Поделиться Поделиться

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ШКОЛОЗНАВСТВО» ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Види роботи (години) І модуль ІІ модуль Разом
Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота
Разом

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

Модулі І ІІ Разом (балів)
Бали 0 – 50 0 – 50 0 - 100
Лекції 0 – 10 0 – 15 0 - 25
Практичні заняття 0 – 10 0 – 5 0 - 15
Самостійна робота 0 – 25 0 – 25 0 -50
Реферат 0 – 5 0 – 5 0 - 10
Підсумковий контроль     залік

Шкала оцінювання якості знань студентів:

90 – 100 балів – відмінно (А);

75 – 89 балів – добре (ВС);

60 – 74 балів – задовільно (DE);

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

0 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

A (Відмінно) 90 – 100 Видатна робота з мінімальними помилками
B (Добре) 83 – 89 Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
C (Добре) 75 – 82 В цілому хороша робота, але з помітними помилками
D (Задовільно) 68 – 74 Пристойно, але із мінімальними помилками
E (Достатньо) 60 – 67 Задовольняє мінімальні вимоги
FX (Не прийнято) 35 – 59 Необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання (доопрацювати)
FF (Не прийнято) 0 – 34 Необхідна значна подальша робота (переробити)

ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» // Голос України. – 1996. – 25 квітня.
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 15.
 3. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 8.
 4. Про концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2002. – № 2.
 5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33
 6. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 1, 2.
 7. Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи //Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 6.
 8. Про затвердження Примірного Статуту загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – №23.
 9. Положення про шкільний методичний кабінет // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1987. – № 6.
 10. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 3,4.
 11. Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 22.
 12. Про внесення змін до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – № 21,22.
 13. Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України . – 2003. – № 24.
 14. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. – № 6.
 15. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу// Інформаційний збірник Міністерства освіти України . – 2001. – № 8.
 16. Онишків З.М. Основи школознавства / З.М. Онишків. – Тернопіль, 2003.
 17. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Основи управління школою / Є.М. Павлютенков, В.В. Крижко. – Харків, 2006.

Додаткова

1.Аніскіна Н. Створити нові освітні орієнтири: упровадження держстандартів загальної середньої освіти: осмислення змін управлінської діяльності / Н. Аніскіна // Управління освітою. – 2013. - № 15. – С. 15–19.

2.Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах / В.М. Бегей. - Львів, 1995.

3.Березняк Е.С. Руководство современной школою / Е.С. Березняк. – М., 1983.

4.Бойко Н. Інтерактивне управління закладами освіти Н. Бойко // Директор школи. – 2013. - № 19. – С. 4–18.

5.Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школы: дидактический аспект / В.И. Бондарь. – К., 1987.

6.Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика / Ю.В. Васильев. – М., 1990.

7.Внутришкольное управление: вопросы теории и практики / Под. ред. Т.И. Шамовой. – М., 1991.

8.Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація / Н.П. Волкова. – К., 2006.

9.Волкотруб Г. Вивчення ділових паперів у школі: правила складання і вправи / Г. Волкотруб. – К., 2003.

10.Гамаюнов В.Г. Дидактичний менеджмент: навчаюче управління / В.Г. Гамаюнов. – Х., 2004.

11.Городова Н.М. Планування роботи закладу освіти / Н.М. Городова. – Х., 2004.

12.Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб’язко. – К.,1990.

13.Довідник управлінця. – К., 2005.

14.Ерошин В.И. Школьная экономика / В.И. Ерошин. – М., 1995.

15.Єльникова Г. Управлінська компетентність / Г. Єльникова. – К.,2005.

16.Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти / І.П. Жерносек. – К.,2000.

17.Жерносек І.П. Плани роботи школи / І.П. Жерносек // Рідна школа. – 1993.– № 9. – С. 62-66.

18.Как руководить коллективом // Все для вчителя. – 1997. – № 12. – С. 5.

19.Канафоцька Г. Нова модель управління школою в контексті менеджменту творчості / Г. Канафоцька // Директор школи. – 2012. – №14. – С. 4–10.

20.Карамушка Л.М. Психологія управління закладами освіти / Л.М. Карамушка. – К., 2000.

21.Караковский В.А. Директор-учитель-ученик / В.А. Караковский. – М., 1982.

22.Касьянова О.М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О.М. Касьянова. – Х., 2004.

