Поделиться Поделиться

Структура акредитаційної справи

Акредитаційна справа[169] навчального закладу готується у 2-х примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією сторінок.

Один примірник подається на розгляд до МОН, другий – навчальний заклад залишає у себе.

1. Зміст акредитаційної справи спеціальності

Акредитаційна справа[169] формується у наступній послідовності.

1.1 Заява на проведення акредитаційної експертизи (додаток1).

1.2. Титульний лист (додаток 2).

1.3. Зміст акредитаційної справи з зазначенням сторінок.

1.4. Установчі документи:

- ліцензія;

- сертифікат;

- копія рішення про створення навчального закладу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію університету;

- копія довідки про включення університету до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія довідки про ідентифікаційний номер;

- копії документів, що засвідчують право власності;

- довідка банківської установи про сформований статутний фонд університету;

- висновок органів державного пожежно-технічного нагляду;

- висновок санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленими вимогам, нормам і правилам;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство ректора університету: дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь та вчене звання, першої сторінки паспорта

1.5. Звіт про діяльність за заявленою на акредитацію спеціальністю (розглянутий на вченій раді, підписаний ректором і скріплений печаткою), який містить наступне:

1.5.1. Розділ “Кадрове забезпечення”, що містить дані про:

- завідувача випускаючої кафедри спеціальності (додаток 3);

- науково-педагогічні (педагогічні) працівники випускаючої кафедри (додаток 4); у графі 2 для сумісників після “по-батькові” цифрами позначається розмір місячної ставки, наприклад: 0,25; 0,5);

- науково-педагогічний (педагогічний) персонал інших кафедр, який бере участь у підготовці фахівців спеціальності, що акредитується (у табличній формі, додаток 5).

1.5.2. Розділ “Навчально-методичне забезпечення”, який містить:

- освітньо-кваліфікаційну характеристику (ОКХ) фахівця, освітньо-професійну програму (ОПП) спеціальності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, що акредитується, за якими здійснювалася підготовка фахівця протягом всього періоду навчання[203] (за наявності державного стандарту дається посилання на нього, за його браком самостійно розробляє ОКХ та ОПП, які погоджуються з Науково-методичною комісією за напрямом, Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства науки України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України і затверджується ректором університету);

- навчальний план[202] (складений за типовою формою затвердженою Міністерством освіти і науки України, погоджений та затверджений аналогічно ОКХ та ОПП);

- відомості про наявність та повноту робочих програм навчальних дисциплін (додаток 6);

- відомості про методичне забезпечення підготовки курсових і дипломних робіт (додатки 7, 8);

- відомості про програми практичної підготовки (в якому семестрі проводиться практика, її тривалість; наявність програмних практик; наявність баз для проведення практик) та державних іспитів.

1.5.3. Розділ “Система виховної роботи”.

1.5.4. Розділ “Матеріально-технічне забезпечення”, в якому подаються:

- загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності (інфраструктура; площі приміщень, обладнання, що використовується у навчальному процесі) (додаток 9).

1.5.5. Порівняльну таблицю критеріїв та вимог до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів (додаток 10).

1.5.6. Результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних, та фахових дисциплін (по 3-4 дисциплінам кожного блоку з повним охопленням студентів на курсі) (додаток 11).

1.5.7. Загальна характеристика університету (додаток 12).

1.5.8. Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей (додаток 13).

1.6.9. Контингент студент спеціальності, що акредитується (додаток 14)

Акредитація[169] напряму (спеціальності) вимагає постійної праці кафедр у міжакредитаційний період, результати якої мають віддзеркалюватись у щорічному звіті про самоаналіз діяльності відповідно до ліцензійних та акредитацій них норм та вимог.

Самоаналіз потрібен ВНЗ для того, щоб впевнитись у відповідності показників своєї роботи Критеріям акредитації та вимогам нормативних документів, які регламентують роботу ВНЗ.

Матеріали самоаналізу спеціальності повинні включати інформацію, передбачену п.9 "Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

У випадку акредитації ВНЗ за певним рівнем до цієї Інформації додаються відомості, пойменовані в пункті 10 "Положення про акредитацію ВНЗ...".

Показники діяльності ВНЗ з організації підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, мають повністю відповідати Критеріям та вимогам до акредитації підготовки фахівців відповідних рівнів, які затверджені ДАК України. Якщо показники діяльності ВНЗ не відповідають вимогам ДАК, або у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності, вищому навчальному закладу в акредитації відмовляється.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умов усунення недоліків, але не раніше, ніж через рік після прийняття такого рішення.

Самоаналіз - це системний та комплексний аналіз всіх складових діяльності ВНЗ, його структурних підрозділів, який проводить сам ВНЗ з метою визначення відповідності показників його діяльності вимогам чинних нормативних документів щодо акредитації. Самоаналіз як форма самоконтролю здійснюється у рік проведення акредитації. Аналізуються показники роботи ВНЗ за останні три роки.

Звіт про самоаналіз складає першу частину акредитаційної справи спеціальності, яку ВНЗ подає до ДАК разом з заявою про проведення акредитації.

Для організації проведення самоаналізу у ВНЗ має бути виданий наказ, який встановлює задачі колективу ВНЗ або факультету для проведення самоаналізу, призначає відповідальних та встановлює терміни виконання запланованих заходів.

Звіт про самоаналіз складається з текстової частини та таблиць. Перелік та зміст розділів звіту про самоаналіз ВНЗ та самоаналіз спеціальності наведені нижче.

Структура звіту про самоаналіз[219]:

1. Загальна характеристика напряму підготовки (спеціальності)
2. Формування контингенту студентів
3. Зміст підготовки фахівців
4. Організація навчально-виховного процесу
5. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
6. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
8. Якість підготовки і використання випускників
9 Характеристика наукової діяльності та роботи докторантури й аспірантури
10 Міжнародні зв’язки з навчальними закладами та організаціями
11 Заходи з усунення зауважень контролюючих державних органів
12 Відповідність досягнутого рівня освітньої діяльності вимогам акредитації

Зразок титульного листа та вимоги до змісту розділів подано нижче.

Похожие статьи