Поделиться Поделиться

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Роль і значення навчальної дисципліни у підготовці фа­хівців. Курс «Основи корекційної педагогіки» є однією з науко­вих дисциплін, які впливають на компетентність майбутнього педагога і психолога. Він має сформувати адекватне ставлення майбутніх спеціалістів до осіб з вадами психофізичного розви­тку; забезпечити їхню готовність професійно здійснювати пра­вильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, з метою їх інтеграції в су­часну систему соціальних стосунків. Зміст та структура курсу базуються на анатомо-фізіологічних дисциплінах, загальній та віковій психології, реалізують зв'язки з дисциплінами загально­го педагогічного циклу.

Мета курсу - ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недолі­ки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономір­ностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вада­ми, комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплек­туванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного на­вчання і виховання кожної із категорій дітей.

Основні завдання дисципліни:

• сформувати позитивне професійне та загальнолюдське став­
лення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність
фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно
виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-
педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психо­
фізичного розвитку;

• висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу на­
вчання, виховання та корекції порушень дітей з психофізич­
ними вадами в Україні;


Навчальна програма дисципліни «Основи корекцшноі педагогіки '<

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни - Инвестирование - 1 сформувати у студентів навички та вміння творчо застосову­
вати професійні знання на практиці;

• організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення
та розширення наукових знань з дисципліни за підручника­
ми, навчальними і методичними посібниками, періодичними
виданнями з фаху, іншими літературними джерелами.

Результати навчання

Студенти мають знати:

• загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання ко-
рекційної педагогіки і спеціальної психології; види порушень
психофізичного розвитку та їх причини; комплексна диферен­
ціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку;
освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку
та їх комплектування

• психолого-педагогічна характеристику дітей з різними пору­
шеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з
ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;

• зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вада­
ми психофізичного розвитку.

Студенти мають вміти:

• здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі
у навчанні, та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі
спричиняють;

• своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійсню­
вати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що
потребують корекції психофізичного розвитку;

• здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до
учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрова­
ної та інклюзивної освіти;

• формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної
взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізич­
ного розвитку;

• проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної
інформації про осіб з порушеннями психофізичного роз­
витку.

Методи викладання дисципліни. Вивчення курсу грунту­ється па засадах особистісно-орієнтованого навчання, побудові суб'ект-суб'єктних стосунків із студентами. Використовуються: традиційна та активна лекція, пояснення, бесіда, дискусії, мо-


Навчальна програма дисципліни «Основи корекційноі педагогіки»

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни - Инвестирование - 2 делювання, ділові ігри, розв'язання педагогічних ситуацій, про­грамовані та практичні завдання, проведення занять у спеціаль­них закладах, перегляд відеозаписів.

Методи оцінювання: поточне усне та письмове опитуван­ня, тестування; написання рефератів, індивідуальні практичні завдання; підсумковий тестовий контроль.

Форми підсумкового контролю: залік, екзамен.

Тематичний план

Похожие статьи