Поделиться Поделиться

Структура педагогічного процесу

Ефективність педагогічного процесу залежить і від то­го, наскільки успішною є реалізація таких його принципів: цілісність підходу до виховання; неперервність виховання; цілеспрямованість у вихованні; інтеграція та диференціа­ція спільної діяльності педагогів і вихованців; природовідповідність; культуровідповідність; виховання в діяльності; єдність та адекватність управління і самоуправління; оптимізація (відповідність методів і прийомів діяльності меті й змісту педагогічного процесу, реальній психологічній ситу­ації); єдність вимог і поваги до особистості дитини.

Особливе значення має цілісність педагогічного процесу — єдність мети, змісту, методів виховання і навчання, виховання і самовиховання, процесів, етапів та дій.

Педагогічний процес є внутрішньо вмотивованим, ці­лісним феноменом, структурні компоненти якого перебу­вають у стійкій взаємодії і взаємозалежностях. Компонен­тами його структури є:

— мета (те, до чого прагнуть педагог і вихованець; у пе­дагогіці мета постає в сукупності концептуальних ідей, на яких вибудовується педагогічний процес);

— діяльність суб'єктів, які організовують педагогіч­ний процес і беруть у ньому участь;

— відносини, породжені цією діяльністю, а також освоєне суб'єктом середовище;

— управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему, розвиток цієї системи.

За іншими підходами, структуру педагогічного проце­су утворюють такі компоненти:

— цільовий (окреслює мету і завдання, що її конкрети­зують);

— змістовий (визначає сукупність ставлень, ціннісних орієнтацій, досвіду діяльності та знань);

— діяльнісний (характеризує форми, способи, засоби виховної взаємодії, спрямованої на реалізацію мети і зав­дань, освоєння змісту педагогічного процесу);

— результативний (уособлює досягнуті результати та ступінь ефективності педагогічного процесу);

— ресурсний (відображає соціально-економічні, мо­рально-психологічні, гігієнічні умови перебігу педагогіч­ного процесу).

Безперечно, педагогічний процес не варто розглядати лише як вплив педагога на вихованця, оскільки він є складною системою їхніх взаємовпливів, у якій педагог і дитина фігурують одночасно як суб'єкт і об'єкт. Такий по­гляд на структуру педагогічного процесу є найближчим до гуманістичних засад навчання і виховання. Згідно з ним складовими педагогічного процесу є:

1. Цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є педагог як системоутворювальна ланка педагогічного процесу.

2. Дитина, яка як об'єкт педагогічного впливу є індиві­дуальністю, що розвивається і змінюється відповідно до педагогічних цілей; як суб'єкт педагогічного процесу дитина є особистістю, що розвивається, прагне творчого самовияву, задоволення власних потреб, інтересів і праг­нень, здатна до активного засвоєння або неприйняття пе­дагогічних впливів.

3. Зміст педагогічного процесу, завдяки якому здій­снюється соціалізація дитини, формуються система знань, ставлення до світу, мотиви, стимули і форми поведінки, духовні потреби та ціннісні орієнтації.

4. Організаційно-управлінський комплекс, у межах якого відбуваються всі педагогічні події й факти.

5. Педагогічна діагностика (визначення стану та жит­тєздатності педагогічного процесу в цілому й окремих його частин).

6. Результат педагогічного процесу, який є критерієм його ефективності.

7. Організація взаємодії із суспільним і природним се­редовищем.

Те, під яким кутом зору і в яких вимірах розглядає пе­дагог структуру педагогічного процесу, значною мірою за­лежить від його професійної зрілості, внутрішньої культу­ри, усвідомлення ним своєї місії.

Педагогічний процес у дошкільній педагогіці характе­ризується певними особливостями. Його головними струк­турними компонентами є гра, праця, навчальна діяль­ність, і підпорядкований він таким вимогам:

— вирішення завдань виховання і навчання в їх єдності;

— врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;

— гуманістична взаємодія вихователя і вихованців;

— опора на потреби й інтереси дітей;

— єдність різноманітних видів діяльності дітей;

— створення розвивального середовища для дитини та ін.

Організація життя і діяльності дітей залежить від їх­ніх індивідуальних особливостей, складу групи, в якій ви­ховується дитина.

← Предыдущая страница | Следующая страница →