Поделиться Поделиться

Структура навчальної програми вузівської дисципліни

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів, на підставі навчального плану складається робоча навчальна програма з дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу.

При визначенні обсягу робочої програми слід врахувати час передбачений навчальним планом з дисципліни, наявність і якість основної навчальної літератури, методичних вказівок тощо.

Робоча програма розробляється на підставі типової програми даної дисципліни, затвердженої Міністерством охорони здоров'я або Міністерством освіти України. Робоча навчальна програма з дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та методи поточного і підсумкового контролю.

Структура робочої програми:

1. Титульна сторінка.

2. Пояснювальна записка, де визначена мета та завдання предмету, особливості вивчення та значення дисципліни.

З. Структура та зміст предмету (розділи, теми, підтеми, питання курсу).

3.1. Тематичний план лекцій.

3.2. Тематичний план практичних (семінарських, лабораторних) занять з визначенням кількості годин з кожної теми.

3.3. Теми занять, запропонованих кафедрою для самостійної позааудиторної роботи студентів.

4. Матеріали для проведення контролю.

4.1. Перелік питань для проведення підсумкового контролю.

4.2. Перелік питань для кінцевого контролю знань та умінь.

4.3. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент.

4.4. Перелік обов'язкових теоретичних питань і практичних навичок, без оволодіння якими студент не зможе одержати позитивну оцінку.

4.5. Критерії оцінки знань з дисципліни під час іспиту (заліку).

5. Література (основна і додаткова).

25. Структура навчального плану вашої спеціальності.навчального процесу у ВНЗ, їх переваги та недоліки.

Навчальний план- це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

основні принципи побудови навчальних планів підготовки фахівців:

' гуманістичної спрямованості, орієнтований на задоволення освітніх запитів особистості, виховання високоморальних загальнолюдських якостей майбутнього фахівця;

■ науковості, що передбачає відповідність змісту освіти рівню та перспективам розвитку науки, формування у студента наукового світогляду на основі правильних уявлень про загальні і спеціальні методи наукового пізнання, засвоєння основних закономірностей процесу пізнання з позицій діалектичного матеріалізму;

систематичності і послідовності, що вимагає розташовувати навчальні дисципліни з урахуванням логіки досліджуваної наукової системи знань і закономірностей розвитку наукових понять у свідомості студентів;

■ доступності, що враховує рівень підготовки студентів;

■ єдності навчання, виховання і розвитку, що передбачає нерозривний зв'язок навчання з формуванням світоглядних, поведінкових і творчих якостей особистості кожного студента;

ш гуманітаризації, що передбачає включення в зміст усіх навчальних курсів (не лише гуманітарних, але й природничо-математичних, технічних і виробничо-технологічних) відомостей про роль і місце людини в соціальному, економічному і науково-технічному прогресі, її відповідальності за майбутнє цивілізації і духовні цінності;

зв'язку теорії з практикою при провідній ролі теорії, що передбачає необхідність підведення студентів до розуміння значення теорії в житті, практиці, продуктивній праці; розвитку в них здібностей умілого застосування засвоєних знань, умінь і навичок для виконання завдань практичного виробничого характеру;

■ політехнічний, що передбачає цілісність загальної політехнічної і професійно-політехнічної освіти і фахівця, що забезпечує професійну мобільність, його здатність орієнтуватися в системі суспільного виробництва, у найкоротший термін адаптуватися до змін в організації і змісті праці;

професійної спрямованості, що передбачає загальну орієнтацію всіх досліджуваних дисциплін на кінцеві результати навчання студентів, пов'язані з отриманням конкретної спеціальності;

■ стабільності і динамічності, що передбачає наявність стабільної (базисної) частини змісту навчальних предметів і динамічної (спеціальної) частини, змінюваної з урахуванням вимог виробництва до підготовки фахівців;

■ уніфікації і диференціації, зумовлений об'єктивними особливостями і закономірностями характеру і змісту праці фахівців цього профілю й кваліфікації і такий, що враховує індивідуальні особливості студентів;

' наступності змісту освіти цього рівня з попереднім і наступним рівнями, а також з різноманітними видами неформальної освіти і самоосвіти;

■ інформаційної технологічності навчання, орієнтований на застосування в освітньо-виховному процесі педагогічно виправданих засобів інформаційної, комп'ютерної техніки (персональних комп'ютерів, інформаційних банків даних і знань, комп'ютерних експертних систем та ін.)

навчальний процес- це система органiзацiйних i дидактичних заходiв,спрямованих на реалiзацiю змiсту освiти на певному освiтньому або квалiфiкацiйному рiвнi вiдповiдно до державних стандартiв освiти.

Навчальний процес базується на принципах науковостi, гуманiзму, демократизму, наступностi та безперервностi,незалежностi вiд втручання будь-яких полiтичних партiй, iнших громадських та релiгiйних органiзацiй. Мова навчання визначається Законом Украiни "Про мови".

Навчальний процес органiзується з урахуванням можливостей сучасних iнформацiйних технологiй навчання та органiзується на формування освiченої, гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до постiйного оновлення наукових знань, професiйної мобiльностi та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в соцiально-культурнiй сферi, в галузях технiки, технологiй, системах управлiння та органiзацiї працi в умовах ринкової економiки.

26. Коротка характеристика систем організації навчального процесу у ВШ.15

Навчальний процес у вищій школі будується відповідно до вимог державних нормативно-правових документів, зокрема Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Як уже зазначалося, планування й організація навчального процесу здійснюються передусім на основі чинного навчального плану. По-перше , у навчальному плані для кожної спеціальності визначено графік навчального процесу, яким передбачено бюджет годин у тижнях.(теор.навчання,екзаменаційна сесія, практика, сем. Заняття,курсові роботи,) По-друге , у навчальному плані з кожної дисципліни визначено кількість годин, що виділяється на лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, а також строки виконання курсових робіт, складання заліків і екзаменів.

Графік і план навчального процесу є основою для складання розкладу занять. Розклад навчальних занять — важливий документ ВНЗ, яким регламентується академічна робота студентів і викладачів. Важливе місце у системі професійної підготовки студентів посідають практика й екзаменаційна сесія. Терміни виконання завдань різних видів практики, кількість часу на цю роботу ви­значаються навчальними планами певної спеціальності. Уся діяльність викладачів і студентів з виконання завдань тієї чи тієї практики здійснюється відповідно до Положення про організа­цію практики студентів вищих навчальних закладів, затвердже­ного Міністерством освіти і науки України. Зміст кожного виду практики (навчальної, виробничої та ін.) розробляється відповідними кафедрами й затверджується радою факультету або вченою радою ВНЗ.

Організація та проведення екзаменаційних сесій здійснюються згідно з Положенням про організацію та проведення заліків і екзаменів у ВНЗ України.

27. Характеристика педагогічних технологій .

← Предыдущая страница | Следующая страница →