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;
• інших доходів згідно з чинним законодавством.
6.8. Оплата праці у вищому навчальному закладі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.
6.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників вищого навчального закладу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує керівник вищого навчального закладу.
6.10. Фінансування діяльності вищого навчального закладу приватної
форми власності здійснюється його власником (власниками).
Джерелами формування майна і фінансування вищого навчального закладу приватної форми власності є:
• кошти, одержані за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
• кошти, одержані за науково-дослідні, науково-технічні роботи, виконані вищим навчальним закладом за договорами з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;
• грошові і матеріальні внески Засновника;
• позикові кошти;
• благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
• кошти, отримані від іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.
6.11. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, вищому навчальному закладу для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і не оподатковуються.
7. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності
7.1. Вищий навчальний заклад державної форми власності, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, органів Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
7.2. Вищий навчальний заклад самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
7.3. Ректор та головний бухгалтер вищого навчального закладу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної
звітності.
7.4. Аудит діяльності вищого навчального закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.
8. Концепція[190] освітньої діяльності
8.1 Освітня діяльність вищого навчального закладу ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державній
національній програмі "Освіта"("Україна XXI століття").
Концепція[190] освітньої діяльності має містити цілі. принципи, цільові
програми освітньої діяльності вищого навчального закладу та засоби їх
реалізації.
9. Порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу
9.1. Зміни та доповнення до Статуту вищого навчального закладу
вносяться за поданням вченої (педагогічної) ради вищим органом громадського
самоврядування (загальними зборами чи конференцією трудового колективу).
9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
10. Порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення)
вищого навчального закладу здійснюються згідно з чинним законодавством.
10.2. Ліквідація вищого навчального закладу здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної
комісії входять представники органу управління майном та вищого навчального
закладу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви
претензій кредиторам визначає орган управління майном.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління вищим навчальним закладом[222]. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс вищого навчального закладу і подає його
органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних
відносинах з вищим навчальним закладом, що ліквідується, повідомляються
про його ліквідацію у письмовій формі.
10.4. Під час ліквідації та реорганізації вищого навчального закладу,
вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Підпис керівника вищого
навчального закладу (Прізвище, ініціали)
(печатка навчального вищого закладу)

Похожие статьи