Поделиться Поделиться

Структура курсового і дипломного проектів. Вимоги до оформлення курсових і дипломних проектів

ВИМОГИ:

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати задачам навчального курсу і тісно погоджуватися з практичними потребами конкретної спеціальності. Студенти самостійно вибирають тему за розробленою кафедрою тематикою курсового проектування. Студентам, які не обрали тему курсового проекту у встановлений термін, викладач визначає тему самостійно.

При написанні курсового проекту (роботи) слід прагнути до стислих і точних формулювань у викладенні кожного питання, уникати дублювання. Курсовий проект повинен бути ретельно відредагованим, в кінці проекту повинен стояти підпис студента і дата завершення його оформлення.

Загальними вимогами до курсового проекту є актуальність обраної теми, науковий підхід до вирішення проблемних питань, практична значимість пропозицій, а також чіткість побудови його структури, логічна послідовність викладу матеріалу, обгрунтованість висновків і рекомендацій, гарне оформлення.

Дипломна (випускна) робота є заключним етапом навчання у вищому навчальному закладі і призначена для формування у студентів уміння під керівництвом наукового керівника провести науково-дослідну роботу за визначеною темою. Дипломна (випускна) робота повинна показати уміння і здатність майбутнього фахівця самостійно працювати зі спеціальною літературою, використовувати внутрішню і зовнішню інформацію, застосовувати різні, економічні методи дослідження, використовувати комп'ютерні програми, виконувати аналіз, робити розрахунки, вміти узагальнювати і давати рекомендації, використовуючи комплекс методів дослідження.

Для оцінки якості наукових студентських робіт існують загальні та специфічні з окремих наук критерії.. Так, серед показників значущості дослідження можуть бути актуальність теми; її теоретична та практична значимість; самостійність дослідженої експериментальної роботи; новизна підходу та одержаних результатів, поінформованість автора про стан питання в теорії та практиці проблеми; вивчається обгрунтованість, адекватність методів дослідження предмету, що вивчається, достатньо розробленого дослідницького апарату; чітке оформлення тексту, висновків, рекомендацій; володіння мовою науки, поняттями .

Приклад структури курсової та дипломної роботи така:

Вступ. Дається обґрунтування проблеми, теми, вказується мета, об'єкт, предмет, завдання, методи, етапи дослідження, формулюється гіпотеза.

Розділ перший. Аналізується стан проблеми в теоретичних роботах та попередній практиці.

Розділ другий. Аналізуються власні спостереження, одержані дані, результати експериментальної роботи.

Висновки. Формулюються загальні висновки та практичні рекомендації.

Список використаної літератури.

Додатки. Додаються схеми, анкети, таблиці тощо.

У курсовій і особливо в дипломній роботі значну роль відіграє проведення експерименту. Експеримент повинен ретельно готуватись, продумуватися й плануватися. Існують деякі загальні прийоми постановки й проведення експерименту:

I етап - визначення мети і завдання експерименту, його підготовка;

II етап - формулювання гіпотези про очікувані результати та можливі теоретичні залежності; проведення констатуючого експерименту;

III етап - планування й проведення експерименту з перевірки гіпотези, формуючий експеримент;

IV етап - обробка результатів і їх коментування, інтерпретація, формулювання висновків.

V педагогіці розрізняють два рівні досліджень: емпіричний і теоретичний. На першому рівні встановлюють нові наукові факти, на основі узагальнення яких формулюють емпіричні закономірності На другому рівні висуваються й формулюються основні, загальні закономірності, що дозволяють пояснити раніше відкриті факти, а також передбачити факти та явища, що відбудуться в майбутньому.

Похожие статьи