Поделиться Поделиться

Структура навчальної програми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ І МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

Інформатика

(2-4 класи)

Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для розв’язування життєвих та навчальних завдань.

Програма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів (1* ) забезпечує реалізацію мети і завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, у якій передбачено формування у молодших школярів ключових компетентностей, основою формування яких є опанування учнями предметних компетенцій – нормативно закріплених результатів навчання, які охоплюють знання, уміння, навички, засвоєні способи діяльності, прояви емоційно-ціннісних ставлень.

Зміст навчальної програми «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку узгоджено з навчальною програмою «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2*).

Мета курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основне завдання курсу «Сходинки до інформатики» – сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», ознайомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Програма для 2-4 класів є пропедевтичним розвиваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи: системність; гуманізація; міжпредметна інтеграція; диференціація; організація навчального процесу.

У основу занять покладені наступні принципи:

- формування основ інформаційної культури, тобто опанування основних понять інформатики, такими, як команда, алгоритм, виконавець;

- розвиток логічного і образного мислення, що можливо завдяки широкому використанню графічних і звукових засобів;

- вживання ЕОМ для вирішення творчих завдань конструювання і проектування;

- закладання основ алгоритмізації, структуризації діяльності, направленої на рішення поставленої задачі;

- індивідуалізація і диференціація навчання, наочність, доступність подачі інформації, введення ігрового елементу в процесі навчання.

Норматив роботи на ЕОМ для молодших школярів не більше 15 хвилин, урок розбивається на 2 частини: теоретичну і практичну, причому практична частина уроку має бути продовженням теоретичної.

Використання інформаційних технологій значно підвищує зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових знань та уявлень про оточуюче більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старого матеріалу, розвиває логічне мислення, покращує пізнавальну активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.

Вивчення курсу «Сходинки до інформатики» сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній діяльності.

ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування.

ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною. У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо використання ІКТ, співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань, безпечно працювати з комунікаційними системами.

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з наступними вміннями учнів молодшого шкільного віку.

Технологічні: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків. Тощо.

Телекомунікаційні: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку.

Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу деяких навчальних предметів (математика, українська мова); складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.

Предметний зміст навчального курсу «Сходинки до інформатики» спрямований на формування наступних вмінь:

- приймати мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

- актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, перетворювати її для розв’язування різних типів навчальних і життєвих типових задач;

- визначати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

- аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками;

- співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань.

Структура навчальної програми.

Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану).

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс «Сходинки до інформатики» будується за такими змістовими лініями: комп’ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси,використання інформаційних технологій, алгоритми і виконавці, комунікаційні технології.

Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: «Зміст навчального матеріалу», «Вимоги до знань і умінь учнів» і «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» та очікувані результати.

У змісті навчання вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у кожному конкретному класі. Вимоги до знань і умінь учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчального матеріалу «Сходинки до інформатики» структуровано за темами, подається перелік вимог до знань і умінь учнів 2-го та 3-го років навчання, а також вимоги до знань та вмінь учнів, які закінчують початкову школу. Кількість годин для вивчення розділів курсу не вказується. Цедозволяє авторам створювати варіативні підручники, а вчителям – складати календарно-тематичний план відповідно до навчально-методичного комплекту, за яким навчаються учні, і з огляду на конкретну навчальну ситуацію у класі та педагогічну доцільність. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають під час вивчення змісту програми, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, що дозволить забезпечити свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.

Похожие статьи