Поделиться Поделиться

Сутність Касаційного осКарЖення рішень і ухвал суду

Касаційне провадження є безпосереднім продовженням руху цивільної справи по судових інстанціях.

Вчинення процесуальних дій суду, який визначений Законом України «Про судоустрій України» як суд касаційної інстанції у цивільних справах, а також процесуальних дій інших учасників процесу під час перегляду справи у касаційній інстанції регулю­ється главою 2 розділу V ЦПК України.

Завданнями касаційного провадження є перевірка правильності застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матері­ального чи процесуального права.

Суб'єктами права касаційного оскарження виступають сто­рони та інші особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Об'єктами касаційного оскарження є:

1) рішення та ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

2) рішення та ухвали апеляційного суду.

Оскаржувати в касаційному порядку рішення можна в будь-якому разі, якщо для цього наявні відповідні підстави. Дещо по-іншому вирішується питання стосовно касаційного оскаржен­ня ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також постановлених за результатами їх перегляду ухвал апеляційного суду. Такі ухвали можуть бути оскаржені у касаційному порядку лише у тому разі, коли вони перешкод­жають подальшому провадженню у справі (ч. 1 ст. 324 ЦПК України).

Касаційне оскарження рішення або ухвал суду можливе лише у двох випадках. Отже, його підставами є:

1) неправильне застосування судом норм матеріального права;

2) порушення судом норм процесуального права (ч. 2 ст. 324 ЦПК України).

323§ 2. Порядок Касаційного оскарження рішень і ухвал суду

Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням або ухвалою апеляційного суду.

У разі пропущення встановленого строку, особа, яка є суб'єк­том права касаційного оскарження може подати заяву про його поновлення. Якщо суд касаційної інстанції визнає причини пропус­ку строку на касаційне оскарження поважними, він може поновити цей строк, шляхом постановления відповідної ухвали. Проте такий строк може бути поновлений не більш як у межах одного року з дня виникнення у особи права на касаційне оскарження.

М. звернувся в суд із позовом до ВАТ про виділення йому та членам його сім'ї двокімнатної квартири, мотивуючи свої вимоги тим, що він працював у відповідача та перебував на квартир­ному обліку за місцем роботи для поліпшення житлових умов. Суд першої інстанції своїм рішенням, залишеним без зміни ухва­лою апеляційного суду, зазначений позов задовольнив.

ВАТ подало касаційну скаргу через три місяці з дня набрання законної сили ухвалою апеляційного суду, а також заяву про по­новлення пропущеного строку на касаційне оскарження. Свою заяву ВАТ обґрунтовувало тим, що ухвала апеляційного суду була постановлена за відсутності його представника, який заяв­ляв клопотання про відкладення розгляду справи. На порушення статей 321, 222 ЦПК України, відповідно до яких особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засідан­ні, копії судового рішення надсилаються протягом п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повід­омленням про вручення, апеляційний суд не надіслав ВАТ копію ухвали, тому воно не знало про день її проголошення.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, керуючись ч. 2 ст. 325 ЦПК України, відповідно до якої у разі пропущення строку на касаційне оскарження з причин, визна­них судом поважними, суд касаційної інстанції за заявою осо­би, яка подала скаргу, може поновити цей строк, але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження, і визнавши зазначені у заяві про поновлення строку обставини поважними, вирішила її задовольнити.

Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається судом касаційної інстанції особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено (ст. 325 ЦПК України).

Касаційна скарга подається у письмовій формі безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце прожи­вання або місцезнаходження;

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) рішення (ухвала), що оскаржується;

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм мате­ріального права чи порушення норм процесуального права;

6) клопотання особи, яка подає скаргу;

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

Така скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її пред­ставником. До касаційної скарги додаються копії скарги та дода­них до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Крім того, у випадку, коли скарга подається пред­ставником, до неї повинна бути додана довіреність або інший до­кумент, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження (ст. 326 ЦПК України).

Суддя-доповідач протягом десятиденного строку з дня надход­ження касаційної скарги вирішує питання про прийняття скарги до розгляду касаційним судом. За наявності клопотання особи, яка подала скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупи­нення виконання рішення (ухвали).

У разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до встановлених вимог або у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя-доповідач постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення касаційної скарги без руху, про що повідомляє особу, яка подала скаргу, і надає їй строк для усунення недоліків. Якщо особа відповідно до ухвали у встановлений строк усуне ви­значені недоліки, касаційна скарга вважається поданою в день пер­вісного її подання до суду. Інакше вона вважається неподаною і повертається особі, яка її подавала (ст. 327 ЦПК України).

Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до встанов­лених вимог, суд касаційної інстанції у десятиденний строк з дня постановления ухвали про прийняття касаційної скарги витребо-

325вує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу.

Цивільне процесуальне законодавство передбачає право осіб, які беруть участь у справі, приєднатися до касаційної скарги, по­даної особою, на стороні якої вони виступали. Право приєднання до касаційної скарги надано й особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Відповідно до ст. 329 ЦПК України зазначені особи мають пра­во протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги подати заяву про приєднання до касаційної скарги. Про бажання безпосередньо брати участь у розгляді справи судом касаційної інстанції зазначені особи повинні вказати це у заяві.

За подання заяви про приєднання до касаційної скарги судовий збір не сплачується.

Крім того, закон надає право особі, яка подала касаційну скаргу:

1) доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскар­ження;

2) відкликати її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції. В такому разі суддя, який готує справу до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про повернення скарги;

3) відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження. Наслідком такої дії є те, що касаційне провадження закривається і повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допуска­ється (ст. 330 ЦПК України).

У порядку підготовки справи до судового розгляду суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.

Попередній розгляд справи повинен бути проведений у п'яти­денний строк після складення суддею-доповідачем своєї доповіді колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У попередньому судовому засі­данні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про проведення підготовчих дій та обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

За результатами попереднього розгляду суд касаційної інстан­ції має право:

1) відхилити касаційну скаргу і залишити рішення без змін за відсутності підстав для скасування судового рішення;

2) скасувати судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення;

3) призначити справу до судового розгляду, якщо відсутні під­стави для відхилення касаційної скарги і для скасування судового рішення. Для призначення справи до судового розгляду необ­хідно, щоб хоч один суддя із складу суду прийшов до такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду поста­новляється ухвала, яка підписується всім складом суду (ст. 332 ЦПК України).

← Предыдущая страница | Следующая страница →