Поделиться Поделиться

Судовий наказ: поняття, порядок видачі та скасування, набрання законної сили

Прийняття заяви про видачу судового наказу зобов'язує суд у триденний строк видати судовий наказ по суті заявлених вимог.

Судовий наказ - це особлива форма судового рішення про стяг­нення з боржника грошових коштів або витребування майна за за­явою особи, якій належить право такої вимоги (ч. 1 ст. 95 ЦПК України).

Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику заявника та боржника для заслуховування їх пояснень (ч. 2 ст. 102 ЦПК України).

Особливості наказного провадження обумовлюють зміст судо­вого наказу, в якому обов'язково зазначаються: 1) дата видачі

273наказу; 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який ви­дав судовий наказ; 3) ім'я (найменування) заявника і боржника, їх місце проживання або місцезнаходження; 4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги; 5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню, а також розрахунко­вий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку, з якого повинні бути стягнуті грошові кошти, якщо такий повідомлений заявником, яке майно присуджено та його вартість; 6) сума судо­вих витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника. Крім того, в судовому наказі необхідно роз'яс­нити право боржника вимагати його скасування, порядок і строки реалізації такого права.

Судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого доку­мента, встановленим ст. 19 Закону України «Про виконавче про­вадження».

Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примір­никах, один з яких залишається у справі, а другий скріплюється печаткою суду і видається заявнику після набрання ним законної сили (ч. З ст. 103 ЦПК України).

Видача судового наказу не означає, що він відразу ж набуває законної сили, адже його копія одночасно з копією заяви заявника та копіями доданих до неї документів негайно надсилається борж­нику рекомендованим листом із повідомленням.

Боржник має право в разі заперечення проти вимог заявника протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву про його скасування (ст. 104 ЦПК України).

Подана в установлений строк заява боржника про скасування судового наказу розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін. Про це по­становляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.

З формальної точки зору положення ст. 106 ЦПК України означає, що подача боржником заяви про скасування судового наказу вказує на наявність спору про право, а отже, така справа не підлягає розгляду в порядку наказного провадження і виданий судовий наказ підлягає скасуванню. Однак такий наслідок насту­пає лише тоді, коли боржник, заперечуючи проти вимоги заявни­ка, підтвердить спірність свого обов'язку відповідними доказами. В іншому випадку, на наш погляд, суд не повинен скасовувати судовий наказ. 274

Судовий наказ: поняття, порядок видачі та скасування, набрання законної сили - Инвестирование - 1

Якщо боржник пропустив строк на подання заяви про скасу­вання судового наказу, суд залишає її без розгляду, крім випадків, коли боржник заявить клопотання про поновлення такого строку і суд знайде для цього підстави.

В ухвалі про скасування судового наказу суд одночасно роз'яс­нює, що заявлені заявником вимоги можуть бути розглянуті в по­зовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову. Копії ухвали надсилаються заявникові та боржникові не пізніше трьох днів після її постановления (ст. 106 ЦПК України).

У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судо­вого наказу протягом трьох днів після закінчення строку на її по­дання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його заявникові для пред'явлення до виконання (ст. 105 ЦПК України).

Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановлени­ми для виконання судових рішень у порядку, передбаченому Зако­ном України «Про виконавче провадження» (ч. 2 ст. 95 ЦПК України).

2. Збір за подання -заяви про видачу судового наказу стягується у розмірі:

а) ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду в порядку позовного провадження;

б) який встановить суддя в кожному конкретному випадку, але не більше половини ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду в порядку позовного провадження;

в) половини ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду в порядку позовного провадження.

3. Судовий наказ набуває законної сили:

а) після закінчення строку на апеляційне оскарження судового наказу;

б) після закінчення п'ятнадцяти днів з моменту видачі судового наказу;

в) зі спливом трьох днів після закінчення строку на подання боржником заяви про скасування судового наказу.

4. Заява про видачу судового наказу розглядається:

а) у порядку судового засідання з викликом сторін;

б) без судового засідання з викликом сторін;

в) без судового засідання.

Список рекомендованої літератури

1. Луспеник Д. Наказне провадження: Його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України.- 2004.- № 7.- С. 89-94.

2. Свідерська М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконавчого напису нотаріуса // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 3 - С. 117-119; № 4.- С. 42-44.

3. Шевчук П. І. Судовий наказ в цивільному судочинстві // Право України.-1998.-№ 5.-С. 31-32.

4. Ясинок М. Судовий наказ в цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 2.- С. 70-73.

Тестові завдання

/. Судовий наказ є:

а) одним із видів провадження у цивільних справах;

б) особливою формою судового рішення;

в) розпорядженням голови суду щодо організації розгляду цивільних справ у суді першої інстанції.

276Глава 24 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

← Предыдущая страница | Следующая страница →