Поделиться Поделиться

Сухомлинська О.В. та ін. Нариси історії українського шкільництва 1905-1933. – К.: Заповіт, 1996

8. Українська педагогіка в персоналіях / За ред. О.В. Сухомлинської: У двох книгах. – Кн. 2. – К.: Либідь, 2005.

Додаткова:

1. Артамонова Е.Р. Проблема усвоения знаний школьниками в исследованиях П.П.Блонского// Вопросы психологии. – 1991. – №4. – С.112-119.

2. Беляев В.И.П.П.Блонский о народной трудовой школе// Школа и производство. – 1999. – №2. – С.4-7.

3. Богуславский М.Феномен Блонского// Педагогический вестник. – 2007. – №9. – С.15.

4. Богуш А.Біологічне та соціальне у поглядах С.Русової на виховання// Дошкільне виховання. – 1996. – №9. – С.8-9.

5. Гонюкова Л.В.Спогади Софії Русової// Український історичний журнал. – 1999. – №5. – С.133-138.

6. Джус О.Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової в еміграції// Шлях освіти. – 2001. – №2. – С.52-55.

7. Захожай З.Західноукраїнська інтелігенція в ході українізації (20-30-ті рр.)// Історія України. – 2004. – №17. – С.1-4. (Микола Скрипник.)

8. Коваленко Є.Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений// Рідна школа. – 2000. – №8. – С.35-38.

9. Масенко Л.Доба українізації 20-х років ХХ ст.: засади освітньої й культурної політики Миколи Скрипника// Дивослово. – 2004. – №5. – С. 27-30.

10. Наумова Н.Д.П.П. Блонский: Основные идеи методологии образования и воспитания личности// Социология образования (Журнал). – 2007. – №9. – С.28-40.

11. Непомнящий А.До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко// Народна творчість та етнографія. – 2007. – №5. – С.19-21.

12. Салтанов Е.Н.П.П.Блонский о целях и задачах трудовой школы// Мир образования- образование в мире. – 2004. – №4. – С.199-211.

13. Степунина О.А. Педологическая концепция П.П.Блонского и современность// Педагогика. – 1995. – №3. – С.108-110.

14. Соколов Р."Первая опытная станция по внешкольному воспитанию им.С.Т.Шацкого" - центр социализации подростков// Народное образование. – 2007. – №6. – С.195-200.

Завдання для самостійної роботи:

1. Використовуючи список основної літератури, підготуватися до тестового контролю знань із теми заняття.

2. Опрацювати зміст будь-якого видання книги Г. Ващенка „Виховний ідеал”.

ТЕМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОПРАЦЮВАННЯ:

(форма виконання і перевірки самостійних завдань – конспект)

Тема № 1 : Педагогічна професія та особистість учителя

Завдання для самостійної роботи:

Спираючись на навчальний посібник К.Й. Щербакової „Вступ до спеціальності” (К.: Вища школа, 1990. – С. 128-135), виписати функції вчителя в суспільстві. Форма перевірки – конспект.

Тема № 2: Сім’я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів

До XIX ст.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати теми № 2 і № 3 за підручником О.О. Любара та ін. „Історія української школи і педагогіки. Форма перевірки – конспект.

Тема № 2 : Донауковий етап розвитку педагогіки

Завдання для самостійної роботи:

Ознайомитись із педагогічними поглядами філософів Стародавнього світу – Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита. Форма перевірки – конспект.

Тема № 3 : Вплив християнства на виховання і розвиток педагогічної думки у феодальному суспільстві

Завдання для самостійної роботи:

Ознайомитись із педагогічними поглядами прогресивних педагогів епохи відродження – В. Да Фельтре, Еразма Роттердамського, Томазо Кампанелли, Томаса Мора, Мішеля Монтеня, Франсуа Рабле. Форма перевірки – конспект.

Тема № 4 : Педагогічні ідеї представників західноєвропейської педагогіки епохи Нового часу та Просвітництва (Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція, Д. Дідро)

Завдання для самостійної роботи:

Самостійно ознайомитися з біографією та педагогічними ідеями Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція, Д. Дідро; зробити відповідні виписки. Прочитати педагогічний твір одного з вказаних педагогів (на вибір). Форма перевірки – конспект.

Тема № 5 : Українська педагогічна наука періоду 20-30-х років XX ст.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійно ознайомитися з біографією та освітньо-педагогічними поглядами

Т.Г. Лубенця, Я.Ф Чепіги, О.Ф. Музиченка, зробивши відповідні виписки. Форма перевірки – конспект.

Тема № 6: Роль українських письменників у розвитку вітчизняної педагогічної науки

Завдання для самостійної роботи:

Детально проаналізувати і стисло законспектувати провідні педагогічні ідеї українських письменників Ю. Федьковича, П. Грабовського, С. Васильченка, М. Коцюбинського та В.Г. Короленка. Форма перевірки – конспект.

Похожие статьи