23.Книга для вчителя історії, етики, основ правознавства: Довідкові матеріали для організації роботи вчителя. – Харків., 2006.

24.Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту / Н.Л. Коломінський. – К., 1996.

25.Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті: соціально-психологічний аспект / Н.Л. Коломінський. – К.,2000.

26.Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школою / Ю.А. Конаржевский. – М., 1986.

27.Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент / Ю.А. Конаржевский. – М., 1992.

28.Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения / М.И. Кондаков. - М.,1982.

29.Лустенко І.І. Імідж керівника, або поради Мері Поппінс щодо сучасного управління / І.І. Лустенко // Управління школою. – 2012. – №7-9. – С. 17–23.

30.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків., 2004.

31.Методична служба в школі. – Тернопіль, 2003.

32.Мицька М. Управління інноваційними процесами / М. Мицька // Директор школи. – 2013. - № 15. – С. 41–53.

33.Науково-методичні проблеми формування оптимального педагогічного клімату у шкільному колективі. – К., 2000.

34.Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків., 2004.

35.Начинайте день с радости (по материалам зарубежной печати) //Все для вчителя. – 1997. – № 17. – С. 58–59.

36.Ніколюк Л. Нетрадиційні форми педагогічної ради / Л. Ніколюк // Завуч. – 2012. - №9. – С. 17–18.

37.Овечкіна Т. Проектна діяльність ЗНЗ / Т. Овечкіна // Директор школи. – 2013. - № 20. – С. 4–24.

38.Організація засідань педагогічної ради: нормативно-правові документи / Практика управління закладами освіти. – 2013. – №1. – С. 18–29.

39.Орієнтовний алгоритм аналізу наказу по школі // Все для вчителя. – 1997. – № 12. – С. 4.

40.Остапчук О. Стратегія розвитку навчального закладу / О. Остапчук // Директор школи. – 2012. – №12. – С. 4–11.

41.Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект / Н.М. Островерхова, Л.І. Даниленко. – К., 1995.

42.Павлютенков Е.М., Крыжко В.В. Рабочая книга руководителя школы / Е.М. Павлютенков, В.В. Крыжко .– Запорожье, 1994.

43.Пастовенський О. Делегування управлінських функцій / О. Пастовенський // Управління освітою. – 2013. - № 8. – С. 4–7.

44.Педагогічний пошук / Упоряд. І.М.Баженова. – К.,1998.

45.Пеньков В. Програма розвитку школи / В. Пеньков // Завуч. – 2012. – №11. – С. 11–12.

46.Пикельная В.С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект) / В.С. Пикельная. – М., 1990.

47.Пилипченко Н. Комунікація в управлінській діяльності керівника / Н. Пилипченко // Директор школи. – 2013. – 319. – С. 54–57.

48.Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л.Л. Момот.– К.,1990.

49.Перелік нормативних документів з управління ЗНЗ / Упоряд. Л.Галіцина. – К., 2005.

50.Поза межами можливого: школа якою вона є / За ред.М. Мосієнко. – К., 2004.

51.Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління / Т.С. Рабченюк. – К., 2005.

52.Раченко И.П. Научная организация педагогического труда / И.П. Раченко. - М., 1972.

53.Смоловик В.В. Искусство управления / В.В. Смоловик. - К., 1982.

54.Сунцов Н.С. Управление общеобразовательной школой. Вопросы теории и практики / П.С. Сунцов. – М., 1982.

55.Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи / В.О. Сухомлинський. – К., 1988.

56.Черновол-Ткаченко Р.І. Техніка управлінської діяльності: методика проведення нарад / Р.І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2013. – №13-15. – С. 89–95.

57.Шамова Т.И. Исследовательский подход в управлении школою / Т.И. Шамова. –М., 1992.

58.Шубин Н.А. Внутришкольный контроль / Н.А. Шубин. - М., 1977.

59.Яковцева І. Експертне самооцінювання професійної діяльності педагога / І. Яковцева // Завуч. – 2013. – №20. – С. 18–21.

60.Яланська С. Проблема управління якістю освіти в школі: самоаналіз педагогічної діяльності / С. Яланська // Управління освітою. – 2013. – №17. – С. 1–7.

Інтернет-ресурси

http://www.osvita.org.ua/

www.osvita.in.ua

www.osvita.ua

http://www.mon.gov.ua/

www.inter-pedagogika.ru/index.php

← Предыдущая страница | Следующая страница →